(najava tendera za 2021. godinu - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu) Nabavka zaštitnih pregrada, cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca, tečnosti za auta, kompjuterskih mašina, novih softvera - licenci i produženje važenja postojećih licenci, kancelarijskog namještaja, opreme za video konferenciju, televizora i pokretnog stalka za televizor, protokolarnih poklona, mrežne opreme i opreme za zaštitu email sistema, tečnih goriva za službena motorna vozila, kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara, auto guma, restoranske usluge, eksterne reprezentacije, stručnog usavršavanja, prevoza otpada, pretplate za dnevnu, sedmičnu i mjesečnu štampu, pretplate za stručnu literaturu, oglašavanja u novinama, pravna odbrana Vlade Federacije u slučaju radnopravnih sporova, štampanja, usluga interneta, naplate cestarine za autoceste, zakupa parkingmjesta za službeno vozilo, opravke, održavanja i servisiranje printera, skenera, fax i kopir aparata, fotografskih usluga, pranja službenih vozila i vulkanizerskih usluga, posredovanja u nabavci avionskih karti, zakupa sefa, osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom od krađe i kolektivnog osiguranja uposlenih, tehničkog pregleda i registracije motornih vozila, opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme, održavanje i servisiranja službenih vozila, telekomunikacijske usluge - servisni linki dodatni back up link, održavanja aplikativnog softvera, usluga - kablovska TV, usluga prevođenja, usluga sanitacije

Datum objave: 25.02.2021. 09:03