Nabavka zaštitnih maski i latex rukavica za jednokratnu upotrebu na BS G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 05.03.2021. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Kompanija G-Petrol doo Sarajevo sprovodi postupak izbora Ponuđača za nabavku:

NABAVKA ZAŠTITNIH MASKI I LATEX RUKAVICA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU NA BS G- PETROL D.O.O. SARAJEVO

Trajanje ugovora: 2 godine Izrada ponude:

Ponuđač je dužan da dostavi kompletno popunjen Obrazac ponude (Prilog 1) u skladu sa Tehničkim zadatkom (Prilog 2).

Naručilac zadržava pravo da izvrši izbor pobjednika u skladu sa svojim poslovnim interesima bez obaveze da poraženoj strani po ovom tenderu dostavi informacije o razlozima izbora Pobjednika.

 

Ugovorna dokumentacija:

- Obrazac za provjeru privrednih društava (Prilog 3)

- Obrazac za proveru privrednih društava podizvođača (Prilog 3a)  Tipski Aneks HSE (Prilog 4)

- Tipski Ugovor o povjerljivosti podataka (Prilog 5)

- Predkfalifikacioni HSE kriterijumi (Prilog 6)

- Model ugovora (Prilog 7)

 

Cijena i valuta ponude:

Ponuđač je dužan da cijenu iskaže u valuti KM sa uračunatim svim troškovima. Naknadni troškovi neće se uvažavati!!! Plaćanje:

- Minimum 45 dana, Bez Avansa.

Rok važnosti ponude mora biti najmanje 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda: PETAK 12.03.2021. DO 13:00 ČASOVA.

 

Komercijalna Ponuda sadrži:

1. Obrazac ponude (Prilog 1) – Excel format

2. Skenirani PDF – dokument - Potpisan Obrazac za provjeru privrednih društava (Prilog 3/3a) 3. Skenirani PDF – dokument - Rešenje o registraciji

4. Predkfalifikacioni HSE kriterijumi-(Prilog6)

Dostavljanje komercijalne ponuda, obratiti posebnu pažnju!

Odvojena dokumenta (sva 4) se šalju isključivo na mail: amir.pecar@nis.eu:

- Ponuda koja stigne poslije traženog roka NEĆE SE UZIMATI U DALJE RAZMATRANJE,

- Veličina skenirane Ponude maximum 10 MB,

- U subjectu maila napisati: Ponuda za nabavku zaštitne opreme

- U tijelu maila napisati: Ovo je nasa Ponuda za nabavku zaštitne opreme

- Obavezno u potpisu treba da budu informacije o kompaniji i licu zaduženom za ovaj tender (ime i prezime, tel. mob. e-mail).

- Ukoliko je veličina maila preko 10 MB pa je potrebno poslati još jedan:

- U Subjectu maila se nakon dijela „Ponuda za nabavku zaštitne opreme“ stavlja napomena PRVI MAIL a u Subjectu finalnog maila se nakon dijela „Ponuda za nabavku zaštitne opreme“ stavlja napomena POSLJEDNJI MAIL.

Dostavljanje tehničke Ponude obratiti posebnu pažnju!

Tehnički dio Ponude predstavlja dostava uzoraka traženih Tehničkim zadatkom (Prilog 2). Nije dozvoljeno dostaviti jedne uzorke na pregled a nakon eventualne pobjede bez znanja Naručioca isporučiti druge. Ukoliko dođe do ove situacije od strane izabranog ponuđača, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Rok za dostavu uzoraka: Petak 12.03.2021. godine.

 

Dužni ste da u zapečačenoj koverti dostavite slijedeće uzorke:

1. Troslojne hirurške maske

2. Zaštitne maske FFP2

3. Latex rukavice

Pošiljku sa uzorcima šaljete poštom ili lično dostavlja, u zatvorenoj i zapečaćenoj pošiljci, na slijedeću adresu:

G-Petrol d.o.o. Sarajevo, ULICA TEŠANJSKA 24A. AVAZ TORANJ, SPRAT 3

SA NAZNAKOM: PONUĐAČ________ ZA Senu Macića - UZORCI ZAŠTITNE OPREME - NE OTVARATI

Odustanak naručioca od nabavke. Naručilac zadržava pravo da u svakom momentu, a najkasnije do zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem i bez navođenja razloga odustane od daljeg sprovođenja ovog postupka nabavke, bez bilo kakvog prava ponuđača da mu Naručilac zbog toga nadoknadi eventualno prouzrokovanu štetu ili bilo koje troškove učešća u postupku nabavke po ovom Pozivu.

Nakon prijema ponuda, Naručilac zadržava pravo da sprovede postupak sa pogađanjem o čemu će svi ponuđači biti blagovremeno obavješteni.

Traženje i davanje obavještenja u vezi poziva za dostavljanje ponuda. Sve dodatne informacije u vezi ovog postupka nabavke mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

 

Kontakt osobe:

Komercijalna pitanja

Amir Pecar

Koordinator za nabavku

G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24A, Avaz Twist Tower

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Тel. +387 33 944 925

Mob. +387 65 854 758

amir.pecar@nis.eu

 

Tehnička pitanja

Đuro Todorović

Menadžer za HSE i ekološku bezbjednost G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo

Tel.: +387 51 971 975

Mob.: +387 66 290 610 djuro.todorovic@nis.eu

 

Dokumentacija-1614940568-6157-1614940591-7851.zip

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: