(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka goriva, masti i maziva za radne mašine, čeličnih užadi i srodnih proizvoda, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova, kancelarijskog, štampanog materijala i srodnih proizvoda, higijenskog materijala, interne reprezentacije (topli napitci i pića), računarske opreme i ostale srodne opreme (kopir aparati,štampači i ostalo), polovnog viljuškara nosivosti min. 12 t, ugradnja i puštanje u rad sistema za kontrolu radnog vremena zaposlenih, mašinskih rezervnih dijelova, zaštitne odjeće i obuće, rampi i nadogradnja sistema za automatsku naplatu parkinga( carinski terminal), opreme i sredstava za zaštitu životne okoline, medicinskog materijala i sredstava za dezinfekciju, klima uređaja, usluga održavanja skretnica industrijskog kolosijeka, reklame i sponzorstva, eksterne revizije poslovanja, bankarskih usluga, osiguranja, ugostiteljskih usluga, PTT usluga, stručnog usavršavanja, popravki i održavanja: službenih vozila, dizalica, ostalih stalnih sredstava, opreme za distribuciju električne struje (trafo stanice), vage, smještaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu, zaštite zdravlja i sigurnosti, pretplate, članarina i oglašavanja, projektovanja, fiksne telefonije, internet usluga, izvođenje radova sanacije poslovne zgrade i otvorenog skladišnog prostora, vodoodne i hidrantske mreže i sanacije rasvjete u krugu preduzeća

Datum objave: 16.03.2021. 09:22