(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka nafte i naftnih derivata, potrošnog materijala za održavanje, odjevnih predmeta, sjemena i vještačkih gnojiva, kancelarijskog materijala, pelena za djecu i odrasle, higijenskih uložaka za žene, sirovina/materijala za izradu namještaja, namještaja i kućanskih aparata, ogrijeva, hrane, farmaceutskih proizvoda, materijala za održavanje čistoće, duhana, mašina i opreme za tehhničku službu, računara, medicinske opreme, motornih vozila, potrošnog materijala za radionice, protivpožarnih stepenica sa ugradnjom, bravarije, pekarskih proizvoda, madraca, zaštitnih gumenih navlaka za madrace, usluga osiguranja imovine, uposlenika i vozila, kontrole PP aparata, hidranata i vatrodojave, održavanja softvera i programa, revizije finansijskih izvještaja, bankarskih, zdravstvenih, usluga, servisiranja i održavanja motornih vozila, stručnog usavršavanja zaposlenika, ugostiteljskih, telekomunikacijskih, zaštitarskih i transportnih usluga, usluga održavanja mašina i opreme, projektovanja,održavanja poljoprivredne opreme, usluga odmarališta i domova za odmor, izgradnja stambenog objekta kuća u lokalnoj zajednici, radovi na spajanju grijanja, građevinski radovi - postavljanje fasade, rekonstrukcija kanalizacije, uređenje predulaza na glavnoj zgradi, podno-oblagački radovi

Datum objave: 31.12.2019. 13:44 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2019.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, Fojnica

 

Fojnica, decembar/prosinac 2019. godine

 

1. UVOD

 

U skladu sa Planom rada za 2020. godinu u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, te u skladu sa Finansijskim planom JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin za 2020. godinu, neophodno je provesti postupke javnih nabavki roba, usluga i radova.

 

Provođenjem postupka javnih nabavki osigurat će se:

 

a)         Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;

 

b)         Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, 39/14) i podzakonskim aktima;

 

c)         Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

 

2. ZAKONSKI OSNOV

 

Postupak javnih nabavki JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin za 2020. godinu, vršit će se primjenom sljedećih pravnih propisa:

 

1.         Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14);

 

2.         Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14);

 

3.         Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14);

 

4.         Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj: 103/14);

 

5.         Uputstvo o načinu vođenja zapisnika na otvaranju ponuda i Zapisnik o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14);

 

6.         Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu ,,E - nabavke" („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14);

 

7.         Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH", broj: 103/14);

 

8.         Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14) i Uputstvo o izmjeni uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Sl.glasnik BiH", broj 20/15);

 

9.         Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, („Sl.glasnik BiH", broj: 56/15);

 

10.       Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16);

 

11.       Pravilnik o načinu i uslovima korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16);

 

12.       Pravilnik o javnim nabavkama JU ZZZMIL "Drin" (broj: 02-49-1079/16);

 

13.       Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke u JU ZZZMIL"Drin" broj: (02-49- 1081/16);

 

14.       Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU ZZZMIL"Drin" (broj: 02-14-2969/15).

 

3. TOK POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

VRIJEDNOSNI RAZREDI

 

a)         Za nabavke vrijednosti manje od 50.000,00 KM (robe i usluge) ili 80.000,00 KM (radovi) - ugovorni organ može primjeniti sve vrste postupaka osim direktnog sporazuma, uz obavezu ispunjenja uslova za svaki postupak;

 

b)         Otvoreni ili ograničeni postupak, ili pregovarački postupak s objavom obavještenja ili bez objave obavještenja ili konkursa za izradu idejnog rješenja ili takmičarskog dijaloga obavezna je u slučaju, kada je vrijednost nabavke za robe i usluge jednaka ili veća od:

 

1.         250.000,00 KM za ugovorne organe -institucije vlasti na državnom, entitetskom ili lokalnom nivou i asocijacija koju su formirali jedna ili više institucija vlasti ili pravna lica defmisana u članu 4. stava (1) tačke a) i b) Zakona o javnim nabavkama;

 

2.         400,000,00 KM za ugovorne organe-pravno lice koje je osnovano za određenu svrhu s ciljem zadovoljavanja potreba od općeg interesa, a koje nema industrijski ili komercijalni karakter i ispunjava najmanje jedan od sljedećih uslova: finansirano je najvećim dijelom iz javnih sredstava; nadzor nad upravljanjem vrše: institucije vlasti na državnom, enitetskom ili lokalnom nivou ili pravna osoba definisana ovom tačkom, ili više od polovine članova skupštine, upravnog ili nadzornog odbora su imenovani ili izabrani predstavnici ugovornih organa defmisanih naprijed navedenim tačkama 1. i 2.

 

3.         800.000,00 KM za sektorske organe defmisane u članu 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

c)         Vrijednost radova jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM ugovorni organ dužan je provesti otvoreni postupak ili ograničeni postupak, ili pregovarački postupak sa objavom obavještenja ili bez objave obavještenja, ili konkurs za izradu idejnog rješenje, ili takmičarski dijalog.

 

d)         Kada je vrijednost nabavke roba, usluga i radova jednaka ili veća od vrijednosti (50.000,00 KM i 80.000,00 KM), a manja od vrijednosti (250.000,00 KM, 400.000,00 KM, 800.000,00 KM i 9.000.000,00 KM), ugovorni organ obavezan je primjeniti otvoreni ili ograničeni postupak ili pregovarački postupak sa objavom obavještenja ili bez objave obavještenja, ili konkurs za izradu idejnog rješenje, ili takmičarski dijalog.

 

d) Kada je vrijednost nabavke jednaka ili veća od vrijednosnih razreda (250.000,00 KM, 400.000,00 KM, 800.000,00 KM i 9.000.000,00 KM), ugovorni organ je dužan dodatno oglasiti i sažetak obavještenja na engleskom jeziku na portalu Agencije i URŽ-a.

 

Ugovorni organ zasniva računanje procjenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavci na ukupnom iznosu koji će platiti, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV). Određivanje procijenjene vrijednosti vrši se u skladu sa članom 15 stava (2), (3), (4), (5), (6) i (7) Zakona.

 

4. USLOVI ZA POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u Planu nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ili rješenje obavezno sadrži:

 

a)         zakonki osnov za provođenje postupka javne nabavke

 

b)         predmet javne nabavke

 

c)         procjenjenu vrijednost javne nabavke

 

d)         podatke o izvoru-načinu finansiranja

 

e)         vrstu postupka javne nabavke

 

U slučaju izuzeća od primjene iz člana 10. Zakona ili za dodjelu ugovora o nabavci usluga iz Anexa II dio B, ugovorni organ je dužan donijeti odluku koja, osim zakonske osnove za izuzeće od primjene ovog Zakona sadrži osnovne elemente: predmet javne nabavke, procjenjenu vrijednost javne nabavke, podatke o izvoru-načinu finansiranja.

 

5. POSTUPCI NABAVKE

 

-           Otvoreni ili ograničeni postupak (osnovni i redovni postupci) - članovi 25. i 26. Zakona.

 

-           Pregovarački postupak s objavom obavještenja i bez objave obavještenja i takmičarski dijalog (izuzetno samo ako su za to ispunjeni uslovi utvrdeni zakonom) članovi 27., 28., 29. Zakona.

 

-           Direktni sporazum (procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM) - članovi 87. i 90. Zakona, Pravilnik o postupku direktnog sporazuma.

 

-           Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (za robe ili usluge u slučaju da je procijenjena vrijednost manja od iznosa od 50.000,00 KM, radovi procijenjena vrijednost manja od iznosa od 80.000,00 KM) članovi 87., 88. i 89. Zakona.

 

6. KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

 

Za provođenje otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, konkursa za izradu idejnog rješenja, takmičarskog dijaloga i konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude, direktor Zavoda imenuje komisiju za javne nabavke, za svaku konkretnu nabavku.

 

Komisija za javne nabavke provodi postupak javne nabavke kroz dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih i internih akata, vodeći računa da:

 

a)         u pripremi radnji za provođenje postupka javnih nabavki obavi predhodne konsultacije sa menadžmentom, u cilju dodatnog preciziranja predmeta, obima i vrijednosti javne nabavke,

 

b)         pripremi zahtjev za dostavu ponude,

 

c)         izradi izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđača i izjavu o povjerljivosti,

 

d)         izvrši ocjenu ponude,

 

e)         izradi zapisnike sa sjednica Komisije o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom direktoru,

 

f)          izradi obavještenje ponuđačima,

 

g)         dostavi ponuđačima: obavještenje o rezultatima postupka, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te odgovarajuće odluke iz člana 70. Zakona o javnim nabavkama,

 

h)         izradi odluku o dodjeli ugovora,

 

i)          dostavi svim ponuđačima odluku o dodjeli ugovora kako bi se osigurala transparentnost postupka, te ponudačima omogućilo da se izjasne o donjetoj odluci,

 

j) izradi nacrt ugovora o javnoj nabavci, te ga prije potpisa sa izabranim ponuđačem dostavi na mišljenje odgovornom licu Ugovornog organa (direktoru Zavoda),

 

k) pripremi konačan ugovor o javnoj nabavci, te obezbjedi potpisivanje i ovjeru od obje ugovorne strane,

 

1) ukoliko postoji prigovor na odluku o dodjeli, pripremi odluku po prigovoru,

 

m) po okončanom postupku o dodjeli ugovora o javnoj nabavci, pripremi konačan izvještaj za Agenciju za javne nabavke,

 

n) po potrebi sačini i dostavi na objavu obavještenje o dodjeli ugovora u „Službenom glasniku BiH".

 

7. IZUZEĆE OD PRIMJENE ODREDABA ZAKONA - Član 10. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

 

(1)        Od primjene ovog zakona izuzimaju se:

 

a)         ugovor o javnoj nabavci koji je zakonom u Bosni i Hercegovini proglašen državnom tajnom;

 

b)         ugovor o javnoj nabavci čije izvršenje zahtjeva posebne mjere sigurnosti, u skladu sa zakonima u BiH;

 

c)         ugovor koji se dodjeljuje u skladu s međunarodnim sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih aranžmana ili ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen u skladu s posebnim pravilima defmiranim međunarodnim ugovorom između Bosne i Hercegovine i jedne ili više država za projekte koje će ugovorne strane zajednički izvoditi ili koristiti, ili na osnovu međunarodnih sporazuma o stacioniranju trupa koje zaključi Bosna i Hercegovina;

 

d)         ugovor o javnoj nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i dr. usluga, do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju;

 

e)         ugovor o kupovini ili zakupu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja iz njih proističu, bilo kojim fmansijskim sredstvima, uz obavezu ugovornog organa da osigura transparentnost te procedure, s tim što nabavka fmansijskih usluga za kupovinu ili zakup u bilo kojem obliku, podliježe provodenju jednog od postupaka definiranih ovim zakonom;

 

f)          ugovor koji za predmet ima uluge iz Aneksa II. dio C ovog zakona.

 

(2)        Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u BiH.

 

8. OKONČANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Nakon što Komisija za javne nabavke izvrši poslove navedene u tački 6. Ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te se obavještavaju ostali ponuđači o okončanju postupka, koji imaju pravo iskoristiti pravni lijek-žalba. Nakon što odluka o izboru bude konačna, ugovorni organ zaključuje ugovor/sporazum sa izabranim ponuđačem.

 

Kompletna dokumentacija nakon okončanja postupka nabavke sa svim dokumentima postupka nabavke od odluke o pokretanju postupka javne nabavke do obavještenja o dodjeli ugovora priprema se i arhivira u skladu sa općim aktima koji ureduju pitanje kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

 

PRILOG I - TABELARNI PRIKAZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU PRILOG II- IZUZEĆA PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

 

PRILOGI - TABELARNIPRIKAZ PLANA JAVNIH NABAVKIZA 2020. GODINU

 

R/b

Predmet nabavke

Oznaka JRJN

Procjenjena vrijednost nabavke KM bez PDV-a

Vrsta postupka nabavke

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije/ trajanje ugovora/ okvirnog sporazuma

Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

Izvor

finansiranja

 

ROBI

|

 

 

 

 

 

 

1.

Nafta i naftni derivati

09134200-9

49.500,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

Februar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

2.

Potrošni materijal za tekuća održavanja

44100000-1

30.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

Januar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

3.

Odjevni predmeti

18300000-2

70.000,00

Otvoreni postupak

Februar 2020.

10 mjeseci

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

 

4.

Sjemena i vještačka jfnojivs^

24400000-8

6.000,00

Direktni sporazum

Februar 2020.

6 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

5.

Kancelarijski materijal

22800000-8

6.000,00

Direktni sporazum

Februar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

6.

Pelene za dijecu i odrasle, higijenski ulošci za žene

33751000-9

41.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

April 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

7.

Sirovine/materijal za izradu namještaja

44191000-5

20.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

Mart 2020.

1 godina

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

8.

Namještaj i kućanski aparati

39100000-3

50.000,00

Otvoreni postupak

Januar 2020.

1 godina

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

9.

Ogrijev

09111210-5

100.000,00

Otvoreni postupak

Maj 2020.

1 godina

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

10.

Hrana

15000000-8

399.000,00

Otvoreni postupak

Novembar 2020.

1 godine

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

11.

Farmaceutski proizvodi

33600000-6

790.000,00 395.000,00 na godišnjem nivou

Ugovor po osnovu okvirnog sporazuma

Novembar 2020

2 godina

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

12.

Materijal za održavanje čistoće

15991100-2

60.000,00

Otvoreni postupak

Juni 2020.

1 godina

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

13.

Duhan i duhanski proizvodi

39715210-2

12.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

Mart 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

14.

Mašine i oprema za tehničku službu

42716000-8

50.000,00

Otvoreni postupak

Januar2020

3 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

15.

Informatička oprema-računari

30200000-1

26.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

Mart 2020.

12 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

16.

Medicinska oprema

3310000-1

10.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

Januar 2020.

3 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

17.

Motorna vozila

34115200-8

70.000,00

Otvoreni postupak

Mart 2020

12 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

18.

Potrošni materijal za radionice

37800000-6

6.000,00

Direktni sporazum

Januar2020

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstav

 

19.

Nabavka protivpožarnih stepenica sa ugradnjom

35111200-7

40 .000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu jjonuda

Februar 2020.

2 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstava

 

20.

Nabavka bravarija

44521100-9

6.000,00

Direktni sporazum

Mart 2020

3 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

21.

Pekarski proizvodi

15612500-6

70.000,00

Otvoreni postupak

Mart 2020.

12 mjeseci

Okvirni sporazum

Vlastita sredstva

 

22.

Madraci za krevete

391431112- 4

6.000,00

Direktni sporazum

April 2020

3 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

23.

Zaštitne gumene navlake za madrace

39143115-5

6.000,00

Direktni sporazum

April 2020

3 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

ROBE

UKUPNO: 1.528.500

,00 KMbezu

ključenog PDV-a.

 

USLUGE

 

 

 

 

1.

Osiguranje imovine, uposlenika i vozila

66515200-5

15.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu jjonuda

Maj 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

2.

Usluga kontrole PP aparata, hiđranata i vatrodojave

45343000-3

6.000,00

Direktni sporazum

Mart 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

3.

Održavanje softvera ijjrograma

72210000-0

14.000,00

Pregovarački postupak

Maj 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

4.

Revizija finansijskih Jzvještajj^

79212000-3

6.000,00

Direktni sporazum

Januar 2020.

Juni 2019.

Ugovor

Vlastita sredstva

 

5.

Bankarske usluge

66110000-4

6.000,00

Direktni sporazum

Decembar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

6.

Zdravstvene usluge

85140000-2

45.000,00

Aneks II dio B ZJN

Januar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

7.

Usluga Servisiranja i održavanja motornih vozila

50112000-3

15.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Januar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

8.

Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika

80521000-2 80530000-8

20.000,00

Aneks II dio B ZJN

Januar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

9.

Ugostiteljske usluge

55300000-3

25.000,00

Aneks II dio B ZJN

Januar 2020.

1 godina

Ugovor

Vlastita sredstva

 

10.

Telekomunikaeijske usluge

46200000-8

43.000,00 21.500,00 na godišnjem nivou

Konkurentski postupak

Maj 2020

2 godine

Ugovor po osnovu Okvirnog sporazuma

Vlastita sredstva

 

11.

Zaštitarske usluge

79713000-5

40.000,00 20.000,00 na godišnjem nivou

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

April 2020.

2 godine

Ugovor

Vlastita sredstva

 

12.

Transportne usluge

60140000-1

6.000,00

Direktni sporazum

April 2020.

12 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

13.

Usluge održavanja mašina i oprema

50000000-0

6.000,00

Direktni sporazum

Januar 2020.

12 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

14.

Usluga

projektovanja

7120000-0

40.000,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

Februar 2020

6 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

15.

Održavanje

poljoprivredne

opreme

50000000-0

6.000,00

Direktni sporazum

Mart 2020.

12 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

16.

Pružanje usluga odmarališta i domova za odmor

45262600-7

15.000,00

Anex II dio B ZJN

Mart 2020.

6 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

USLU

GEUKUPNO: 266.500,00 KM bez uključenog PDV-a.

 

RADOVI

 

 

 

1.

Izgradnja stambenog objekta / kuća u lokalnoj zajednici

45262600-7

150.000,00

Otvoreni postupak

April 2020

8 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

2.

Radovi na spajanju grijanja

45315000-8

10.000,00

Otvoreni postupak

April 2020

3 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

 

3.

Građevinski radovi - postavljanje fasade

45450000-6

25.000,00

Otvoreni postupak

April 2020

6 mjeseci

Ugovor

Vlastita sredstva

 

4.

Radovi skaline i prizemlje

45000000-7

12.000,00

Otvoreni postupak

Maj 2020

3 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

 

5.

Rekonstrukcija kanalizacije

45232420-2

15.000,00

Otvoreni postupak

Juni2020

3 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

 

6.

Radovi na uređenju predulaza na glavnoj ^grad^

45000000-7

30.000,00

Otvoreni postupak

Maj 2020

3 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

 

7.

Podno-oblagački radovi

45000000-7

15.000,00

Otvoreni postupak

Mart

4 mjeseca

Ugovor

Vlastita sredstva

 

UKUPNO RADOVI: 257.000,00 KM bez uključenog PDV-a.

 

UKUPNA PROCJENJENA VRIJEDNOST (ROBE, USLUGE I RADOVI)

: 1.528.500,00 + 266.500,00 + 257.000,00 = 2.052.000,00 KM bez uključenog PDV-a.

 

 

                                           

 

PRILOG II - IZUZEĆA PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM

NABAVKAMA

 

R.br.

Predmet nabavke

Procjenjena vrijednost KM sa PDV- om

Osnov izuzeća od primjene ZJNBiH

Pozicija u finansijskom planu (konto)

Iznos na kontu KM sa PDV-om

Izvor finansiranja

1.

Voda i kanalizaeija

80.000,00

Clan 10. ZJN

5500

80.000,00

Vlastita sredstva

2.

Poštanske usluge

8.000,00

Clan 10. ZJN

5540

8.000,00

Vlastita sredstva

 

 

Broj: 01-14-5527/19

Fojnica, 17.12.2019. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: