Nabavka zdravstvenih usluga za potrebe Šumskog gazdinstva Klekovača-Potoci Istočni Drvar

Datum objave: 08.03.2021. 10:42 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

Broj: 11.24/0905- 619/21

Datum: 05.03.2021.godine


POZIV

ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

 

Poštovani,
U ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Klekovača-Potoci" Istočni Drvar, pozivamo Vas, da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za zdravstvene usluge, za potrebe Šumskog gazdinstva „Klekovača-Potoci" Istočni Drvar. Procedura Javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Zakona o javnim na avkama SM broj:169/16 od 01.08.2016 godine.

 

1. Predmet javne nabavke su Zdravstvene usluge (oznaka iz JRJN 85100000-0), za potrebe Šumskog gazdinstva „Klekovača-Potoci" Istočni Drvar.
2. Planirana    vrijednost nabavke: do 7 000,00 KM bez PDV-a.
3. Usluge će se pružati do konačne realizacije ugovora.
4. Plaćanje    predmetnih usluga će se vršiti u roku od 30 dana od dana fakturisanja.
5  Mjesto    pružanja usluga: Sjedište najpovoljnijeg ponuđača.
6. Ugovor    se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterijuma najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocijeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni.

7. Provjera    kvalifikacija ponuđača:
7.1 Da bi učestvovali u postupku Javne nabavke ponuđači moraju ispuniti sledeće uslove:
-    Da su registrovani za obavljanje predmetne dijelatnosti.
-    Da su osposobljeni i ovlašteni da vrše sistemaske preglede radnika.
-    Da su ovlašteni da vrše zdravstvene preglede radnika za radna mjesta koja zahtjevaju držanje i nošenje oružja i municije
7.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz tačke7.1 ponuđači treba da dostave sledeće dokaze:
a) Rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena opija) i
b) Ovlaštenje o vršenju sistematskog pregleda radnika.
v)Dokument-Uvjerenje od nadležnog organa kojim se potvrđuje da su ovlašteni vršiti zdravstvene preglede radnika za radna mjesta koja zahtjevaju držanje i nošenje oružja i municije
g)    PDV (ovjerena kopija)
8. Ponuda    mora važiti 60 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponude.

9. Ponude    se dostavljaju u zatvorenim kovertama (lično ili poštom) na adresu:
JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG„Klekovača-Potoci" Istočni Drvar Ulica Potoci, br. 9, 79291I. Drvar do 22.03.2021.godine, do 08,00 časova. Kontakt osoba:Miloš BjeljacTelefon: 050/480-076 Faks: 050/480-961 e-mail:klekovacapotoci@sumers.org
9.1.  Izrada    ponude
Ponuda se izrađuje na način da čini cijelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumnata. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. Stav 6 i 7 Upustva za pripremu modela TD i ponude.
9.2 Ponuda    se dostavlja u originalu na kojoj će čitko pisati„ ORIGINAL PONUDA" Koverta ili paket sa ponudom se dostavlja na adresu Ugovornog organa.
Na koverti ponude mora biti naznačeno:
- naziv i adresa Ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u gornjem lijevom uglu koverte,
- naziv predmeta nabavke,
- naznaka „NE OTVARATI DO 22.03.2021. GODINE"

10. Svi    zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Obrazac za ponudu, obrazac za cijenu i spisak radnika, dostavljajući pismeni zahtjev lično ili putem faksa: 050/480-961 ili sa web stranice JPŠ'Šume Republike Srpske''a.d. Sokolac

11.   Ponude    će se otvarati 22.03.2021. godine u 10,00 časova u prostorijama ŠG„Klekovača- Potoci" Istočni Drvar
Obavljanje sistematskog pregleda za radnike koji rade na sledećim radnim mjestima i higijensko epidemiološka zaštita:

Naziv radnog mjesta    

Jedinica mjere    

Количина

Vozač

radnik

14

Čuvar objekata

radnik

12

Lugar-Lovočuvar

radnik

6

Sjekač

radnik

10

Izdavanje sanitarnih knjižica

radnik

9

Referent za private šume

radnik

1

Razmjerač-primač-otpremač-pomoćni radnik

radnik

22

Тraktorista

radnik

1

Pomoćni traktorista

radnik

1

Rukovodilac radne jedinice za lovstvo i turizam

radnik

1

Deratizacija

m2

600

 

Direktor

Milan Kecman, dipl.inž.šum.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: