(najava tendera za 2017. godinu) Nabavka maziva, namještaja, kontejnera na točkovima, električnih uređaja za grijanje prostora, savjetodavnih usluga u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije, izvođenje radova na podizanju zgrada - Objekat B1-A

Datum objave: 27.07.2017. 12:10 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2017.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GOD

 


Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene): KLIKNITE OVDJE

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Sarajevo

 

Broj :01-02-14- 292/17

Dana; 17.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 17., zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), i člana 20., stav 2., Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, a u skladu sa usvojenim Budžetom / Finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2017. godinu br:01-01-14-19-81/16 od 21.11.2016.g. od strane Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:7/l 7), direktor Fonda, donosi:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA 2017 GODINU

 

Član 1.

Donosi se Plan javnih nabavki Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za budžetsku 2017. godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, procjenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupaka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključivanja ugovora i izvoru finansiranja.

 

Član 2.

Plan javnih nabavki je sačinjen u skladu sa predloženim Budžetom / Finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2017. godinu. U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

 

Član 3.

Za 2017. godinu utvrđuje se sljedeći Plan javnih nabavki roba, usluga i radova:

 

 

Br.

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procjenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovor

Izvor finansiranja

ROBE

1

Novine

22210000-5

650,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

2

Dizelsko gorivo (EN 590)

09134220-4

6.000,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

3

Stručni časopisi

22211000-2

600,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

4

Razna kancelarijska oprema i potrepštine

30190000-7

3.000,00

Direktni

decembar 2016.

januar

Budžet 2017.

5

Proizvodi za čišćenje

39830000-9

3.500,00

Direktni

decembar 2016.

januar

Budžet 2017.

6

Kafa, čaj i srodni proizvodi

15860000-4

3.350,00

Direktni

decembar 2016.

januar

Budžet 2017.

7

Toner za laserske pisače/faksimil uređaje

30125110-5

1.000,00

Direktni

januar

januar

Budžet 2017.

8

Pitka voda

41110000-3

200,00

Direktni

januar

januar

Budžet 2017.

9

Fotografski aparati

38651000-3

1.500,00

Direktni

februar

mart

Budžet 2017.

10

Telefonski aprat

32552100-8

200,00

Direktni

februar

mart

Budžet 2017.

11

Motorna vozila

34100000-8

40.000,00

Konkurentski

februar

mart

Budžet 2017.

12

Promotivni materijal

22462000-6

4.000,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

13

Gume za automobile

34351100-3

1.500,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

14

Dijelovi liftova

42419510-4

1.000,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

15

Ventilatori

39714100-1

150,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

16

Protuprovalni alarmni sistemi za automobil

31625300-6

500,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

17

Mobilni telefoni

32250000-0

1.800,00

Direktni

maj

juni

Budžet 2017.

18

Klimatizacijski uređaji

42512000-8

2.500,00

Direktni

maj

juni

Budžet 2017.

19

Stoni kompjuter

30213300-8

4.000,00

Direktni

juni

juli

Budžet 2017.

20

Laserski štampači

30232110-8

1.000,00

Direktni

juni

juli

Budžet 2017.

21

Aparati za zvuk, videosnimanje i reprodukciju

32330000-5

1.000,00

Direktni

juni

juli

Budžet 2017.

22

Maziva

24951100-6

1.500,00

Direktni

august

septembar

Budžet 2017.

23

Namještaj

39100000-3

1.000,00

Direktni

august

septembar

Budžet 2017.

24

Kontejneri na točkovima

44613600-6

4.000,00

Direktni

novembar

decembar

Budžet 2017.

25

Električni uređaji za grijanje prostora

39715240-1

500,00

Direktni

novembar

decembar

Budžet 2017.

USLUGE

26

Usluge računovodstvene revizije

79212500-8

6.000,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

27

Usluge održavanja liftova

50750000-7

2.000,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

28

Usluge nadzora alarmnih uređaja

79711000-1

1.200,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

29

Usluge održavanja sistema

50324100-3

1.500,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

30

Usluge mobilne telefonije

64212000-5

6.000,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

31

Telekomunikacijske usluge (fiksna mreža)

64200000-8

5.000,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

32

Usluge interneta

72400000-4

1.000,00

Direktni

decembar 2016.

decembar 2016.

Budžet 2017.

33

Održavanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja

50323000-5

100,00

Direktni

januar

januar

Budžet 2017.

34

Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

50100000-6

2.000,00

Direktni

januar

januar

Budžet 2017.

35

Usluge nadzora gradilišta - Objekat B1-B

71521000-6

45.000,00

Otvoreni postupak

januar

februar

Budžet 2017.

36

Usluge razvoja programske podrške za web- servere

72212222-1

200,00

Direktni

januar

februar

Budžet 2017.

37

Usluge oglašavanja

79341000-6

4.000,00

Direktni

januar

februar

Budžet 2017.

38

Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu

50300000-8

2.000,00

Direktni

januar

decembar

Budžet 2017.

39

Arhitektonske usluge i usluge premjeravanja zgrade

71251000-2

2.000,00

Direktni

januar

februar

Budžet 2017.

40

Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije

71328000-3

5.500,00

Direktni

januar

februar

Budžet 2017.

41

Usluge upravljanja zgradama i objektima

79993000-1

500,00

Direktni

januar

decembar

Budžet 2017.

42

Arhitektonske usluge za zgrade-projektovanje vanjskog uređenja oko Objekata Bl-B, Bl-A, Al- AA1-B

71221000-3

30.000,00

Otvoreni postupak

januar

februar

Budžet 2017.

43

Bankarske usluge

66110000-4

3.500,00

Direktni

januar

decembar

Budžet 2017.

44

Obrazovni seminar

80522000-9

3.500,00

Procedura po pravilniku Anex II dio B

januar

decembar

Budžet 2017.

45

Usluge stručnog osposobljavanja

80530000-8

3.000,00

Procedura po pravilniku Anex II dio B

januar

decembar

Budžet 2017.

46

Pranje automobila i slične usluge

50112300-6

500,00

Procedura po pravilniku Anex II dio B

januar

decembar

Budžet 2017.

47

Ostale usluge

98390000-3

3.800,00

Procedura po pravilmiku Anex II dio B

januar

decembar

Budžet 2017.

48

Razne usluge popravaka i održavanja

50800000-3

15.000,00

Konkurentski

februar

mart

Budžet 2017.

49

Antivirusni programski paket

48761000-0

1.000,00

Direktni

februar

mart

Budžet 2017.

50

Usluge osiguranja motornih vozila

66514110-0

5.700,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

51

Usluge tehničkog pregleda vozila

71631200-2

400,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

52

Usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi

72212900-8

5.000,00

Direktni

mart

april

Budžet 2017.

53

Televizijske usluge

92220000-9

6.000,00

Direktni

april

maj

Budžet 2017.

54

Usluge nadzora gradilišta - Objekat K-34 i K-35

71521000-6

35.000,00

Otvoreni postupak

mart

april

Budžet 2017.

55

Usluge nadzora građevinskih radova-vanjsko uređenje oko objekata K-34 i K-35

71247000-1

10.000,00

Konkurentski

mart

april

Budžet 2017.

56

Geodetske usluge

71355000-1

5.000,00

Direktni

mart

maj

Budžet 2017.

57

Usluge reklamiranja

79342200-5

6.000,00

Direktni

april

maj

Budžet 2017.

58

Usluge održavanja telefonske mreže

50334110-9

500,00

Direktni

maj

juni

Budžet 2017.

59

Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme

50413200-5

450,00

Direktni

maj

juni

Budžet 2017.

60

Arhitektonske usluge za zgrade-projektovanje objekta BI-A

71221000-3

40.000,00

Otvoreni postupak

maj

juni

Budžet 2017.

61

Usluge tehničkih ispitivanja

71632000-7

200,00

Direktni

juni

juli

Budžet 2017.

62

Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije

71317100-4

3.000,00

Direktni

novembar

decembar

Budžet 2017.

RADOVI

63

Bravarski radovi

45421160-3

9.500,00

Konkurentski

februar

mart

Budžet 2017.

64

Radovi na konstrukciji

45223200-8

3.000,00

Direktni

februar

mart

Budžet 2017.

65

Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sistema

45312100-8

1.000,00

Direktni

februar

mart

Budžet 2017.

66

Radovi vodovodne instalacije

39370000-6

1.000,00

Direktni

februar

decembar

Budžet 2017.

67

Radovi na postavljanju električne instalacije za grijanje i druge električne opreme u zgradama

45315000-8

3.000,00

Direktni

februar

decembar

Budžet 2017.

68

Građevinski radovi urbanističkog uređenja oko objekata K-34 do K-37 (vanjsko uređenje)

45211360-0

600.000,00

Otvoreni postupak

mart

april

Budžet 2017.

69

Soboslikarski radovi (molerski radovi)

45442100-8

1.000,00

Direktni

maj

juni

Budžet 2^17.

70

Građevinski radovi urbanističkog uređenja oko objekata Bl-B i Bl-A (vanjsko uređenje)

45211360-0

1.200.000,00

Otvoreni postupak

juni

juli

B\0et:2Of!.

71

Radovi na podizanju zgrada - Objekat Bl-A

45210000-2

4.000.000,00

Otvoreni postupak

novembar

decembar

B«d20tJ)17.

 

 

Član4.  

Ovaj Plan javnih nabavki stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: