(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka prerađevina od brašna, mesnih prerađevina, duboko smrznutih proizvoda, slatkih namaza, začina i začinskih sredstava, raznih prehrambenih artikala, svježeg pilećeg mesa, mliječnih proizvoda, svježeg junećeg i telećeg mesa, kolača, svježeg voća, povrća, pekarskih proizvoda, alkoholnih, bezalkoholnih pića, espresso kafe, potrošnog inventara za čišćenje, salveta, ubrusa i ostalog papirnatog programa, deterdženata i drugih sredstava za održavanje higijene, sredstava za održavanje bazenske vode, za čišćenje podnih površina bazena, za parnokonvekcijsku peć, kancelarijskog, štampanog materijala, tonera, medicinskog potrošnog materijala, lijekova, uglja, goriva, plina za kuhinju, elektromaterijala, vodomaterijala, vijčane robe, sitnog inventara za restoran i kuhinju, uređaja za elektroterapiju, namještaja, LED televizora, opreme za: prečišćavanje bazenske vode, kineziterapiju, hidroterapiju, videonadzora, sitnog inventara za kineziterapiju, potrošnog materijala za wellness, cvijeća i humusa, remenja, dekoracija za novu godinu, madraca, usisivača, računarske opreme, HTZ opreme, razglasa za salu, izrada projektne dokumentacije za renoviranje kuhinje,kotlovnice,DDD objekta, periodični pregledi, revizorski izvještaj održavanje putničkih vozila, medicinskih aparata, softvera, servisiranje osobnih liftova i cirkulacionih pumpa, osiguranje, odvoz šljake, programiranje, verifikacija medicinskih aparata, servisiranje ugostiteljske opreme, održavanje Web stranice, usluge internet provajdera, bankarske usluge i Post terminali, reklamne usluge, redovno održavanje i servisiranje fotokopir aparata, izrada geološkog izvještaja, pranje auta, izrada ključeva, sevisiranje klima uređaja, muziciranja,nadzora, strateški plan razvoja, distrubucija električne energije, izrada reklamnog panoa, fizičkog obezbjeđenja objekta, zdravstvenih usluga, popravke televizora, prevoza radnika, odvoza medicinskog otpada, produkcije tv-programa, implementacija i održavanje informacionog sistema u RJ medicina, prevoza i smještaja radnika na Medicinijada 2020, edukacijska posjeta drugoj banji (razmjena dobre prakse), molersko fasaderski radovi, klimatizacija sale za sastanke, izgradnja parkinga, reparacija hidromasažnih kada na hidroterapiji, bušenje novog bunara, radovi na realizaciji projekta renoviranja kuhinje i kotlovnice, ugradnja toplotne pumpe, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na opremanju 2 faze objekta, građevinski radovi na izgradnji 6.sprata 2 faze objekta

Datum objave: 10.01.2020. 10:18 / Izvor: Akta.ba, 19.12.2019.

PJN_2020.pdf

 

Broj: 01-2824/2019

Datum: 19.12.2019.g.

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

JZU CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU REHABILITACIJUI BANJSKO LIJEČENJE 'TLIDŽA" GRADAČAC

 

Gradačac, decembar 2019

 

U skladu sa Programom rada JZU Centar zafizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „llidža" GradaČac za 2020. godinu broj: 01-2798-2/2019 od 19.12.2019 godine neophodno je provesti postupke iavnih nabavki roba, usluga i radova. Provođenjem postupaka javnih nabavki osigurati će se:.Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke,

 

2.lzvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata,

 

3.Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

 

ZAKONSKI OSNOV

 

Postupak javnih nabavki u JZU Centarza fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „llidža" Gradačac za 2020. godinu, vršit će se primjenom slijedećih pravnih dokumenata:

1.         Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 39/14),

2.         Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu ,,E-nabavke" {„Službeni glasnik BiH" br. 90/14),

3.         Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" br. 90/14),

4.         Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnik o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH" br. 90/14),

5.         Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),

6.         Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH",br.90/14)

7.         Upustvo o vođenju i uspostavljanju sistema kvalifikacija ("Službeni glasnik BiH",br.96/14)

8.         Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH",br.83/16)

9.         Upustvo o dopunama upustva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu ,,E-nabavke" ("Službeni glasnik BiH",br.53/15)

10.       Upustvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH",br.56/15)

11.       Oduka o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH",br.54/19)

12.       Pravilniko utvrđivanju i provođenju postupka direktnog sporazuma JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "llidža" GradaČac, broj: 823/2015 od 08.04.2015. godine.

13.       Pravilnik o javnim nabavkama JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "llidža" Gradačac,broj 3553/2015 od 31.12.2015 godine.

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14) Upravni odbor na 25.redovnoj sjednici održanoj 19.12.2019.god godine, donosi:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU U JZU CENTARZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LUEČENJE „ILIDŽA" GRADAČAC

 

Član 1.

 

Ovim planom definišu se koje su to robe, usluge i radovi koji će biti predmetom nabavki u JZU Banja „llidža" u 2020. godini.

 

Plan nabavki sadrži podatke o predmetu nabavki, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti javne nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirne termine za pokretanje postupka nabavke, zaključenje ugovora i izvor finansiranja.

 

Član 2.

 

Za potrebe JZU Banja „flidža" u 2020. godini izvršit će se nabavka sljedećih roba, usluga i radova:

 

Redni broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zakljucenja ugovora

Izvorfinansiranja

Napomene

 

 

ROBE I HRANA

 

1

Prerađevine od brašna

15851000-8

7,740.50

Konkurentski zahtjev

I/2020

lil/2020

Vlastita sredstva

 

 

2

Mesne prerađevine

15131700-2

21,227.50

Konkurentski zahtjev

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

l

 

3

Duboko smrznuti proizvodi

15896000-5

17,212.00

Konkurentski zahtjev

VIII/2020

X/2020

Vlastita sredstva

 

 

4

Slatki namaz

15332200-6

11,631.00

Konkurentski zahtjev

VIII/2020

X/2020

Vlastita sredstva

 

 

5

Začini i začinska sredsfva

15870000-7

20,370.50

Konkurentski zahtjev

I/2020

II/2020

Vlastita sredstva

 

 

6

Razni prehrambeni artikli

15800000-6

49,928.50

Konkurentski zahtjev

IV/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

 

7

Svježe pileće meso

15112100-7

32,202.00

Konkurentski zahtjev

VII/2020

lX/2020

Vlastita sredstva

 

 

8

Mliječni proizvodi

15500000-3

37,178.50

Konkurentski zahtjev

IX/2020

XI/2020

Vlastita sredstva

 

 

9

Svježejuneće meso

15111100-0

53,000.00

Otvoreni postupak

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

 

 

9a

Svježe teleće meso

15111200-1

28,527.50

Otvoreni postupak

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

 

 

10

Kolači

15812200-5

11,555.00

Konkurentski zahtjev

III/2020

V/2020

Vlastita sredstva

 

 

11

Svježe voće

03222000-3

12,267.50

Konkurentski zahtjev

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

 

 

12

Povrtlarski proizvod- povrće

03221000-6

24,156.50

Konkurentski zahtjev

Vll/2020

IX/2020

Vlastita sredstva

 

 

13

Pekarski proizvodi

15612500-6

17,065.00

Konkurentski zahtjev

IV/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

 

 

UKUPNO HRANA

 

344,062.00

 

 

 

 

-t

 

 

II PIĆA i

 

14

Alkoholna pića

15911000-7

5,975.30

Direktan sporazum

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

 

 

15.

Bezalkoholna pića

15980000-1

11,333.12

Konkurentski zahtjev

IX/2020

XI/2020

Vlastita sredstva

 

 

16

Espresso kafa

15861000-1

2,300.00

Direktan sporazum

III/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

 

 

UKUPNO PIĆE

 

17,308.42

 

 

 

 

 

 

 

III SREDSTVAZA HIGIJENU

 

17

Nabavka i sukcesivna

isporuka sitnog potrošnog inventara za čišćenje-metle.četke i razno

39224000-8

9,825.70

Konkurentski zahtjev

VIII/2020

X/2020

Vlastita sredstva

 

 

18

Nabavka i sukcesivna isporuka salveta.ubrusa i ostalog papirnatog programa

33760000-5

9,429.60

Konkurentski zahtjev

VIII/2020

X/2020

Vlastita sredstva

 

 

19

Nabavka i sukcesivna isporuka deterdženata i drugih sredstava za održavanje higijene

39831200-8

23,285.00

Konkurentski zahtjev

I/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

 

20

Sredstva za održavanje bazenske vode

24311900-6

5.945.00

Direktan sporazum

IX/2020

X/2020

Vlastita sredstva

 

 

21

Sredstva za čišćenje podnih površina bazena

39831300-9

982.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

*

 

22

Sredstva za parnokonvekcijsku peć

39831220-4

2,800.00

Direktan sporazum

IV/2020

V/2020

Vlastita sredstva

 

 

 

UKUPNO HIGIJENA

 

52,267.30

 

 

 

 

 

 

 

IV KANCELARIJSKI MATERIJAL |

23

Kancelarijski materijal knjižara

30192000-1

3,000.00

Direktan sporazum

IX/2020

X/2020

Vlastita sredstva

 

24

Štampani kancelarijski materijal

22800000-8

4,822.00

Direktan sporazum

VI/2020

VII/2020

Vlastita sredstva

 

25

Toneri

30125100-2

1,440.00

Direktan sporazum

VIII/2020

IX/2020

Vlastita sredstva

 

 

UKUPNO KANCELARIJSKJ MATERIJAL

 

9,262.00

 

 

 

 

 

 

V OSTALI MATERIJAL

26

Medicinski potrošni materijal

33140000-3

8,956.55

Konkurentski zahtjev

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

 

27

Lijekovi

33690000-3

1,000.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

28

Ugalj

09111100-1

36,020.00

Konkurentski zahtjev

X/2020

Xll/2020

Vlastita sredstva

 

29

Gorivo

09100000-1

3,933.40

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

30

Plin za kuhinju

09122210-5

4,400.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

-i

31

Elektromaterijal

31711000-3

4,188.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

32

Vodomaterijal

44115210-4

4,288.65

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

33

Vijčana roba

44500000-5

4,200.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

34

Ugostiteljske potrebštine- Sitan inventar za restoran i kuhinju

39222000-4

5,952.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

35

Sitan inventar za ugostiteljstvo-peškiri

39514100-9

5,978.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

36

Sitan inventar za medicinu- tekstil

39500000-7

5968.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

37

Uređaji za eiektroterapiju

33158200-4

3,170,00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

38

Namještaj

39142000-9

3,350.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

39

LED televizori

32324000-0

1,500.00

Direktan sporazurn

V/2020

Vl/2020

Vlastita sredstva

 

40

Oprema za prečišćavanje bazenske vode

33141626-4

2,500,00

Direktan sporazum

X/2020

XI/2020

Vlastita sredstva

 

41

Oprema za kineziterapiju

33192150-8

10,780.00

Konkurentski zahtjev

III/2020

V/2020

Vlastita sredstva

 

42

Oprema za hidroterapiju

44411200-6

7,225.00

Konkurentski zahtjev

IV/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

43

Videonadzor novoizgrađenog parking

prostora

32323500-8

5,000.00

Direktan sporazum

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

4

44

Sitan inventar za kineziterapiju

37442100-8

998.30

Direktan sporazum

VI/2020

VII/2020

Vlastita sredstva

 

45

Potrošni materijal za vvellness

09211700-8

998.96 !

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

46

Cvijeće i humus

14212410-7

900.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

47

Remenje

 

900.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

48

Dekoracija za novu godinu

39298900-6

500.00

Direktan sporazum

XI/2020

Xll/2020

Vlastita sredstva

 

49

Madraci

39143112-4

6,000.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

50

Usisivači

39713430-6

2,900.00

Direktan sporazum

III/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

51

Računarska oprema

30200000-1

6,000.00

Direktan sporazum

X/2020

Xl/2020

Vlastita sredstva

 

52

HTZ Oprema za radnike

42652000-1

6,000.00

Direktan sporazum

VIII/2020

IX/2020

Vlastita sredstva

 

53

Razglas za salu

32343412-3

1000.00

Direktan sporazum

III/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

 

UKUPNO OSTALI MATERIJAL

 

144,606.86

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ROBE

 

567,506.58

 

 

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

 

 

 

 

 

*

54

Izrada projektne dokumentacije za

renoviranje kuhinje,kotlovnice

71220000-6

3,500,00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

55

DDD objekta

90922000-6

980.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

56

Periodtčni pregledi

72254100-1

4,896.00

Direktan sporazum

X/2020

XI/2020

Vlastita sredstva

 

57

Revizorski izvještaj

79212000-3

5,000.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

58

Održavanje putničkih vozila

50112200-5

3,850.00

Direktan sporazum

IX/2020

X/2020

Vlastita sredstva

 

59

Servisiranje osobnih liftova

50750000-7

4,320.00

Direktan sporazum

Vlli/2020

IX/2020

Vlastita sredstva

 

60

Servisiranje cirkulacionih pumpa

50511000-1

2,889,00

Direktan sporazum

III/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

61

Osiguranje

66510000-8

3,240,00

Direktan sporazum

I1I/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

62

Održavanje medicinskih aparata

50400000-9

3,500.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

63

Održavanje softvera

72210000-0

1,700.00

Direktan sporazum

X/2020

Xl/2020

Vlastita sredstva

 

64

Odvoz šljake

90512000-9

825.00

Direktan sporazum

VII/2020

VIII/2020

Vlastita sredstva

 

65

Programiranje

72200000-7

72,900,00

Otvoreni postupak

VIII/2020

XI/2020

Vlastita sredstva

 

66

Verifikacija medicinskih aparata

50433000-9

970.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

i

67

Servisiranje ugostiteljske opreme

50883000-8

950.00

Direktan sporazum

m/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

68

Održavanje Web stranice

72212224-5

1,000.00

Direktan sporazum

I/2020

il/2020

Vlastita sredstva

 

69

Usluge internet provajdera

72400000-4

360.00

Direktan sporazum

VII/2020

VIII/2020

Vlastita sredstva

 

70

Bankarske usluge i Post terminali

6610000-4

3,370.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

71

Reklamne usluge marketing

79342200-5

15,000.00

Konkurentski zahtjev

II/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

72

Redovno održavanje i servisiranje fotokopir aparata

50313000-4

500.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

73

Izrada geološkog izvještaja

71351910-5

2,244.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

74

Pranje auta

50112300-6

180.00

Direktan sporazum

I/2020

II/2020

Vlastita sredstva

 

75

Izrada ključeva

44500000-5

180.00

Direktan sporazum

I/2020

II/2020

Vlastita sredstva

 

76

Sevisiranje klima uređaja

50730000-1

900.00

Direktan sporazum

II/2020

SII/2020

Vlastita sredstva

 

77

Usluge muziciranja

92312130-1

6,000.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

78

Usluge nadzora

79714000-2

6,000.00

Direktan sporazum

Vf/2020

VII/2020

Vlastita sredstva

 

79

Strateški plan razvoja Banje "llidža"

73110000-6

15,000.00

Konkurentski zahtjev

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

80

Usluge distrubucije električne energije

09310000-5

161,747.20

Otvoreni postupak

I/2020

II/2020

Vlastita sredstva

i

81

Usluga izrade reklamnog panoa

44175000-7

1,000.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

82

Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta

79713000-5

29,310.00

Konkurentski zahtjev

III/2020

V/2020

Vlastita sredstva

 

83

Pružanje zdravstvenih usluga

85140000-2

5,869.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

84

Usluge popravke televizora

50341000-7

900.00

Direktan sporazum

II/2020

III/2020

Vlastita sredstva

 

85

Usluge prevoza radnika

60100000-9

6,000.00

Direktan sporazum

I/2020

II/2020

Vlastita sredstva

 

86

Usluge odvoza medicinskog otpada

90524000-6

250.00

Direktan sporazum

IV/2020

V/2020

Vlastita sredstva

 

87

Usluge produkcije TV- programa

92221000-6

6,000.00

Direktan sporazum

I/2020

II/2020

Vlastita sredstva

 

88

Implementacija i održavanje informacionog sistema u RJ medicina

48814000-7

6,000.00

Direktan sporazum

III/2020

IV/2020

Vlastita sredstva

 

89

Usluge prevoza i smještaja radnika na "Medicinijada 2020"

63515000-2

6,000.00

Direktan sporazum

I/2020

II/2020

Vlastita sredstva

 

90

Edukacijska posjeta drugoj banji (razmjena dobre prakse)

98341000-5

6,000.00

Direktan sporazum

V/2020

VI/2020

Vlastita sredstva

 

 

UKUPNO USLUGE

 

389,330.20

 

 

 

 

 

 

RADOVI !

91

Molersko fasaderski radovi

45443000-4

22,900.00

Konkurentski zahtjev

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

 

92

Klimatizacija sale za sastanke

45331220-4

6,000.00

Direktan sporazum

IV/2020

V/2020

Vlastita sredstva

 

93

Izgradnja parkinga

45233222-1

48,075.00

Konkurentski zahtjev

IX/2020

Xl/2020

Vlastita sredstva

 

94

Reparacija hidromasažnih kada na hidroterapiji

44221200-7

5,998.80

Direktan sporazum

XI/2020

Xll/2020

Vlastita sredstva

 

95

Bušenje novog bunara

45121000-1

106,000.00

Otvoreni postupak

VI/2020

Vill/2020

Vlastita sredstva

 

96

Radovi na realizaciji projekta renoviranja kuhinje

45000000-7

150,000.00

Otvoreni postupak

X/2020

XII/2020

Vlastita sredstva

 

97

Radovi na realizaciji projekta renoviranja kotlovnice

45454000-4

50,000.00

Konkurentski zahtjev

IX/2020

XI/2020

Vlastita sredstva

 

98

Nabavka i ugradnja toplotne pumpe

42511110-5

100,000.00

Otvoreni postupak

IX/2020

XI/2020

Vlastita sredstva

 

99

Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na opremanju 2 faze objekta

45215100-8

1,058,039.00

Otvoreni postupak

III/2020

V/2020

Vlastita sredstva/ Kreditno zaduženje

 

100

Građevinski radovi na izgradnji 6.sprata 2 faze objekta

45212421-3

100,000.00

Otvoreni postupak

II/2020

JV/2020

Vlastita sredstva/ Kreditno zaduženje

 

 

UKUPNO RADOVI

 

1,647,012.80

 

 

 

 

 

 

IZUZECA OD PRIMJENEZJN

 

 

101

Komunalne usluge

65000000-3

12,153.96

Izuzeća od primjene ZJN

 

 

Vlastita sredstva

 

 

102

Poštanske usluge

64110000-0

4,000.00

Izuzeća od primjene ZJN

 

 

Vlastita sredstva

 

 

 

Ukupno Izuzeća od primjene ZJN

 

16,153.96

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO PLAN

 

2.620,003.54

 

 

 

 

 

 

                                     

Član 3.

Plan nabavki JZU Banja „llidža" se može mijenjati u skladu sa izmjenama finansijskog plana i potrebama Ustanove.

 

Član 4.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 10. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine - Izuzeća od primjene odredbi Zakona

(1)        Od primjene ovog zakona izuzimaju se:

a)         ugovor o javnoj nabavci koji je zakonima u Bosni i Hercegovini proglašen državnom tajnom;

b)         ugovor o javnoj nabavci čije izvršenje zahtijeva posebne mjere sigurnosti, u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini;

c)         ugovor koji se dodjeljuje u skladu s međunarodnim sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih aranžmana ili ugovor o javnoj nabavci koji je zakijučen u skladu s posebnim pravilima definiranim međunarodnim ugovorom između Bosne i Hercegovine i jedne ili više država za projekte koje će ugovorne strane zajednički izvoditi ili koristiti, ili na osnovu međunarodnih sporazuma o stacioniranju trupa koje zaključi Bosna i Hercegovina;

d)         ugovor o javnoj nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih

e)         ugovor o kupovini ili zakupu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja iz njih proističu, bilo kojim finansijskim sredstvima, uz obavezu ugovornog organa da osigura transparentnost te procedure, s tim što nabavka finansijskih usluga za kupovinu ili z^kup postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja iz njih proističu, istovremeno, prije ili nakon ugovora o kupovini ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježe provođenju jednog od postupaka definiranih ovim zakonom;

f)          ugovor koji za predmet ima usluge iz Aneksa II. Dio C ovog zakona.

(2)        Koncesioni ugovoliri dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini.

(3)        Ugovori o javno-privatnom partnerstvu dodjeljuju se u skladu sa zakonskim propisima o javno-privatnom partnerstvu. 

 

Za provođenje otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, konkursa za izradu idejnog rješenja, takmičarskog dijaloga i konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, ovlašteno lice Ugovornog organa će imenovati komisiju za javne nabavke, za svaku konkretnu nabavku.

Komisija za nabavke provodi postupak javne nabavke kroz doslijednu primjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata.

Poslovi komisije uključuju: -otvaranje zahtjeva za učešće; -provođenje javnog otvaranja ponuda -pregledavanje,ocjenu i uspoređivanje ponuda -sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda -sačinavanje izvještaja o postupku javne nabavke

-davanje preporuke direktoru za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka nabavke.

Komisija za javne nabavke djeluje od dana donošenja rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke, do okončanja svih poslova u vezi sa konkretnim postupkom javne nabavke.

Sekretar Komisije obavlja administrativno-tehničke poslove za Komisiju, kao i druge poslove vezane za podršku radu Komisije.

 

POSTUPAK

Imajući u vidu iznos sredstava namijenjenih za javne nabavke roba, usluga i radova u 2020. godini, te zakonom utvrđene vrijednosne razrede, u provođenju postupaka javnih nabavki primjenjivat će se u cijeiosti Zakon o javnim nabavkama i podzakonske akte, o čemu pojedinačne odluke o pokretanju postupka svake konkretne nabavke donosi direktor Ustanove.

 

Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabavki: zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi s nabavkom čuvaju se u arhivi Ustanove. NAPOMENA: Sastavni dio ovog Plana su tabele od 1 do 102.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: