Nabavka UV fototerapijskog uređaja za potrebe Klinike za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Datum objave: 06.07.2017. 12:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

329-1-1-69-3-39/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB 4227224680006
Kontakt osoba TEA PRIMORAC
Adresa Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-500
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava UV fototerapijskog uređaja za potrebe Klinike za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava UV fototerapijskog uređaja za potrebe Klinike za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinske naprave


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 UV fototerapijski uređaj

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinike za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorom preuzetih obveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

17.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

10 KM

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.7.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2017. 09:30:00
Adresa i mjesto Ravnateljstvo SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88 000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Žiro račun broj 3381002200717786 kod UniCredit Bank d.d.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba TEA PRIMORAC
Adresa Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-529
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
329-1-1-69-3-39/17
PODIJELI: