Nabavka usluga zamjene guma u 2020. godini

Datum objave: 14.01.2020. 12:26 / Izvor: Akta.ba, 09.01.2020.

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE -

F E R K

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16), pripremljen je

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVKU USLUGA ZAMJENE GUMA

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za pružanje usluga zamjene guma za potrebe Regulatorne komisije za energiju u FBiH-FERK-a u 2020. godini, kako slijedi:

 

a) Naziv ugovornog organa:

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

 

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Usluga zamjene guma u 2020. godini, uključuje popravku, montažu i centriranje guma za pet službenih putničkih vozila FERK-a, od kojih je jedno SUV vozilo.

Broj i oznaka iz JRJN: 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama).

 

c) Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

Procijenjena vrijednost nabavke za 2020. godinu iznosi: 299,15 KM bez PDV-a.

 

d) Kriterijum za izbor ponude:

Utvrđuje se prema pojedinačnim potrebama Ugovornog organa.

 

e) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

f) Način dostavljanja ponude:

Putem faksa i/ili elektronski.

 

g) Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

Kneza Domagoja 12A

88000 Mostar

Fax: 036/333-507 ili 036/333-508

Elektronska adresa: kontakt@ferk.ba

 

h) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se nabavljati po potrebi u periodu od 01.01.2020. - 31.12.2020. godine.

Svaki račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom.

 

i) Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum, mjesto i vrijeme)

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2020. godine u 12:00 sati, Mostar.

 

j) Kontakt lice, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Zlata Brajlović

Tel: 036/449-988

e-mail: z.brajlovic@ferk.ba

 

Broj: 08-08-1284-01/19               PREDSJEDNIK FERK-a

Mostar, 13.12.2019. godine          Mile Srdanović

 

 

- JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ZAMJENE GUMA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: