Nabavka usluga zaštite ljudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijska/Kantonalna administrativna služba Goražde

Datum objave: 11.02.2021. 10:32 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 

FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I  INVALIDSKO OSIGURANJE

 

BROJ: FZS/5/2-l 1-2-561-2/21 

Sarajevo, 4. februara 2021. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Zaštita ljudi i imovine Federainog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijska/Kantonalna administrativna služba Goražde (Postupak predviden člankom 8. Zakona o javnim nabavama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama izAneksa II. dio B zakona o javnim nabavama (Sl. glasnik

BiH br. 104/14))

 

1. PODACI O UGOVORNOM TIJELU

 

Ugovorno tijelo: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Adresa: Dubrovačka bb, 88 000 Mostar;

IDB/JIB: 4227137790008;

Telefon: +387 36 445 680, +387 33 723 116;

Faks: +387 36 445 693

Web stranica: www.fzmiopio.ba

Kontakt osobe: Sanija Madeško, tel. + 387 33 723 116; sanija.madesko@fzmiopio.ba;  

Pero Zadrić, tel. + 387 36 445 675; pero.zadric@fzmiopio.ba

 

Procijenjena vrijednost nabavke je 5.000,00 KM bez PD V-a

 

2.      OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet javne nabavke su usluge - Zaštita Ijudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijska/Kantonalna administrativna služba Goražde

a)      Točan naziv i adresa ponuđača, telefon/telefax;

b)      Uvjerenja od nadleznih institucija u BiH da je ponuditelj izmirio dospjele obveze u vezi s plačanjem izravnih poreza i doprinosa kao i neizravnih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c)       Original (ili ovjerena kopija) rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima i/ili original ili ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra i/ili drugi ekvivalentni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj ponuđač dolazi, a koji pokazuje da je ponudač registriran za obavljanje predmetne djelatnosti;

d)      Rješenje nadležnog ministarstva o odobrenju za rad Agencije za zaštitu ljudi i imovine;

 

e)      Posebno odobrenje FMUP-a za obavljanje poslova tehničke i fizičke zaštite, sukladno članku 26. Stavak 2., Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, (Službene novine F BiH broj: 78/08 i 67/13);

f)       Izjava ponuđača sa podacima o tehničkom osoblju i tehničkim organima koji će učestvovati na izvršenju predmetnog ugovora (spisak radnika sa kvalifikacijama, koji će biti angažirani na izvršenju predmetnih usluga) uz dostavljanje kopija certifikata za uposlene radnike koji će biti angažirani na poslovima fizičke zaštite objekta Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje;

g)      Tenderski obrazac potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom firme ponuđača-Aneks 2.

Napomena: Ponuđači su dužni u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz točke 2.stavka b.) prilikom dostavljanja ponuda dostaviti Izjavu ovjerenu od strane nadležne institucije. Ponudač koji bude odabran kao najpovoljniji nakon primitka Odluke o dodjeli ugovora će u roku do 5 dana dostaviti ugovornom organu dokumente navedene u 2.stavak b.)Navedeni dokument može se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude.

 

Napomena: Ponuditelj može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuditelj oslobađa obveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

 

Nacrt Izjave se nalazi u prilogu poziva za dostavu ponuda -Aneks 3

2.1.Ponudači su obvezni dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu (ovjera kod nadležnog organa) iz članka 52 ZJN BiH-Aneks 4.

2.2.    Ponudači koji ne dostave navedene dokaze ili se iz dokaza može zaključiti da ne udovoljavaju postavljenim uvjetimci bit će isključeni iz nadmetanja.

 

3.      Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom izmedu dobavljača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i tiskana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u medunarodnoj upotrebi, pod uvjetom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

4.      Priprema ponuda

4.1.    Dobavljači snose sve troškove u vezi pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

4.2.    Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrovačka bb,88000 Mostar, do 19.02.2021.godine do 11,30 sati.

 

4.3.    Ponuda mora biti čvrsto uvezana. Pod tim se misli na ponudu osiguranu jamstvenikom ili ponuda ukoričena u knjigu (tvrdi ili meki uvez). Ako je ponuda izradena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vadenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuditelja, uz navođenje datuma ispravke.

 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice, u skladu sa člankom 8. stavak (6) i (7) Naputka za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Jamstvo kao dio ponude se ne numerira. Ako sadrži tiskanu literatura, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno a sve u skladu sa Pravilnikom o formi garancije.

 

Ponudu potpisuje osoba upisana u sudski registar. Ukoliko ponudu ne potpiše osoba ovlaštena za zastupanje, obveza je uz ponudu dostaviti i punomoć kojom se određena osoba ovlašćuje za potpisivanje te sve druge pravne radnje vezano za podnošenje ponude. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva utvrđenih u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji.

4.4.Dobavljač dostavlja ponudu u originalu, na kojem će jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA". Original ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: "Ponuda za TENDER, broj: 9/21, NE OTVARAJ".

 

5.      Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 19.02.2021. godine u 11,30 sati.

Otvaranje ponuda je dana 19.02.2021. godine u 11,45 sati, Dubrovačka bb, Mostar, III. kat sala za sastanke.

 

6.      Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljitje dobavljaču na temelju kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne moguje mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. Nacrt ugovora se nalazi u Aneksu 5 (ponudači su obvezni popuniti Aneks 5).

 

7.      Preferencijalni tretman domaćeg

U skladu sa Odlukom Vijeća Ministara broj 232/16 o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Sl.glasnik BiH br. 83/16 od 12.12.2016.godine ) ugovorno tijelo primjenjuje pref. tretman. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poredenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor u iznosu od 30% za ugovore dodijeljene od 01.06.2020. godine, u skladu sa aktom Agencije za javne nabavke BiH od 01.06.2020.godine.

 

U svrhu ovog članka, domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koje su registrirane u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih , najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Preferencijalni tretman za ponuditelje iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjeeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivat če se u skladu sa odredbama tog sporazuma. U svrhu ovog, primjena preferencijalnog tretmana je isključenci u odnosu na ponude koje podnose pravne ilifizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su iz država potpisnica CEFTE.

U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuditelji daju izjavu koja je sastavni dio Aneksa 1 - Izjave dobavljača pod točkom 4. Aneks 1 tenderske dokumentacije.

 

8. Ostale informacije

Ugovorno tijelo zadržava pravo da pozove ponuditelje na pregovore nakon primitka ponuda, ukoliko ocjeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori potrebni. Pregovori če se provoditi u skladu sa člankom 10. Pravilnika, a svi ponuditelji koji pravovremeno dostave ponude če biti obaviješteni o datumu i terminu vođenja pregovora.

Ovaj poziv ugovomo tijelo je objavio na svojoj web stranici sukladno članku 6. st. 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B. Zakona o javnim nabavama (Sl. glasnik BiH br. 104/14).

Zainteresirani Gospodarski subjekti koji namjeravaju steći svojstvo učesnika u postupku dužni su popuniti, ovjeriti i bez odlaganja dostaviti potvrdu o preuzimanju ovog poziva za dostavu ponuda na način naveden u obrascu: Potvrda o preuzimanje TD/poziva koji je sastavi dio ove dokumentacije.

Gospodarski subjekti koji nisu dostavili potvrdu o preuzimanju ovog poziva za dostavu ponuda dokumentacije ne smatraju se učesnicima u postupku, te če njihove ponude/zahtjevi za učešće biti odbačene.

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: