(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka programskog paketa za finansije i računovodstvo, standardnih rezervnih dijelova za veća teretna vozila i vozila spec. namjene, motornog ulja i maziva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, svježe ribe, morskih plodova i drugih proizvoda od svježe ribe, najlonskih vreća za otpad, vreća od polipropilena za transport robe, alata, brava, ključeva, šarki, spojnih elemenata, lanaca i opruga, uređaja za praćenje lica i vozila, mobilnih telefona, vaga, polovnog specijalnog vozila za prevoz ambalažnog otpada, metalnih kontejnera zapremine 5- 10 m3, tipskih plastičnih posuda za otpad, proizvoda za čišćenje i poliranje, kuhinjske opreme i potrepština za ugostiteljstvo, dijelova za hidraulične sisteme, uređaja za kontrolu radnog vremena, sistema video nadzora, opreme za Službu za održavanje gradskog zelenila – trimeri, hemikalija, gnojiva i drugih azotnih jedinjenja za potrebe rasadnika, plastičnih posuda za potrebe rasadnika, radnog vozila za podizanje tereta – viljuškar,sjemena i sadnica cvijeća, polovnog putničkog vozila B kategorije za prevoz radnika, motocikala, goriva, metalnih tezgi otvorenog tipa za Zelenu pijacu, polovnog specijalnog vozila za čišćenje ulica, papirnog kancelarijskog materijala, kancelarijskih mašina, opreme i potrepština, osim računara, štampača i namještaja, novog traktora, novih guma za vozila, svježeg povrća i voća za potrebe restorana, štampanog materijala po narudžbi, kancelarijskog i drugog namještaja, klima uređaja, polovnih dijelova sa otpada za vozila, dijelova i potrošnog materijala za mašine za održavanje gradskog zelenila, kompjutera i kompjuterske opreme, nastavaka za traktor, protekt guma za vozila, zemlje i šljunka, sadnog materijala, prerađevina od mesa i konzervirani mesni proizvodi, hljeba, raznih prehrambenih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, uglja za potrebe grijanja, građevinskog materijala, potrošnog materijala iz gvožđare, razni izrađeni proizvodi i srodni artikli, boja, lakova i smola, reklamnog materijala, soli za posipanje puteva i drugih materijala slične namjene, programskih paketa za stvaranje dokumenta, programskih paketa za bazu podataka i operativnih sistema, antivirusnih programski paket, raznih poklona i priznanja, novina, stručnih i drugih časopisa, prozora, vrata i dr. konstrukcijskih proizvoda, nabavka vulkanizerskih usluga, usluge popravaka i održavanja vozila, rekreacijske, kulturne i sportske usluge, usluga popravake i održavanja pumpi, ventila i mašina , reprezentacije u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima, usluga izdavanja upotrebne dozvole za vozila i druga sredstva rada, usluga rada skipa i kamiona, nabavka štamparskih usluga, nabavka telekomunikacionih usluga, usluge izrade idejnog rješenja i projekta skladišnog prostora za ambalažni otpad, advokatskih usluga, hotelskih i ugostiteljskih usluga na službenom putu, usluga obuka i stručnog usavršavanja, usluga izrade elaborata o transfernim cijena, usluga deratizacije i dezinsekcije, usluga završne mašinske obrade dijelova za specijalna komunalna vozila, servis tahografa na vozilima, izrade urbanističkog projekta Zelene pijace, servisa, montaže i održavanja rashladnih uređaja, tehničkog pregleda, radija i televizije, osiguranja imovine, radnika i vozila, uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, ljekarskog pregleda radnika, revizorske usluge, održavanje softvera, servis računara, štampača i srodne opreme, radovi na uređenju kancelarijskih prostorija, izgradnja skladišnog prostora za ambalažni otpadm, sanacija i uređenje zemljišnog posjeda, radovi na uređenju Zelene pijace - natkrivanje središnje staze

Datum objave: 06.01.2020. 10:38 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

 Plan nabavki za 2020. godinu

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:75/04 i 78/11) i člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u AD „Кomunalac" Bijeljina broj: 3187/2015 od 12.05.2015. godine, a u skladu sa članom 33. Zakona o javnim preduzećima ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj:75/04 i 78/11) i članom 51. Statuta AD „Кomunalac" Bijeljina - prečišćeni tekst, broj: 2706/2011 od 10.08.2011. godine, na prijedlog Uprave AD „Кomunalac" Bijeljina, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 30.12.20219. godine, d o n o s i

 

PLAN NABAVКI za 2020. godinu

 

I             

Plan nabavki za 2020. godinu se usklađuje sa Planom poslovanja za 2020. godinu i Planom investicija za 2020. godinu.

II            

Realizacija plana nabavki će se vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

III           

Godišnji plan javnih nabavki za 2020. godinu je podložan izmjenama i dopunama zbog okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana javnih nabavki odobrava Nadzorni odbor AD „Кomunalac" Bijeljina.

IV          

Ovim Planom nabavki je za 2020. godinu je obuhvaćena cijela planska godina, a realizacija će se vršiti na osnovu planiranih termina.

V            

Plan nabavki za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na internet stranici AD „Кomunalac" Bijeljina

VI

Tabela 1: Plan nabavki za 2020. godinu

 

 

РБ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

РОБЕ

1.

Набавка програмског пакета за финансије и рачуноводство

48440000-4

5000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

2.

Набавка стандардних резервних дијелова за већа теретна возила и возила спец. намјене

34330000-9

70.000,00

Отворени поступак - окв. споразум на 2 год.

Јануар 2020.

Фебруар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

3.

Набавка моторног уља и мазива

09200000-1 (09211000-1)

16000,00

Конкурентски захтјев

Јануар 2020.

Фебруар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

4.

Јавна набавка алкохолних и безалкохолних пића

15900000-7

(15910000-0,

15980000-1)

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

5.

Набавка свјеже рибе, морских плодова и других производа од свјеже рибе

03310000-5

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства друштва

Милосава Мићановић

6.

Набавка најлонских врећа за отпад

19640000-4

5000,00

Директни споразум

Јануар 2020.

Јануар 2020.

Донација Фонда за з. животне средине и енерг. ефик. РС и текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

7.

Набавка врећа од полипропилена за транспорт робе

18937000-6

3000,00

Директни споразум

Јануар 2020.

Јануар 2020.

Донација Фонда за з. животне средине и енерг. ефик. РС и текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

8.

Набавка алата, брава, кључева, шарки, спојних елемената, ланаца и опруга

44500000-5

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

9.

Набавка „ОРб" уређаја за праћење лица и возила

38112100-4

2000,00

Директни споразум

Јануар 2020.

Јануар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

10.

Набавка мобилних телефона

32250000-0

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

11.

Набавка вага

42923200-4

6000,00

Директни споразум

Јануар 2020.

Фебруар 2020.

Донација Фонда зазаштиту животне средине и енерг. ефикасност РС и текућа средства Друштва

Бојан Мирић

12.

Набавка половног специјалног возила за превоз амбалажног отпада

34100000-8 (34144511-3)

54.000,00

Отворени поступак

Јануар 2020.

Март 2020.

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. ефикасност РС и текућа средства Друштва

Бојан Мирић

13.

Набавка половног специјалног возила за превоз отпада запремине 12-16 т3

34100000-8 (34144511-3)

160.000,00

Отворени поступак

Фебруар 2020.

Април 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

14.

Набавка половног специјалног возила за превоз отпада запремине 16-25 т3

34100000-8 (34144511-3)

90.000,00

Отворени поступак

Фебруар 2020.

Април 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

15.

Набавка металних контејнера запремине 5- 10 т3

44600000-6 (44613800-8)

15.000,00

Отворени поступак

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

16.

Набавка типских пластичних посуда за отпад

44600000-6 (44613700-7)

60.000,00

Отворени поступак

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

17.

Набавка производа за чишћење и полирање

39800000-0

4500,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

18.

Набавка кухињске опреме и потрепштина за угоститељство

39220000-0

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

19.

Набавка дијелова за хидрауличне системе

42124150-0

5500,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

20.

Набавка уређаја за контролу радног времена

35125200-8

5000,00

Конкурентски захтјев

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

21.

Набавка система видео надзора

35125000-6

6000,00

Конкурентски захтјев

Фебруар 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

22.

Набавка опреме за Службу за одржавање градског зеленила - тримери

16310000-1

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

23.

Набавка хемикалија, гнојива и других азотних једињења за потребе расадника

24400000-8

5000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

24.

Набавка пластичних посуда за потребе расадника

19520000-7

4000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

25.

Набавка радног возила за подизање терета - виљушкар

42400000-0 (42415110-2)

26.000,00

Конкурентски захтјев

Фебруар 2020.

Март 2020.

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. ефик. РС и текућа средства Друштва

Бојан Мирић

26.

Набавка сјемена и садница цвијећа

03111900-1

4000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

27.

Набавка половног путничког возила „Б" категорије за превоз радника

34100000-8 (34115200-8)

25.000,00

Отворени поступак

Март 2020.

Мај 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

28.

Набавка мотоцикала запремине мотора до 50 ст3 - скутери

34400000-1 (34421000-7)

30.000,00

Конкурентски захтјев

Март 2020.

Април 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

29.

Набавка горива за возила АД „Комуналац" Бијељина

09100000-0

257.000,00

Отворени поступак

Април 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

30.

Набавка опреме за заштиту на раду - ХТЗ

18100000-0

20000,00

Конкурентски захтјев

Април 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

31.

Набавка металних тезги отвореног типа за „Зелену пијацу"

 

30.000,00

Конкурентски захтјев

Април 2020.

Мај 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

32.

Набавка половног специјалног возила за чишћење улица

34100000-8 (34144431-8)

160.000,00

Отворени поступак

Април 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

33.

Набавка папирног канцелариј ског материјала

22800000-8

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

34.

Набавка канцеларијских машина, опреме и потрепштина, осим рачунара, штампача и намјештаја

30100000-0

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

35.

Набавка новог трактора

16700000-2

40000,00

Конкурентски захтјев

Мај 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

36.

Набавка нових гума за возила

34350000-5

20000,00

Конкурентски захтјев

Мај 2020.

Јул 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

37.

Свјеже поврће и воће за потребе ресторана

03200000-9

12.000,00

Конкурентски захтјев

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

38.

Набавка штампаног материјала по наруџби

22400000-4

5000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

39.

Набавка канцеларијског и другог намјештаја

39100000-3 (39130000-2)

5000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

40.

Набавка клима уређаја

39700000-9 (39717200-3)

2000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

41.

Набавка половних дијелова са отпада за возила

34913000-0

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

42.

Набавка дијелова и потрошног материјала за машине за одржавање градског зеленила

42670000-3

6.000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

43.

Набавка компјутера и компјутерске опреме

30200000-1 (30230000-0)

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

44.

Набавка наставака за трактор

16800000-3

12.000,00

Конкурентски захтјев

Јун 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

45.

Набавка протект гума за возила

34350000-5

16000,00

Конкурентски захтјев

Август 2020.

Октобар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

46.

Набавка земље и шљунка

14212000-0

4500,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

47.

Набавка садног материјала

03400000-4 (03450000-9)

30000,00

Конкурентски захтјев

Август 2020.

Октобар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

48.

Набавка прерађевина од меса и конзервирани месни производи

15100000-9

45000,00

Конкурентски захтјев

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

49.

Набавка хљеба

15800000-6

7.000,00

Конкурентски захтјев

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

50.

Набавка разних

прехрамбених

производа

15800000-6

8.000,00

Конкурентски захтјев

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

51.

Набавка млијека и млијечних производа

15500000-3

2.500,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

52.

Набавка угља за потребе гријања

09111100-1

6.000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

53.

Набавка грађевинског материјала

44100000-1

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

54.

Набавка потрошног материјала из гвожђаре

44300000-3

4000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

55.

Разни израђени производи и сродни артикли

44400000-4

4000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

56.

Набавка боја, лакова и смола

44800000-8

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

57.

Набавка рекламног материјала

22462000-6

5000,00

Директни споразум

Децембар 2020.

Децембар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

58.

Набавка соли за посипање путева и других материјала сличне намјене

34927100-2

4000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

59.

Набавка програмских пакета за стварање документа

48300000-1

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

60.

Набавка програмских пакета за базу података и оперативних система

48600000-4

2000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

61.

Набавка антивирусних програмски пакет

48760000-3 (48761000-0)

1500,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

62.

Набавка разних поклона и признања

18530000-3

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

63.

Набавка новина, стручних и других часописа

22200000-2

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

64.

Набавка прозора, врата и др. конструкцијских производа

44200000-2 (44221000-5)

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ РОБА:

1.384.500,00 КМ без ПДВ

 

                     

 

РБ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

УСЛУГЕ

1.

Набавка вулканизерских услуга

50116500-6

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

2.

Услуге поправака и одржавања возила

50100000-6 (50112000-3)

30.000,00

Конкурентски захтјев

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

3.

Рекреацијске, културне и спортске услуге

92330000-3

3000,00

Анекс 2 дио Б

Јануар 2020.

Фебруар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

4.

Набавка услуга поправаке и одржавања пумпи, вентила и машина

50500000-0

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

5.

Набавка услуга репрезентације у ресторанима и другим угоститељским објектима

55300000-3

14.000,00

Анекс 2 дио Б

Фебруар 2020.

Фебруар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

6.

Набавка услуга издавања употребне дозволе за возила и друга средства рада

22456000-1

2000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

7.

Набавка услуга рада скипа и камиона

60182000-7

15000,00

Конкурентски захтјев

Фебруар 2020.

Фебруар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

8.

Набавка штампарских услуга

79810000-5

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

9.

Набавка

телекомуникационих услуга

64200000-8

35000,00

Конкурентски захтјев

Фебруар 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

10.

Услуге израде идејног рјешења и пројекта складишног простора за амбалажни отпад

71200000-0 (71242000-6)

10.000,00

Конкурс за изр. идејног рјешења / преговарачки поступак

Фебруар 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

11.

Набавка адвокатских услуга

79112000-2

10.000,00

Анекс 2 дио Б

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

12.

Набавка хотелских и угоститељских услуга на службеном путу

55100000-1

3000,00

Анекс 2 дио Б

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

13.

Набавка услуга обука и стручног усавршавања

80522000-9

9000,00

Анекс 2 дио Б

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

14.

Набавка услуга израде елабората о трансферним цијена

79412000-5

1000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

15.

Набавка услуга дератизације и дезинсекције

90920000-2

6000,00

Директни споразум

Април 2020.

Април 2020.

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

17.

Набавка услуга завршне машинске обраде дијелова за специјална комунална возила

98395000-8

4500,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

18.

Набавка услуга сервиса тахографа на возилима

50411400-3

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

19.

Набавка услуга израде урбанистичког пројекта „Зелене пијаце"

70110000-5

50000,00

Конкурс за изр. идејног рјешења / преговарачки поступак

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

20.

Набавка услуга сервиса, монтаже и одржавања расхладних уређаја

50730000-1

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

21.

Набавка услуга техничког прегледа

71631200-2

5000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

22.

Набавка услуга радија и телевизије

92200000-0

22.000,00

Конкурентски захтјев

Мај 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

23.

Набавка осигурања имовине, радника и возила

66500000-5

Имовина:

66515200-5

Радници:

66512000-2

Возила:

66514110-0

45.000,00

Конкурентски захтјев

Мај 2018.

Јул 2018.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

24.

Набавка услуга успостављања система финансијског управљања и контроле

79400000-8 (79412000-5)

6.000,00

Директни споразум

Јул 2020.

Август 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

25.

Набавка услуга љекарског прегледа радника

85100000-0

6000,00

Директни споразум

Август 2020.

Август 2020.

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

26.

Ревизорске услуге

79212000-3

5000,00

Директни споразум

Септембар 2020.

Септембар 2020.

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић

27.

Набавка услуга одржавања софтвера

72200000-7 (72267100-0)

5900,00

Директни споразум

Септембар 2020.

Септембар 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

28.

Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

50300000-8

4000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

29.

Набавка услуга претплате за „ОРб" уређаје

64214100-0

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

30.

Набавка услуга оглашавања

79300000-7 (79341000-6)

2.500,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Милосава Мићановић и Бојан Мирић

 

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ УСЛУГА:

320.900,00 КМ без ПДВ

 

РАДОВИ

1.

Набавка радова на уређењу канцеларијских просторија

45400000-1

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

2.

Набавка радова на изградњи складишног простора за амбалажни отпад

45200000-9 (45213221-8)

80.000,00

Отворени поступак

Јануар 2020.

Март 2020.

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. ефикасност РС и текућа средства Друштва

Бојан Мирић

3.

Набавка радова на санацији и уређењу земљишног посједа

45100000-8 (45111291-4)

20.000,00

Конкурентски захтјев

Март 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

4.

Набавка радова на уређењу Зелене пијаце - наткривање средишње стазе

45200000-9 (45213140-6)

40.000,00

Отворени поступак

Мај 2020.

Јул 2020.

Текућа средства Друштва

Бојан Мирић

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ РАДОВА:

146.000,00 КМ без ПДВ

 

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ:

1.851.400,00 КМ без ПДВ

 

 

VII

Tabela 2: Pregled investicija u Planu nabavki za 2020. godinu

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ 1: План набавки за 2020. годину

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ (са напоменама)

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ЦДВ-а)

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ ПЛАНА ИНВЕС ТИЦИЈА

РОБЕ

32.

Набавка половног специјалног возила за чишћење улица

34100000-8 (34144431-8)

160.000,00

Отворени поступак

Април 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

1.

13.

Набавка половног специјалног возила за превоз отпада запремине 12-16 т3

34100000-8 (34144511-3)

160.000,00

Отворени поступак

Фебруар 2020.

Април 2020.

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. еф. РС и текућа средства Друштва

2.

14.

Набавка половног специјалног возила за превоз отпада запремине 16-25 т3

34100000-8 (34144511-3)

90.000,00

Отворени поступак

Фебруар 2020.

Април 2020.

Текућа средства Друштва или текућа средства Друштва

4.

16.

Набавка типских пластичних посуда за отпад

44600000-6 (44613700-7)

60.000,00

Отворени поступак

По потреби

По потреби

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. еф. РС и текућа средства Друштва

5.

12.

Набавка половног специјалног возила за превоз амбалажног отпада

34100000-8 (34144511-3)

54.000,00

Отворени поступак

Јануар 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

7.

35.

Набавка новог трактора

16700000-2

40.000,00

Конкурентски захтјев

Мај 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

10.

28.

Набавка мотоцикала запремине мотора до 50 ст3 - скутери

34400000-1 (34421000-7)

30.000,00

Конкурентски захтјев

Март 2020.

Април 2020.

Текућа средства Друштва

12.

31.

Набавка металних тезги отвореног типа за „Зелену пијацу"

 

30.000,00

Конкурентски захтјев

Април 2020.

Мај 2020.

Текућа средства Друштва

13.

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ 1: План набавки за 2020. годину

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ (са напоменама)

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ЦДВ-а)

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ ПЛАНА ИНВЕС ТИЦИЈА

25.

Набавка радног возила за подизање терета - виљушкар

42400000-0 (42415110-2)

26.000,00

Конкурентски захтјев

Фебруар 2020.

Март 2020.

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. ефик. РС и текућа средства Друштва

14.

27.

Набавка половног путничког возила „Б" категорије за превоз радника

34100000-8 (34115200-8)

25.000,00

Отворени поступак

Март 2020.

Мај 2020.

Текућа средства Друштва

15.

15.

Набавка металних контејнера запремине 5-10 т3

44600000-6 (44613800-8)

15.000,00

Отворени поступак

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

17.

11.

Набавка вага

42923200-4

6000,00

Директни споразум

Јануар 2020.

Фебруар 2020.

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. еф. РС и текућа средства Друштва

18.

44.

Набавка наставака за трактор

16800000-3

12.000,00

Конкурентски захтјев

Јун 2020.

Јун 2020.

Текућа средства Друштва

20, 26. и 27.

21.

Набавка система видео надзора

35125000-6

6000,00

Конкурентски захтјев

Фебруар 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

21.

20.

Набавка уређаја за контролу радног времена

35125200-8

5000,00

Конкурентски захтјев

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

22.

39.

Набавка канцеларијског и другог намјештаја

39100000-3 (39130000-2)

5000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

23.

43.

Набавка компјутера и компјутерске опреме

30200000-1 (30230000-0)

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

24, 29. и 32.

22.

Набавка опреме за Службу за одржавање градског зеленила - тримери

16310000-1

3000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

25.

 

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ 1: План набавки за 2020. годину

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ (са напоменама)

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ЦДВ-а)

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ ПЛАНА ИНВЕС ТИЦИЈА

8.

Набавка алата, брава, кључева, шарки, спојних елемената, ланаца и опруга

44500000-5

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

28.

40.

Набавка клима уређаја

39700000-9 (39717200-3)

2000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

30.

9.

Набавка „ОР8" уређаја за праћење лица и возила

38112100-4

2000,00

Директни споразум

Јануар 2020.

Јануар 2020.

Текућа средства Друштва

31.

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ РОБА:

743.000,00 КМ без ПДВ

 

УСЛУГЕ

19.

Набавка услуга израде урбанистичког пројекта „Зелене пијаце"

70110000-5

50.000,00

Конкурс за изр. идејног рјешења / преговарачки поступак

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

8.

10.

Услуге израде идејног рјешења и пројекта складишног простора за амбалажни отпад

71200000-0 (71242000-6)

10.000,00

Конкурс за изр. идејног рјешења / преговарачки поступак

Фебруар 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

3.

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ УСЛУГА:

60.000,00 КМ без ПДВ

 

РАДОВИ

2.

Набавка радова на изградњи складишног простора за амбалажни отпад

45200000-9 (45213221-8)

80.000,00

Отворени поступак

Јануар 2020.

Март 2020.

Донација Фонда за заштиту животне средине и енерг. еф. РС и текућа средства Друштва

3.

 

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ 1: План набавки за 2020. годину

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ (са напоменама)

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ЦДВ-а)

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ТАБЕЛЕ ПЛАНА ИНВЕС ТИЦИЈА

1.

Набавка радова на уређењу канцеларијских просторија

45400000-1

6000,00

Директни споразум

По потреби

По потреби

Текућа средства Друштва

19.

3.

Набавка радова на санацији и уређењу земљишног посједа

45100000-8 (45111291-4)

20.000,00

Конкурентски захтјев

Март 2020.

Март 2020.

Текућа средства Друштва

16.

4.

Набавка радова на уређењу Зелене пијаце - наткривање средишње стазе

45200000-9 (45213140-6)

40.000,00

Отворени поступак

Мај 2020.

Јул 2020.

Текућа средства Друштва

9.

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ РАДОВА:

146.000,00 КМ без ПДВ

УКУПНА ПРОЦЈЊЕНА ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ ИНВЕСТИЦИЈА:

949.000,00 КМ без ПДВ

 

Broj: 9423/2019               

Datum: 30.12.2019. godine

 

Predsjednik Nadzornog odbora

m.p.      Goran Marković

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: