Nabavka zdravstvenih usluga u Podružnici Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 21.07.2017. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Poziv za dostavu ponuda broj: 2000020256

 

Kakanj, 18.07.2017. godine

Broj: 02-3-6-63 - /17

Adresa ponuđača

Broj nabavke: 2000020256

 

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) 58.500,00 KM

 

Redni broj nabavke iz Plana nabavki za 2017. godinu, tekuće održavanje "Usluge" redni broj 126 ; CPV 85140000-2

Vrsta postupka javne nabavke: usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, Kategorija 9. - Zdravstvene i socijalne usluge

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za zdravstvene usluge u Podružnici Termoelektrana "Kakanj"

Kakanj

 

Poštovani,

 

U ime JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

 

pozivamo Vas da dostavite svoju početnu ponudu po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH- Zdravstvene usluge u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik , broj: 66/16).

 

1. Predmet nabavke

1.1 Predmet nabavke su zdravstvene usluge u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a prema tehničkom opisu iz specifikacije br. RR 10/17 od 14.06.2017. godine, gdje su navedeni detaljan opis usluga i svi ostali uslovi i kriteriji vezani za izvršenje predmetnih usluga.

1.2 Kriteriji dodjele ugovora

(a) najniža cijena IH

Kod kriterija najniža cijena ponude ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 99. - 101. Zakona.1.3 Rok izvršenja usluga: sukcesivno, 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.

1.4 Plaćanje sukcesivno, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture za izvršene usluge.

1.5 Mjesto na kojem će se pružati usluge je Ambulanta Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Adresa: Vilsonovo šetalište br.15, Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200225150005

Adresa za korespodenciju: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kakanj bb, 72240 Kakanj Identifikacioni broj:4200225150064 Telefon: +387 32 77 11 53 Fax: +387 32 77 13 10 E-mail:alisa.immaovic@epbih.ba Web stranica:www. epbih.ba

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: Alisa Imamović

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke mogu da dobiju isključivo od kontakt osobe, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

 

3. Način komuniciranja sa ponuđačima/dobavljačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača/dobavljača će se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u Pozivu za dostavu ponuda.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem fax-a/maila, uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

 

4. Priprema ponude

4.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovom Pozivu za dostavu ponuda.(Ponuda izrađena na poslovnom pismu ponuđača, prilozi Aneksi u skladu sa ovim Pozivom za dostavljanje ponuda).Ponude koje nisu u skladu sa ovim Pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

4.2 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično prilažu se bez prijevoda, izuzev ako se ovim Pozivom ne zahtijeva da se ti dijelovi prevedu (ugovorni organ precizira šta mora biti prevedeno) Pod zvaničnim prevodom se smatra prevod ovjeren od strane sudskog tumača.

4.3 Original i kopija ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, lijepljeni uvez u obliku knjige/sveske ili uvez s jemstvenikom koji je zalijepljen i ovjeren pečatom firme ponuđača i sve strane ponude moraju biti numerisane (izuzev garancije za ozbiljnost ponude, te štampane literature, brošura, kataloga i si. ukoliko isti ne sadrži

vlastitu numeraciju). Svaka stranica ponude koja sadrži tekst mora biti numerisana.Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanja listova.

4.4 Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i si. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena u više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na način daje vidljiv redni broj. stranice. Kada je ponuda izrađena u više dijelova, stranice se označavaju brojem da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe Ponuđača uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu Ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora) Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

4.5 Uz ponudu sa cijenom na poslovnom pismu ponuđača, ponuđač treba dostaviti i slijedeće dokumente:

- popunjeni obrazac za cijenu ponude (Aneks 1)

- popunjeni brazac za ponudu (Aneks 2)

- Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke c) i d), Zakona

- Obrazac Izjave o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

- Obrazac povjerljivih infirmacija ukoliko ih ima,

- Popunjen i parafiran Nacrt ugovora

- ostalo traženo u Pozivu

- datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača, potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji.Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude nema pečat

- popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.

 

5. Povjerljivost

U skladu sa članom 11. Zakona : "Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke".

Povjerljivim informacijama ne mogu se smatrati podaci iz ponude koje su navedeni u članu 11. stav (1) tačke a), b) i c) ZJNBiH.

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije - uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u prilogu TD) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi. U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

 

6. Dostavljanje ponuda

Ponuđač će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i jednu kopiju ponude na kojima će čitko napisati "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Ponuda i njena kopija se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u jednoj neprovidnoj zapečaćenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte mora biti navedeno:

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Podružnica Termoelektrana "Kakanj"Kakanj Kakanj bb, 72240 Kakanj Početna ponuda za zdravstvene usluge u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Broj nabavke: 2000020256 "NE OTVARAJ" Ponuđač je dužan na koverti da navede sljedeće: Naziv i adresa ponuđača

 

7. Izmjena i/ili dopuna i povlačenje ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti/dopuniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene i/ili povlačenje ponude, dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i/ili dopunama ili povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: "IZMJENE PONUDE", "DOPUNA PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE".

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vrača ponuđaču.

Sve ispravke u ponudi moraju biti učinjene na način da su vidljive, te moraju biti ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog lica.

 

8. Računanje cijene

Ponuđač je obavezan popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ovog Poziva, uz naznaku usluga koje će izvršiti, njihovog kraćeg opisa, količine i cijene, a sve u formi na obrascu za ponudu (Aneks 2) i obrascu za cijenu ponude-usluge (Aneks 1). Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podijeljen po stavkama. Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a),

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV u obrascu za cijenu ponude, a na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a naznačava da isti nije PDV obveznik.

Sve cijene trebaju biti navedene u KM za domaće ponuđače, a za ino-ponuđače u EUR-ima uključujući i pripadajuće poreze. Ukoliko se cijene navode u EUR-ima navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu do isteka perioda važenja ponude.

Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu i ukupan iznos ponude za usluge koje se nude prema Obrascu za cijenu ponude-usluge (Aneks 1).

 

9. Mjesto, datum i vrijeme prijema/otvaranja ponuda

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, kancelarija br. 8 - Protokol.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 03.08.2017. godine (četvrtak) u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

10. Pregovori

Ugovorni organ ima namjeru pregovarati sa ponuđačima koji su predali u roku svoje ponude i čija ponud zadovoljava formalno-pravne, kvalifikacione i tehničke zahtjeve Poziva za dostavu ponuda. Predmet pregovora će biti: način izvršenja, cijena, uslovi izvršenja na osnovu navedenih zahtjeva,te druge teme u vezi sa predmetnim uslugama i njihovim valjanim izvršenjem, a prema prethodno utvrđenom spisku pitanja koja se postavljaju svim ponuđačima u pregovorima. Pregovorima mogu pristupiti ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, što dokazuju zvaničnom punomoći za učešće u pregovorima po predmetu nabavke.

Rezultati pregovora se bilježe u poseban izvještaj koji potpisuju članovi komisije i ponuđač.

 

11. Period važenja ponuda

Ponude moraju važiti 90 (devedeset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

 

12. Podugovaranje

Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti Izjavu u kojoj će navest da li, i u kojem iznosu (procentualno ili opisno) predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu sa članom 44. ovog zakona i obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ obavezan je navesti objektivne razloge odbijanja. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 

13. Uslovi za učešće

Da bi se kvalificirali za dodjelu ugovora, ponuđači moraju ispunjavati sljedeće minimalne uslove:

13.a) Ponuđači trebaju dokazati da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili da su registrovani

u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; 13.b) Da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe Člana 45. ZJN tačka c) i d),

13.c) da ponuđač ima kvalifikovano osoblje- Ijekara specijalistu medicine rada i medicinskog tehničara kao kvalifikovana lica za pružanje konkretnih usluga.

 

14. Dokazi koji se trebaju dostaviti za ispunjavanje uslova iz tačke 13.

Ponuđači trebaju dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju kvalifikacione uslove za učešće definisane tačkom 13 i to: a) Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra, a u smislu odredbi člana 46 Zakona o javnim nabavkama - Navedeni dokument se mora dostaviti kao original ili ovjerena kopija (ovjereno od strane nadležne institucije-opština/sud/ notar)

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

b) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45 ZJN tačka c) i d) ovjerenu kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH. Izjava ne smije biti starija od 15(petnaest) dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

c) Uvjerenje ili drugi dokument o ispunjavanju uslova specijalizacije (stručni ispit) i potrebne stručne spreme za ljekara specijalistu medicine rada i diplomu medicinskog tehničara kao kvalifikovanog lica za pružanje konkretnih usluga.

14.1 Ponuđač čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, obavezan je dostaviti sljedeće dokumente:

c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenje nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramu, odnosno odloženom plaćanju obaveza za određeni period, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje obaveze obuhvaćene reprogramom. Uz uvjerenje o izmirenju obaveza po reprogramu ponuđač treba dostaviti uvjerenje o izmirenju dospjelih obaveza koje nisu obuhvaćene ugovorom o reprogramu.

Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je dostaviti dokumente navedene u tački 14.1 u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Uvjerenja navedena u tački 14. ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.(ovjereno od strane nadležne institucije-opština/sud/ notar)

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 13. b) ovog Poziva, ugovorni organ će se obratiti nadležoj instituciji s ciljem provjere dokumentacije i date Izjave iz tačke 14. b). Napomena:

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostave ponude (mora biti kvalifikovan u momentu dostave ponude), u protivnom će se smatrati daje dao lažnu Izjavu iz člana 45. Zakona.

 

15. U slučaju da zahtjeve dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u Pozivu,uzeti u obzir kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 14. a) i b).Izjave o ispunjenosti uslova po osnovu člana 45. ZJN, Rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra, moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača uz ponudu je obavezan ugovor o zajedničkom nastupanju (ugovor o konzorciju).

Ponuđač će dostaviti samo jednu ponudu, bilo individualno ili kao partner u JV ili konzorciju.

Ponuda će biti odbijena u slučaju da ponuđač propusti da dostavi sve materijalne dokaze i dokumentaciju zahtijevanu ovim Pozivom ili dostavi pogređne informacije.

U slučaju zajedničkog poduzetništva (JV) ili konzorcija, broj partnera nije ograničen i ne traži da oni osnuju novo pravno lice kako bi dostavili zahtjev/ponudu, ali se traži da dostave originalni primjerak pravnog akta o formiranju JV ili konzorcija radi izvršenja predmetnog ugovora kojim se utvrđuje:

- Predložena struktura rukovodstva, položaj, odgovornosti i način određivanja nosioca konzorcija

- Potpuno i jasno opisane obaveze i način ispunjenja ugovornih obaveza

- profesionalnu i tehničku podjelu poslova

- sadržaj i način ostavarivanja ugovorne saradnje

- obaveze koje nastaju ispunjenjem dodijeljenog ugovora o javnoj nabavci, ugovorne strane iu ugovora o konzorciju odgovaraju zajednički i solidarno

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke.

Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke Ponuda će biti odbijena u slučaju da se jadan učesnik u postupku predmetne nabavke prijavi u svojstvu ponuđača u jednoj ponudi ili u svojstvu podugovarača u drugoj ponudi.

 

16. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je kandidat/ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javnih nabavki. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima odbijanja. Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci ovjerenu kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH (Aneks 8).

U slučaju da ponude dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe ponuđača uz ponudu obavezan je dostaviti popunjenu Izjavu po članu 52. Zakona, te ovjerenu od strane nadležnog organa. U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili

- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20% ili

- ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona ili

- U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

 

17. Ocjena ponuda prema

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je podnio najnižu ukupnu cijenu prihvatljive ponude. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

Cijena koju navede dobavljač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehničkim kriterijima koje ponuđač treba ispuniti, ugovorni organ zahtijeva da ponuđač dostavi sljedeće:

a) dostaviti Izjavu da će izvršiti pravovremenu zamjenu zaposlenika koji budu angažovani za vrijeme odsustva istih,

b) dostaviti Izjavu kojom se potvrđuje da će se tražene usluge pružati u vremenskom periodu traženom tehničkom specifikacijom u prostorijama ambulante Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

Nakon utvrđivanja kvalificiranosti ponuđača, članovi Komisije zaduženi za ocjenu ponuda vrše ocjenu ponuda po pitanju prihvatljivosti ponuđenih usluga i zadovoljavanja naprijed navedenih tehničkih kriterija. Članovi Komisije za ocjenu ponuda mogu pismenim putem zahtijevati od ponuđača pojašnjenja bilo kojeg dijela ponude, sa ciljem olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda. Potrebne informacije ili pojašnjenja ne smiju, predstavljati izmjenu ponude, niti ih Komisija može prihvatiti kao izmjenu ponude.

 

18. Neprirodno niske ponude

Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene usluge, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi osnovano obrazloženje koje može između ostalog sadržavati i poređenje s cijenama na tržištu, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.

Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenja:

a) ekonomičnost procesa proizvodnje

b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu usluga,

c) originalnosti usluga koje dobavljač nudi,

d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se pružati usluge,

e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć.

 

19. Ispravke greške i propusta

Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.

Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

 

20. Obavještenje o dodjeli

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u roku od 3(tri) dana a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili o poništenju postupka nabavke fax-om.

 

21. Objavljivanje Poziva za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda objavljuje se na web stranici ugovornog organa (www. epbih.ba)22. Informacije o zaštiti prava ponuđača

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ utoku postupka dodjele ugovora izvršio povredu Zakona i /ili podzakonski akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u roku koji je određen u odredbama člana 99-101. Zakona. Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u rokovima utvrđenim u članu 101.Zakona. Postupak ugovornog organa po žalbi utvrđenje članom 100. Zakona.

 

23. Obavještenje o dodjeli

Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača, čija je ponuda izabrana, o datumu i mjestu zaključivanja ugovora.

 

24. Uslovi iz ugovora

24.1 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda prihvatljiva i ima najnižu ukupnu cijenu.

24.2 Osnovni elementi ugovora uključeni su u nacrt ugovora koji je sastavni dio ovog Poziva. Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj.cijena i drugi uslovi), te isti parafirati i priložiti uz ponudu sa ostalim dokumentima iz ovog Poziva.

 

25. INFORMACIJE O POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

25.1 Zainteresirani kandidati mogu tražiti pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, na adrese kontakt osobe navedene u Pozivu.

25.2 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi i dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli Poziv u roku od 3(tri) dana, a najkasnije 5 (pet)dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati Poziv za dostavu ponuda, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7(sedam) dana.

 

ANEKS 1: obrazac za cijenu ponude

ANEKS 2: obrazac za ponudu

ANEKS 4: izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (l)tačke a) do d)

ANEKS 8: Izjava o sukobu interesa iz člana 52 Zakona (Aneks 8)

Tehnička specifikacija br. RR 10/17 od 14.06.2017. godine

Nacrt ugovora

 

Zdravstvene usluge u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: