Nabavka vatrogasne opreme, opreme za službu za zaštitu i spašavnje s visina i opreme za kantonalni operativni centar

Datum objave: 11.11.2015. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.11.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

475-1-1-16-3-17/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON SREDIŠNJA BOSNA-SLUŽBA ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba Amir Škandro
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-091
Faks (030) 518-091
Elektronska pošta slzajposlova@bih.net.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za službu za zaštitu i spašavanje od požara, službu zaštitu i spašavanje s visina i oprema za Kantonalni
operativni centar65700

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35111400-9 Protupožarna oprema
  35112000-2 Oprema za spašavanje i za krizne situacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.12.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.12.2015. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.12.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Stanična 43. Travnik (zgrada Vlade)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme za službu za zaštitu i spašavanje od požara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35111000-5 Vatrogasna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

40.300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja isporuke

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TravnikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za službu za zaštitu i spašavnje s visina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35112000-2 Oprema za spašavanje i za krizne situacije

III Ukupna količina ili obim ugovora

22.400,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja isporuke

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalna uprava za civilnu zaštituANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za kantonalni operativni centar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35112000-2 Oprema za spašavanje i za krizne situacije

III Ukupna količina ili obim ugovora

3.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja isporuke

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-1-16-3-17-15.pdf
PODIJELI: