Nabavka vatrogasnih vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara

Datum objave: 21.07.2017. 11:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

424-1-1-3-3-4/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO HNŽ/K MOSTAR
IDB/JIB 4227299690007
Kontakt osoba ivana sabljić
Adresa Stijepana Radića 3/III
Poštanski broj 88105 Mostar-Avenija (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 319-869
Faks (036) 319-869
Elektronička pošta cz.vatrogastvo.hnz@tel.net.ba
Internet adresa www.upravaczvhnz-k.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava 4 vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi
zaštite od požara


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava 4 vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi
zaštite od požara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144210-3 Vatrogasna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

598000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

25.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.9.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.9.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto kao u Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Natječajna dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
- na web stranici ugovornog tijela, uz obveznu pismenu obavijest ugovornom tijelu da je preuzeta natječajna dokumentacija,
kao i datum i vrijeme preuzimanja natječajne dokumentacije. Ponuditelji koji preuzmu natječajnu dokumentaciju, a ne
obavijeste pismeno ugovorno tijelo da su istu preuzeli, smatrati će se da nisu preuzeli natječajnu dokumentaciju i njihova
ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; ili
- putem maila na zahtjev zainteresiranog ponuditelja,
- u prostorijama ugovornog tijela, na adresi danoj u točci 1. natječajne dokumentacije ; ili
- putem pošte sa plaćanjem pouzećem.
Za preuzimanje natječajne dokumentacije ne plaća se naknada.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Civil Protection and Fire Fighting Administration of Herzegovina – Neretva
Canton
UIN 4227299690007
Contact person Ivana Sabljić
Address Stijepana Radića 3/III
Postal code 88105 Mostar-Avenija (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 319-869
Fax number (036) 319-869
Email address cz.vatrogastvo.hnz@tel.net.ba
Website address www.upravaczvhnz-k.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in I 1.

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Herzegovina-Neretva Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Fire trucks


II 1.b. Description of the object of the contract

Fire fighting trucks upgraded for wildfires and open area firefighting to support firefighting services

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 34144210-3 Firefighting vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

4

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

25.8.2017.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.9.2017. 10:00:00
Address and place Stjepana Radića 3/III 88 000 Mostar

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender dossier may be obtained as follows:
(a) on the website of the Contracting Authority (www.upravaczvhnz-k.ba) with the compulsory written notice to the
Contracting Authority on the tender dossier retrieval. Tenderers who do not inform the Contracting Authority on the tender
dossier retrieval shall not be considered and their offer will be rejected as inadmissible.
(b) postal mail with payment on delivery
(c) e-mail at the request of interested tenderers

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
424-1-1-3-3-4/17
PODIJELI: