Nabavka vodovodnog materijala u toku 2021. godine

Datum objave: 05.03.2021. 11:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

328-7-1-7-3-6/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "KOMUNALAC"D.D. GRADAČAC
IDB/JIB 4209052390002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Enver Mulahalilović
Adresa Ul. Huseina Kapetana Gradaščevića 114
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 817-219
Faks (035) 816-106
Elektronska pošta javne.nabavke@komunalac.ba
Internet adresa www.komunalac.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gradačac

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vodovodnog materiojala u toku 2021. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabvaka vodovodnog materijala u toku 2021. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 17.03.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnog materijala do 2"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnog materijala do 2"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44111000-1 Materijal za gradnju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.03.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.03.2021. 12:30

X Dodatne informacije

Kao u TD


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnog materijala preko 2"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnog materijala preko 2"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.03.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.03.2021. 12:30

X Dodatne informacije

Kao u TD

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
328-7-1-7-3-6/21
PODIJELI: