Nabavka zdravstvenih usluga

Datum objave: 08.02.2021. 15:34 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2021.

05.02.2021.

Poziv za dostavu ponuda - Zdravstvene usluge

 

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović

 

Broj: 127-02-1261-2/21

Datum:            05.02.2021. god.

 

Poziv za dostavu ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine za usluge iz Aneksa II dio B ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koje se odnose na zdravstvene usluge

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku usluga - Zdravstvene usluge. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, br.66/16)..

Služba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima je Služba za plan, analizu i javne nabavke; tel. 051/348-444, faks 051/348-469; e-mail adresa: lj ilj ana. stoj nic@ms. zotovicbl. org

 

1. PREDMET NABAVKE

1.1       Nabavka usluga - Zdravstvene usluge.

 

1.2       Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2021. godinu: Usluge, I Usluge za redovno poslovanje; redni broj 113 - Zdravstvene usluge; JRJN 85100000-0.

Procijenjena vrijednost nabavke je 55.000 KM bez PDV-a.

 

1.3       Rok izvršenja usluga: sukcesivno i kontinuirano no zahtjevu Korisnika usluga za sve vrijeme trajanja ugovora koji se zaključuje na period od 12 mjeseci.

 

1.4. Ha ukupnu cijenu ponude bez PDV-a najpovoljnijeg ponuđača dodaje se i ugovara na ime ostalih nepredviđenih usluga, koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou, a sadržane su u cjenovniku usluga ponuđača iznos „do 6.000,00KM". Ostale nepredviđene usluge se odnose na ostale usluge koje se obavljaju na sekundarnosm i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a sadržane su u cjenovniku usluga ponuđača. Cjenovnik ostalih nepredviđenih usluga je dio ponude ponuđača.

 

1.5       Mjesto izvršenja usluga: Prostorije Davaoca usluga na području opštine Banja Luka.

 

1.6       Rok i način plaćanja: do 30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon izvršene usluge.

 

1.7       Vrsta postupka javne nabavke: nabavka se provodi primjenom posebnog režima postupka dodjele ugovora koji za predmet ima usluge uz Aneksa II dio B.

 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

2.1.Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

2.1.1.    Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

 

2.1.2.    U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke:

a)         Za ponuđače iz BiH: Ponuđač je u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. Zakona dužan dostaviti aktuelni Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima.

b)         Za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

2.1.3.    Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

3.1. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

3.1.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeći minimalni uslov, a koji se može potvrditi sa dokazima iz člana 49. Zakona a to je:

-           da se sjedište ponuđača nalazi na području opštine Banja JTuka;

 

3.1.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu sljedećeg dokaza:

-           Dokaz o sjedištu ponuđača na području opštine Banja Luka je sastavni dio dokumenta iz tačke 2.1.2., te se ne mora dostavljati poseban dokument.

 

3.1.3. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a)         Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude-usluge, koja je data u dokumentaciji poziva za dostavljanje ponude (Aneks 1)

b)         Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenama bez PDV-a, eventualnim popustom i ukupnom cijenom bez uračunatog PDV-a izraženo u KM, kako je dato u Tenderskoj dokumentaciji (Aneks 2)

v)         Dokaz iz tačke 2.1. ovog Poziva.

G) Cjenovnik koji se odnosi na ostale usluge koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a no kojem će se naplaćivati ostale zdravstvene usluge Ugovornom organu.

 

4.         PERIOD HA KOJI CE ZAKLjUČUJE UGOVOR

Ugovor ce zaključuje na period od 12 mjeseci od dana potpisa obje ugovorne strane.

 

5.         KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će ce vršiti na osnovu kriterija najniže cijene tehnički prihvatljive ponude.

 

6.         PERIOD VAŽENjA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 90 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda

 

7.         NAČIN PODNOŠENjA PONUDE I ROK

Ponuda ce izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da ce onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom ce smatra knjižni uvez i svaki drugi uvez osiguran jemstvenikom. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude („Službeni glasnih BiH, broj: 90/14).

Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, ovjerenoj pečatom, na adresu ugovornog organa: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović", Slatinska 11, 78 000 Banja Luka do 22.02.2021. godine do 11:00 sati. Na poleđini pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača. Ponuda mora biti zatvorena na način da ce prilikom otvaranja ponude, može sa sigurnošću utvrditi da ce prvi put otvara. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Blagovremenim ce smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponude prispjele na Protokol Korisnika usluga, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene ponuđaču, uz naznaku da su neblagovremeno prispjele.

NAPOMENA: Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su prethodni navodi vidljivi i moraju biti potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svaka izmjena koja je izvršena korektivnim lakom ili bilo kojim načinom gdje prethodni navodi nisu vidljivi. biće osnova za odbacivanje ponude kao neprihvatljive.

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmjeni, dopuni ili povuče svoju ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude, na način koji je određen za podnošenje ponuda, na adresu ugovornog organa: „Zavod za fizikalnu medicinu I rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović", Slatinska 11, 78 000 Banja Luka sa naznakom „Izmjena/Dopuna povlačenje ponude za nabavku zdravstvene usluge-Ne otvaraj"

 

8. MJESTO, VRIJEME I NAČIN OTVARANjA PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se održati 22.02.2021. godine u 12.00 časova u prostorijama ugovornog organa-multimedijalna sala, adresa: Slatinska 11, Banja Luka. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika o otvaranju ponuda a najkasnije u roku od 3 dana.

 

9. PREGOVORI

Ugovorni organ će cijeneći predmet nabavke i podnesene ponude cijeniti potrebu provođenja pregovora. Ukoliko ocijeni, na osnovu dostavljenih ponuda, da su pregovori neophodni, pregovori će se provoditi u skladu sa Članom 10. Pravilnika, a svi ponuđači koji blagovremeno dostave ponude će biti obavješteni o datumu i terminu vođenja pregovora.

 

10. PRAVNA ZAŠTITA

Pravna zaštita u postupku nabavke će biti primjenjena shodno odredbi člana 101. stav 4. Zakona.

 

Prilozi:

1.0brazac za dostavljanje ponude (Aneks 1) 2.0brazac za cijenu ponude (Aneks 2)

 

Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja

Olivera Marković

potpisnik no ovlaštenju 199-2/21 od 11.01.2021. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: