(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka goriva, kancelarijskog materijala i pribora, kompjuterskog materijala, auto guma, pločica, sitog inventara, računarske opreme, opreme za prenos podataka i glasa, moblinih telefona, promotivnog materijala, usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću, usluge objavljivanja tendera i oglasa, osiguranje imovine, usluge servisiranja motornih vozila, usluge popravka i održavanja zgrade, usluge održavanje računarske opreme, hosting prostor, internet, usluge nadogradnje i održavanja web stranice www.adsfbih.obuke.gov.ba, ugostiteljske usluge, hotelske, printanje, stručno usavršavanje, reprezentacije

Datum objave: 21.01.2020. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

 

Broj: 01-14-7-1 /20

Sarajevo, 06.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH", broj 39/14) i na osnovu člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-5-807/18 od 26.03.2019. godine, direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, donosi

 

PLAN NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. GODINU

 

 

 

Član 1.

Donosi se Plan nabavki Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za budžetsku 2020. godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga, neprioritetnih usluga i usluga koje su izuzete od odredbi Zakona o javnim nabavkama, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora.

 

 

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("SI. novine Federacije BiH", broj 99/19). U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

 

 

Član 3.

Plan nabavki stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Član 4.

Sastavni dio plana nabavki je Tabela 1. Plan nabavki radova, roba i usluga.

 

 

 

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 

Plan nabavke roba, usluga i radova -Tabela 1. Plan nabavki roba, usluga i radova za 2020. godinu

 

 

 

Redni br. PREDMET NABAVKE Šifra JRJN PROCIJENJENA VRIJEDNOST( sa PDV- om) /KONTO VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM   NAPOMENE

I

ROBE

 

 

 

 

 

 

1.

Energenti-goriva

09100000-0 - goriva

20.000,00

  1.  
  2.  

..............

Konkurentski zahtjev

Decembar 2020.

Januar 2021.

Predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma na period od 2 godine

2.

Kancelarijski materijal i pribor

30100000-0 - Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja

9,000,00

613417

-II-

Januar 2020.

Februar 2020.

Okvirni

sporazum na 12 mjeseci.

3.

Kompjuterski materijal

30100000-0 - Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja

3.000,00

613412

 

 

 

Okvirni

sporazum na 12 mjeseci.

4.

Čistovni materijal

39800000-0- Proizvodi za čišćenje i poliranje

3.500,00

613484

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Faktura/ugovor

5.

Auto gume

34351100-3- gume za automobile

1.000,00

613418

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Faktura

6.

Materija) za popravku i održavanje zgrada

39531400-7 - Tepisoni; 39515000-5-Zavjese

1.000,00

613711

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Faktura/ugovor

 

 

7.

Pločice za vrata s natpisom

44423450-0 - pločice s natpisom

800,00

613415

-II-

 

Faktura

8.

Sitan inventar

30100000-0-Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja

2,000,00

613416

Direktni sporazum

Po potrebi

Faktura /ugovor

9

Računarska oprema i potrepštine

30200000-1 računarska oprema i potrepštine

10.000,00

821312

Konkurentski zahtjev za dostav.ponutla

Po potrebi

Ugovor

9a

Računarska oprema i potrepštine - za opremanje poslovnog prostora u ulici B. Sarajeva broj 15

30200000-1 računarska opremaš potrepštine

10.000,00

-//-

-II-

 

Ugovor

10.

Oprema za prenos podataka i glasa

32260000-3 - oprema za prenos podataka

1000,00

821312

Direktni sporazum

Po potrebi

Ugovor/faktura

11.

Mobilni telefoni

32250000-0 - mobilni telefoni

1.500,00

821312

-II-

-II-

Faktura

12

Klima uređaji

42512000-8- klimatizacijski uređaji

1500,00

821319

-II-

-II-

Ugovor/faktura

13

Mrežna oprema

32420000-3 -mrežna oprema

3.000,00

821341

-II-

Po potrebi

Ugovor/faktura

14.

Promotivni materijal

JRJN 22462000-6 - promotivni materijal

1500,00

613914

Direktni sporazum

Po potrebi

Faktura

15.

Kancelarijski namještaj za opremanje posl. prostor u ulicu B, Sarajeva 15

39100000-3 - namještaj

15.000,00

821311

Konkurentski

zahtjev za dostav, ponuda

-II-

Ugovor

I

UKUPNO ROBE

 

83.800,00

 

 

 

 

 

USLUGE

 

...

ll8iiSi|l®B

 

 

 

 

 

19.

Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću

22210000-5-novine

1.800,00

613913

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ugovor/ faktura

17.

Usluge objavljivanja tendera i oglasa

79340000-9 - usluge oglašavanja i marketinga

3.500,00

613916

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ugovor/ faktura

18.

Ostali izdaci za informisanje

22200000-2-stručni časopisi

2.500,00

613919

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ugovor/ faktura

19.

Osiguranje imovine

66515200-5—usluge osiguranja imovine

100,00

613811

Direktni sporazum

januar 2020,

Januar 2020.

Ugovor/ faktura

20.

Osiguranje motornih vozila

66514110-0-usluge osiguranja motornih vozila

2.500,00

613813

Direktni sporazum

Januar 2020.

Januar 2020.

Ugovor/ faktura

21.

Osiguranje uposlenih

66512100-3 - usluge osiguranja od nesreće

2.200,00

613814

Direktni sporazum

Januar 2020. godine

Januar 2020. godine

Ugovor/ faktura

22

Usluge tehničkog pregleda motornih vozila

71631200-2 usluge tehničkog pregleda motornih vozila

600,00

613523

 

Po potrebi

 

Faktura

23.

Usluge servisiranja motornih vozila

50112000-3 -usluge popravka i održavanja vozila

7,000,00

613723 613713

Direktni sporazum

Prvi kvartal 2020. godine

 

Ugovor/ fakture

24,

Usluge popravka i održavanja zgrade

50000000-5 - usluge popravka i održavanja

500,00

613721

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Faktura

25.

Usluge održavanje računarske opreme

50312000-5- održavanje i popravak računarske opreme

4,500,00

613722 613712

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ugovor/ fakture

26.

Usluge za fiksni telefon

64200000-8 -

telekomunikacijske

usluge

14.000,00

613311

Konkurentski zahtjev

Druga polugodište 2020.godine

Druga pol. 2020. God.

Okvirni sporazum na 24 mjeseca

27.

Usluge za mobitel

64212000-5-usluge mobilne telefonije

4.900,00

613313

Direktni sporazum

Prvi kvartal 2020.god

Prvi kvartal 2020.god

Ugovor

 

 

28.

Usiuge za hosting prostor

72410000-7 (Usiuge provajdera)

3.000,00

613312

Direktni sporazum

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Ugovor/ faktura

29

Usluge za internet

32412110-8- internetska mreža

7.000,00

613312

-//-

-//-

-//-

Ugovor

30.

Usluge nadogradnje i održavanja web stranice www.adsfbih.obuke.gov.ba

72000000-5-Usiuge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

11.000,00

613934

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ugovor

31.

Usluge nadogradnje i održavanja web stranice www.adsfbih.gov.ba

72000000-S-Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

5.900,00

613934

 

 

 

Ugovor

32.

Ostale nespomenute usiuge

98390000-3 - ostale usluge

1.000,00

613991

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ugovor/ faktura

33.

Usiuge za tehničko osiguranje objekta - Ured u Sarajevu

79713000-5- zaštitarske službe

2.100,00

613995

 

Po potrebi

 

Ugovor

34.

Usluge za tehničko osiguranje poslovnog prostora u ulici Branilaca Sarajeva broj 15

79713000-5- zaštitarske službe

3.000,00

613995

Direktni sporazum

Sept 2019.

 

Ugovor

 

UKUPNO USLUGE

 

77.600,00

 

 

 

 

 

III

USLUGE IZ ANEKSA II DIO BZJN

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Ugostiteljske usluge

55000000-0 - usluge hotela, restorana trgovine na malo

20.000,00

613922

Neprioritetne

usluge Usluge iz Anex II dio B

Po potrebi

Po potrebi

Budžet za 2020. god, Projekat JLS i Projekat kantona

 

 

36.

Hotelske usluge

55110000-4-usluge hotelskog smještaja

8.000,00

613922

Neprioritetne

usluge Usluge iz Anex li dio B

Po potrebi

Po potrebi

Plaćanje putem fakture

37,

Usluge printanja, uvezivanja i dizajna materijala

79521000-2-usluge fotokopiranja

7.000,00

.11-

 

-//-

-//-

-//-

38.

Usluge stručnog usavršavanja uposlenika ADSFBiH

8052200-9 - obrazovni seminari

3.000,00

 

-ih

VA

V/-

VA

39.

Zakup prostora za potrebe održavanja obuka - povremeno

70220000-9 - usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup

5.000,00

 

VA

-//-

-ih

-//-

40.

Usluge reprezentacije

98390000-3 - ostale usluge

3.600,00

613914

-Ih

-ih

~lh

Ugovor/faktura

 

UKUPNO ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZJN

 

46.600,00

 

 

 

 

 

il

IZUZEĆE OD PRIMJENE ZAKONA

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Unajmljivanje prostora ili zgrada

70200000-3

169.000,00

613611

izuzeće

Po potrebi

 

Ugovor/ Faktura

42.

Službena glasila

22200000-2

1.000,00

613919

-II-

Prvi kvartal 2020, godine

 

Ugovor/ Faktura

43,

Otprema PIT pošiljki

64000000-6

35.000,00

613314

Izuzeće

Prvi kvartal 2020. godine

 

Ugovor/ Fakture

44

Izdaci za usluge rač. izvještaja (FIA)

79211000-6

100,00

613931

Izuzeće

Prvi kvartal 2020. godine

 

Ugovor/ faktura

45.

Izdaci za usluge odvoza smeća

90500000-2

1.300,00

613323

-II-

Prvi kvartal 2020. godine

 

Ugovor/ Fakture

 

 

 

46.

Izdaci za električnu energiju

09000000-3

9.500,00

613211

-II-

Prvi kvartal 2020.godine

-II-

Ugovor / Fakture

47.

Izdaci za centralno grijanje

09000000-3

2.500,00

613212

-II-

Prvi kvartal 2020. godine

 

Ugovor/ Fakture

48.

Izdaci za gas

09000000-3

4.500,00

613216

-II-

Prvi kvartal 2020. godine

 

Ugovor/ Fakture

49.

Izdaci za vodu i kanalizaciju

41110000-3

70,00

613321

-II-

Po potrebi

 

Ugovor /Fakture

50.

Izdaci za zakup domene

72417000-6

30,00

613312

 

Po potrebi

 

Faktura

51

Izdaci za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom

5080000-3

850,00

613329

 

Po potrebi

 

Faktura

52.

Registracija motornih putničkih automobila - naknade

98390000-3 - ostale usluge

1.000,00

613523

 

Po potrebi

 

Faktura

 

UKUPNO ZA IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJNB

 

224.850,00

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

432.850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlaže - Stručni savjetnik za računovodstveno-finansijske poslove Jasminka Leko - Sokolović, dipl. ecc

Saglasan- Šef Odsjeka za računovodstveno-finansijske i kancelarijske poslove Mirsad Bašić, dif c

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: