(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka energenata-goriva, kompjuterskog materijala, kancelarijskog materijala, čistovnog materijala, sredstava za higijenu i zaštitu (protiv coronavirusa), auto guma, materijala za popravku i održavanje zgrada, sitnog inventara, računarske opreme i potrepština, sistema za neprekidno napajanje električnom energijom, opreme za prenos podataka i glasa, mobilnih telefona, klima uređaja, materijala za popravak službenih automobile, promotivnog materijala, kancelarijskog namještaja, usluga javnog informisanja i odnosa sa javnošću, objavljivanja tehdera i oglasa, osiguranja imovine, ostali izdaci za informisanje, osiguranja motornih vozila, uposlenih, tehničkog pregleda motornih vozila, servisiranja motornih vozila, popravka i održavanja zgrade, održavanje računarske opreme, usluga za fiksni telefon, mobilne telefonije, za hosting prostor, internet usluga, nadogradnje i održavanja web stranice www.adsfbih.gov.ba, nadogradnje aplikacije – HRMIS, tehničkog osiguranja objekta, izvođenje radova na poslovnom prostoru u ulici B. Sarajeva broj 15…

Datum objave: 19.02.2021. 12:56