(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka tonera, kancelarijskog namještaja, računarske opreme opreme za razglas, guma za automobile, klima uređaja, peleta, goriva, usluge hostinga, notarske usluge, usluge vanredne popravke službenog vozila, usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, usluge tehničkog prijema objekata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova za redovno održavanje i zaštitu, lokalnih i nekategorisanih puteva u 2020. godini, restoranske usluge, usluge oglašavanja u novinama (konkursi i sl.), usluge osiguranja za 2020/2021. godinu - osiguranje vozila i osiguranje zaposlenih, usluge iznajmljivanja higijenskih WC kabina, usluge štampanja reklamnog i ostalog materijala, pripreme džingla i emitovanja istog za potrebe održavanja 248. Grmečke koride, hotelskog smještaja, čišćenje, proširenje, održavanje i rekonstrukcija ulične rasvjete (zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)

Datum objave: 21.01.2020. 10:11 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-3/20

Datum: 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 3. Pravilnika o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Opštini Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 7/18), u vezi člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), a u skladu sa sredstvima planiranim u Budžetu opštine Oštra Luka za 2020. godinu, Načelnik opštine, donosi:

 

O D L U K U

o Planu javnih nabavki Opštine Oštra Luka za 2020. godinu

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se Plan javnih nabavki Opštine Oštra Luka za 2020. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“) i isti je sastavni dio ove Odluke. Planom nabavki se utvrđuje obaveza opštinskih službi, i drugih opštinskih organa Opštine Oštra Luka u provođenju postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), a u okvirima Plana.

 

II.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Odlukom o usvajanju budžeta opštine Oštra Luka za 2020. godinu, broj: 01-022-99/19 od 16.12.2019. godine („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 14/19) i njim se utvrđuje sastav i obim nabavki roba, usluga i radova.

 

III.

Plan nabavki sadrži slijedeće podatke: predmet nabavke (vrsta roba, usluga i radova), šifru iz JRJN, procjenjenu vrijednost predmeta javne nabavke, vrstu postupka javne nabavke, okvirni datum početka postupka i okvirni datum zaključenja ugovora (dinamika provođenja postupaka javnih nabavki), izvor finansiranja i eventualne napomene.

 

IV.

Osim roba, usluga i radova iz Plana nabavki iz tačke I. ove Odluke, javne nabavke će se provoditi i u drugim slučajevima putem direktnog sporazuma, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i važećim Pravilnikom o direktnom sporazumu Opštine Oštra Luka.

 

V.

Ovaj Plan nabavki može biti mijenjan aktima Načelnika opštine.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“ i na Internet stranici Opštine Oštra Luka: www.opstinaostraluka.org.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ ПРИЛОГ

Р.
б.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦИЈ
ЕЊЕНА
ВРИЈЕДН
ОСТ (са
ПДВ)

ВРСТА
ПОСТУПК
А

ОКВИРН
И ДАТУМ
ПОКРЕТ
АЊА
ПОСТУП
КА

ОКВИРН
И ДАТУМ
ЗАКЉУЧ
ЕЊА
УГОВОР
А

ИЗВОР
ФИНА
НСИРА
ЊА
(позици
ја у
буџету
општин
е)

НАПО
МЕНЕ

I

ОСНОВНИ ПЛАН

             

РОБЕ

               

1

Набавка тонера и
потрошног
канцеларијског
материјала

30197630-1
30199230-1
30197210-1
30125110-5

5,000.00

Директни
споразум

фебруар

март

конто:
412300

 

2

Набавка канцеларијског
намјештаја

39112000-0

4,500.00

Директни споразум

април

мај

конто: 511300

 

3

Набавка рачунарске
опреме

30216110-0
30213000-5

900.00

Директни споразум

август

септемба р

конто: 511300

 

4

Набавка опреме за
разглас

32340000-8

500.00

Директни
споразум

март

март

конто:
511300

 

5

Набавка гума за
службене аутомобиле

34350000-5

1,000.00

Директни споразум

///

///

конто: 516100

 

6

Набавка клима уређаја

39717200-3

5,000.00

Директни
споразум

април

мај

конто:
511300

 

7

Набавка огревног
дрвета

03413000-8

3,000.00

Директни
споразум

///

///

конто:
412200

по
потреби

8

Набавка пелета за огрев

09111400-4

3,000.00

Директни
споразум

јануар

фебруар

конто:
412200

 

9

Набавка погонског
горива за 2020/2021.
годину

09000000-3

17,000.00

Конкурентск
и захтјев

фебруар

фебруар

конто: 412600

 

10

Набавка материјала за
одржавање зграде
општине

39224000-8
31510000-4

1,000.00

Директни споразум

///

///

конто: 412500

 

УСЛУГЕ

               

11

Услуге хостинга и
домена за WEB
страницу

72415000-2
72417000-6

550.00

Директни споразум

конто: 412700

     

12

Нотарске услуге

79130000-4

500.00

Директни
споразум

///

///

конто:
412700

по
потреби

13

Услуге ванредне
поправке службеног
возила

50100000-6

900.00

Директни
споразум

///

///

конто:
412500

по
потреби

14

Услуге израде
пројектно-техничке
документације

71320000-7

20,000.00

Конкурентск
и захтјев

мај

јун

конто: 412700

 

15

Услуге техничког
пријема објеката

71300000-1

4,000.00

Директни споразум

///

///

конто: 412700

по потреби

16

Набавка услуга
стручног надзора над
извођењем радова за
редовно oдржавање и
заштиту, локалних и
некатегорисаних путева
у 2020. години

71247000-1

3,100.00

Директни
споразум

по
склапању
уговора о
радовима

///

конто:
412700

 

17

Ресторанске услуге

55300000-3

6,000.00

Неприоритет
не услуге

фебруар

фебруар

конто:
412900

 

18

Услуге оглашавања у
новинама (конкурси и
сл.)

92400000-5

1,000.00

Директни
споразум

///

///

конто:
412700

по
потреби

19

Набавка услуга
осигурања за
2020/2021. годину -
осигурањe возила и
осигурањe запослених

66516100-1
66512100-3

1,400.00

Директни споразум

фебруар

фебруар

конто: 412700

 

20

Набавка услуга
одржавања и
поправљања возила

50100000-6

4,000.00

Директни
споразум

///

///

конто:
412500

по
потреби

21

Набавка услуга
техничког прегледа
путничких возила

71631200-2

165.00

Директни
споразум

март

март

конто:
412900

 

22

Набавка услуга
изнајмљивања
хигијенских WC кабина

98390000-3

400.00

Директни
споразум

јул

јул

конто:
412900

 


23

Услуге штампања
рекламног и осталог
материјала за потребе
одржавања
Илинданских дана

79822500-7
22000000-0

1,000.00

Директни споразум

јул

јул

конто: 412900

24

Набавка услуга
припреме џингла и
емитовања истог за
потребе одржавања
248. Грмечке кориде

79341000-6

250.00

Директни
споразум

јул

јул

конто:
412900

25

Набавка услуга
хотелског смјештаја

55110000-4

850.00

Директни споразум

јул

јул

конто: 412900

26

Услуге штампања
(календари, роковници
и остали промотивни
материјал за
новогодишње
празнике)

79822500-7
22000000-0

700.00

Директни споразум

новембар

децембар

конто: 412700

27

Услуге чишћења
одводних и дренажних
канала за одводњу
оборинских вода

90522400-6

6,400.00

Директни
споразум

март

април

конто:
412800

РАДОВИ

             

28

Редовно одржавање и
заштита локалних и
некатегорисаних путева

45233142-6

48,000.00

Конкурентск
и захтјев

фебруар

март

конто: 412500

29

Проширење,
одржавање и
реконструкција уличне
расвјете (замјена
расвјетних тијела ЛЕД
свјетиљкама)

45316000-5

15,000.00

Конкурентск
и захтјев

мај

јун

конто: 511200

УКУПНО РОБЕ

40,900.00

           

УКУПНО УСЛУГЕ

51,215.00

           

УКУПНО РАДОВИ

63,000.00

           

УКУПНО (РОБЕ, УСЛУГЕ И
РАДОВИ)

155,115.00

           

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: