Nabavka usluge sječe, izvoza i izgona ŠDS u odjelu: 41 i 43 G.J. Prača, 71 G.J. Osanica, 41, 85/1 i 135 G.J. K. Rijeka

Datum objave: 18.02.2021. 10:18 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2021.

Srijeda, 17 Februar 2021 

 

BROJ PROTOKOLA: 17/21
BROJ JAVNE NABAVKE: 12 (us

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije („Sl.Glasnik BiH“ br. 90/14, 20/15), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik BiH“ br. 66/16), Ugovorni organ

u p u ć u j e:

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

NABAVKA USLUGA SJEČE, IZVOZA I IZGONA ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA

 

Poziv je objavljen na web stranici: http://sumebpk.com/v1/ . Isti se može preuzeti do 04.03.2021.godine do 12:00 sati.

 

 

1. UGOVORNI ORGAN

Ugovorni organ: J.P: “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde

Adresa:Ibrahima Popovića broj 17, 73 000 Goražde
IDB/JIB: 4245004890008
Telefon: 038 / 221 – 577

Faks: 038 / 222 - 176
Web adresa: sumebpk.com.ba Kontakt osoba: Nermin Herak e-mail: bpkshume@bih.net.ba

 

2. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Vrsta postupka javne nabavke: Radi se o postupku za dodjelu ugovora za nabavku usluga na koje se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama. Postupak dodjele ugovora vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16 od 01.08.2016.godine).

3. PREDMET NABAVKE

Predmet ovog postupka je nabavka usluga sječe, izvoza i izgona ŠDS :

 • USLUGE SJEČE, IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU 41. G.J. „Prača“
 • USLUGE SJEČE, IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU 43. G.J. „Prača“
 • USLUGE SJEČE,IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU  71. G.J. „Osanica“
 • USLUGE SJEČE,IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU 41. G.J. „K. Rijeka“
 • USLUGE SJEČE,IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU 85/1. G.J. „K. Rijeka
 • USLUGE SJEČE,IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU 135. G.J. „K. Rijeka“

 

ŠGP “Bosansko-podrinjsko”, GJ “Prača”, GJ “Osanica”, GJ “Kolunska Rijeka” (sječa i izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata cca 9.335 m3.

Opis usluge koja je predmet nabavke je izvođenje usluga sječe, izvoza i izgona ŠDS-a dati su u prilogu (Obrazac za cijenu ponude). Količina koja je navedena u Obrazcu za cijenu ponude planirana je na osnovu Projekta za izvođenje , uvećana za 10% koja se nemože realizovati u većoj količini od navedene.
Usluge će se vršiti sukcesivno prema potrebama ugovornog organa.

Vrsta postupka: Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B Oznaka i naziv iz JRJN:

Glavni predmet: 77000000-0 – Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,akvakulture i pčelarstva.

Dodatni predmet: 77230000-1 – Usluge vezane za šumarstvo

 

4. PODJELA NA LOTOVE

Podjela na lotove je izvršena na slijedeći način:

 • LOT 1 - USLUGE SJEČE, IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU „Prača“, 85/1. G.J. „K. Rijeka“ i 135. G.J. „K. Rijeka“
 • LOT 2 - USLUGE SJEČE, IZVOZA I IZGONA ŠDS U ODJELU Rijeka“

41. G.J. „Prača“, 43. G.J.
71. G.J. „Osanica“ i 41. G.J. „K.

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
LOT 1 - Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi : 199.442,60 KM (bez uključenog PDV), po odjelima:

 • ODJEL 41. G.J. „Prača“ .......................................... 24.612,00 KM bez PDV-a
 • ODJEL 43. G.J. „Prača“ .......................................... 38.442,20 KM bez PDV-a
 • ODJEL 85/1. G.J. „K. Rijeka“ .................................... 88.418,40 KM bez PDV-a
 • ODJEL 135. G.J. „K. Rijeka“ ..................................... 47.970,00 KM bez PDV-a

LOT 2 - Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi : 64.202,00 KM (bez uključenog PDV), po odjelima:

 • ODJEL 71. G.J. „Osanica“ ...................................... 12.990,00 KM bez PDV-a
 • ODJEL 41. G.J. „K.Rijeka“ ....................................... 51.212,00 KM bez PDV-a

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT 1 i LOT 2 iznosi: 263.644,60 KM (bez uključenog PDV).
Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): usluge

6. ROK VRŠENJA USLUGA

Pružanje usluga radova sječe izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta se vrši u najkraćem mogućem roku prema dinamici koja je utvrđena Pozivom.Odabrani ponuđač će početi izvršenje usluga u roku od 7 dana od dana poziva ugovornog organa.
Izvođač je dužan poštovati dinamiku izvođenja radova.

Rok izvršenja usluga po lotovima:

• LOT 1 -

 • -  Odjel 43 G.J. „Prača“ – 90 dana od početka radova,
 • -  Odjel 85/1 G.J. „K.Rijeka“ – 165 dana od početka radova,
 • -  Odjel 135 G.J. „K. Rijeka“ – 135 dana od početka radova,

Odjel 41 G.J. „Prača“ - 60 dana od početka radova,

• LOT 2 -
- Odjel 41 G.J. „K.Rijeka“ – 55 dana od početka radova,

Odjel 71 G.J. „Osanica“ – 35 dana od početka radova,

U slučaju kašnjenja u vršenju usluga sječe, izvoza i izgona ŠDS, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koji je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

 

7. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI
7.1. Lična sposobnost – član 45. Zakona
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

 1. a)  u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 2. b)  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 3. c)  je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
 4. d)  je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa (notar ili organ uprave nadležan za ovjeru potpisa) izjavu koja je sastavni dio Poziva. Izjava ne smije biti starija od 7 (sedam) dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

 1. a)  izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 2. b)  izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 3. c)  potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
 4. d)  potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže Pozivom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

7.2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti sljedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke:

a) Rješenje o upisu u sudski registar kojim ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje radova u šumarstvu,

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj),
c) Uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj), ukoliko je

ponuđač u sistemu PDV-a a ukoliko ponuđač nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava da ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Ponuđač je dužan dostaviti navedene dokaze uz ponudu original ili ovjerena kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa uprave.

7.3. Ekonomska I finansijska sposobnost

Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni slijedeće minimalne kriterije:

- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa,(transakcijski račun ponuđača nije bio u blokadi u protekla 3 mjeseca računajući od datuma izdavanja potvrde).

Potvrda ne smije biti starija od 7 dana računajući od dana predaje ponude.

7.4. Tehnička i profesionalna sposobnost
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

a) Tehničku ispravnost sredstava rada u šumarstvu, traktora i motornih pila
b) Da ima na raspolaganju sredstva rada za izvršenje navedenih usluga tj. moraju imati na

raspolaganju:

ZA LOT 1:

 • -  minimalno 2 (dva) šumska traktora
 • -  minimalno 4 (četiri) motorne pile
 • -  minimalno 4 (četiri) animala-samarice za iznos prostornog drveta
  Ponuđač navedena sredstva mora imati u svom vlasništvu ili zaključen ugovor o iznajmljivanju ili ugovor o lizingu ili ugovor o poslovnoj saradnji ili neki drugi dokaz o angažovanju traženih sredstava;

ZA LOT 2:

 • -  minimalno 1 (jedan) šumski traktor
 • -  minimalno 3 (tri) motorne pile
 • -  minimalno 2 (dva) animala-samarice za iznos prostornog drveta
  Ponuđač navedena sredstva mora imati u svom vlasništvu ili zaključen ugovor o iznajmljivanju ili ugovor o lizingu ili ugovor o poslovnoj saradnji ili neki drugi dokaz o angažovanju traženih sredstava;

c) Da posjeduje rješenje o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu izdato od strane nadležnog organa u BiH,

 

 

d) Obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za izvođenje radova koji su vezani za predmet nabavke (licence za sjekače i sl.)

e) Da svo osoblje ima propisanu zaštitnu opremu u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Ponuđači trebaju dostaviti slijedeće dokaze:

 1. a)  Rješenje o obavljanju radova u šumarstvu izdato od strane nadležnog organa u BiH

(original ili ovjerena kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod

notara ili općinskog organa uprave)

 1. b)  Upotrebna dozvola sredstava rada za sva navedena sredstva (šumske traktore i

motorne pile) izdata od strane nadležnog organa u BiH ili bilo kojoj drugoj državi iz koje ponuđač dolazi. (Upotrebnu dozvolu ponuđači dostavljaju kao običnu kopiju zajedno sa izjavom koju dostavlja ponuđač u skladu sa Obrascem datim u prilogu Poziva.)

 1. c)  Izjavu o tehničkim sredstvima kojim raspolaže dobavljač za izvođenje radova. (Izjava mora da sadrži specifikaciju sredstava rada koja su potrebna za izvršenje usluga. Uz navedenu izjavu dobavljač je obavezan da dostavi inventurne liste za sredstva koja posjeduje ili kartice osnovnih sredstava ovjerene od strane ponuđača).
 2. d)  Licence ili certifikate za kvalifikovane radnike
 3. e)  Lista radnika koji su preuzeli odgovarajuću HTZ opremu sa potpisima

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

 

8. PODACI O PONUDI

 

8.1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu.
Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz Poziva. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst Poziva.

Ponuda, pored navedenih uslova u ovom Pozivu, mora sadržavati i slijedeće:

 1. Ime i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora;
 2. Aktuelni izvod iz sudskog registra (za pravna lica) odnosno rješenje organa uprave (za fizička lica) kao dokaz da je ponudač registrovan za obavljanje prodaje predmetnih roba (original ili ovjerena kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa uprave);
 3. Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem (izdato od nadležne poreske uprave u Bosni i Hercegovini) original ili ovjerena kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa uprave;
 4. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost sa identifikacionim brojem (izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine) ukoliko je ponudač PDV obveznik (original ili ovjerena kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa uprave);
 5. Odgovarajuća potvrda poslovne banke o aktivnosti transkacijskog računa (original ili ovjerena kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa uprave);
 6. Izjava o tehničkim sredstvima kojim raspolaže ponuđač za izvođenje usluga – Uz izjavu koja mora da sadrži specifikaciju sredstava, ponuđač dokazuje da su navedena sredstva u njegovom vlasništvu računom, inventurnom listom ili karticom osnovnih sredstava koji se traže. Ukoliko iste nema u svom vlasništvu dokazuje ugovorom o iznajmljivanju ili ugovorom o lizingu ili ugovorom o poslovnoj saradnji ili nekim drugim dokazom o angažovanju traženih sredstava (original ili ovjerena

 

kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa  uprave);
7. Upotrebna dozvola sredstava rada za sva navedena sredstva (šumske traktore i motorne pile)  izdata od strane nadležnog organa u BiH ili bilo kojoj drugoj državi iz koje ponuđač dolazi. – upotrebnu dozvolu ponuđači dostavljaju kao običnu kopiju koja mora biti ovjerena od strane općinskog organa uprave uz izjavu koju dostavlja ponuđač u skladu sa Obrascem datim u prilogu Pozivu;

8. Rješenje o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu izdato od strane nadležnog organa u BiH (original ili ovjerena kopija - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa uprave);

9. Licence ili certifikate za kvalifikovane radnike (original ili ovjerena kopija) - Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija ista mora biti ovjerena kod notara ili općinskog organa uprave;

10. Lista radnika koju su preuzeli odgovarajuću HTZ opremu sa njihovim potpisima;
11. Obrazac za ponudu - Popunjen, potpisan i ovjeren nacrt Ugovora od strane ponuđača;
12. Izjava ponuđača – popunjena i ovjerena od strane ponuđača;
13. Obrazac za cijenu ponude – popunjen i ovjeren od strane ponuđača;
14. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama –  popunjena prema obrascu iz priloga ovog Poziva i ovjerena od strane općinskog organa uprave;

15. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama –  popunjena prema obrascu iz priloga ovog Poziva i ovjerena od strane općinskog organa uprave; 16. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tač. c), d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u  postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama - popunjena prema obrascu iz priloga  ovog Poziva i ovjerena od strane općinskog organa uprave;
17. Pismena izjava ponuđača iz člana 52 .Zakona o javnim nabavkama-popunjena prema obrascu iz  priloga ovog Poziva (Potpisana i ovjerena od strane općinskog organa uprave);
18. Navode o namjeravanim podugovaranjima i obimu podugovaranja (Izjava potpisana i ovjerena od  strane ponuđača – Prilog II Poziva);
19. Obrazac izjave o prihvatanju općih i posebnih uslova Poziva (Popunjen, potpisan i ovjeren od  strane ponuđača);
20. Ovlašenje za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda;
21. Popunjen, potpisan i ovjeren nacrt Ugovora od strane ponuđača nacrt Ugovora; 22. Sadržaj ponude.

 

8.2. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u Pozivu, do datuma i vremena navedenog u Pozivu. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.
Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

J.P. “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde
Ulica Ibrahima Popovića broj 17, 73 000 Goražde
PONUDA ZA NABAVKU : Usluga sječe, izvoza i izgona ŠDS za 2021.godinu (Anex II dio B) Broj nabavke:
Lot na koji se ponuda odnosi:
„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

 

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.
Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u ovom Pozivu.

8.3. Način dostavljanja dokumenta koji su zajednički (ukoliko je podjela na lotove)

Ukoliko je nabavka podjeljena na više lotova, ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova ima pravo da izjave o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju dostavi u jednoj ponudi, prvoj po rednom broju lota na koji se prijavljuje.

Ponude za sve lotove na koje se prijavljuje dostavlja u posebnim kovertama na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi.

8.4. Rok važenja ponude

Rok važenje ponude: 90 dana.
Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u Pozivu.
U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u Pozivu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.
Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

 

9. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE I DODJELU UGOVORA
Kriterij za izbor ponude i dodjelu ugovora je „najniža cijena“ – dodijelit će se ugovor onom ponuđaču koji nakon provedenog i okončanog postupka, ponudi najnižu cijenu za potrebne usluge.

 

10. ROK, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA IZABRANOM PONUĐAČU

Usluge odabranom ponuđaču će se plaćati odgođeno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture čiji je sastavni dio izvještaj Sektora za iskorišćavanje šuma i projektovanje u šumarstvu.
Kod sukcesivne isporuke tokom trajanja ugovora, plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od prijema fakture za izvršenu isporuku po cijenama koje su date u ponudi.

 

11. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama. Cijena ponude se piše brojevima i slovima.Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

 

12. OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0.

Ukoliko ponuđač nije PDV obaveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude na mjestu gdje se upisuje pripadajući PDV upisuje 0,00.
Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač koji aplicira na više lotova dovoljno je da tražene kvalifikacione isprave i dokaze dostavi u jednom primjerku u jednoj koverti sa  popunjenim obrascem za ponudu i obrascem za cijenu ponude za lotove na koje aplicira.

 

13. OBILAZAK MJESTA ILI LOKACIJE IZVOĐENJE RADOVA

Ukoliko je za pripremu ponude neophodno izvršiti obilazak mjesta ili lokacije izvršenja usluge zainteresirani ponuđač je dužan pismeno tražiti obilazak mjesta ili lokacije. Sve troškove obilaska snose dobavljači.

 

14. NACRT UGOVORA ILI OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

Sastavni dio ovog Poziva je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz Poziva. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

 

15. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkarna („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH", broj: 83/16, 54/19 i 34/20). Ugovorni organ će primjenjivati cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda.

Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, Ugovomi organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30%, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH", broj: 83/16, 54/19 i 34/20). U ovom smislu, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. Preferencijalni tretman za ponudače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivaće se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

U tu svrhu primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica CEFTE.

Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrovano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Preferencijalni tretman domaćeg se dokazuje Izjavom ponudača koja je sastavni dio Obrazac za ponudu, ovog Poziva.

 

16. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ugovorni organ: J.P. “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde Ulica i broj: Ibrahima Popovića broj 17.
Soba broj: protokol
Datum: 05.03.2021. godine

Vrijeme do kada se primaju ponude: ( 12:00 sati ).

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog ovim Pozivom.

 

17. MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ: J.P. “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde Ulica i broj: Ibrahima Popovića broj 17.
Soba broj: protokol
Datum: 05.03.2021.godine

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: (12:15)

 

18. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.
Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

 

19. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Postupak pravne zaštite provodi se u skladu sa odredbama Trećeg dijela Zakona – Pravna zaštita.

20. PRILOZI:

I Obavještenje o nabavci
II Obrazac za ponudu
III Obrasci za cijenu ponude
IV Izjave iz člana 45, 47, 50,
V Obrazac izjave iz člana 52. Zakona
VI Obrazac izjave o prihvatanju općih i posebnih uslova Poziva
VII Ovlaštenje za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda VIII Nacrt ugovora
IX Obrazac izjave o ozbiljnosti ponude

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH
NABAVKA USLUGA SJEČE, IZVOZA I IZGONA
ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA možete preuzeti OVDJE

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: