(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva, reagenasa za aparate za DNA analize sa pripadajućim potrošnim materijalom, hrane i prehrambenih artikala, vojnog materijala, laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala, uniformi, tonera i ketridža, kancelarijsko-potrošnog materijala, futrola za naoružanje i štitnika, vodo, elektro, termo, građevinskog i drugog materijala i alata, auto guma, potrošnog materijala za čišćenje, kancelarijskog i laboratorijskog namještaja-metalne kase i ormari, ugradnja opreme za rezervno sigurnosno područje, informatičke opreme, uređaja za skladištenje elektronskih podataka, birotehničke opreme- ostale kancelarijske mašine, telefonske centrale i telefonskih aparata, oprema za prenos glasa i podataka, motornih vozila, rekreacione opreme,UPS-a, usluge: osiguranje vozila i zaposlenih, tekuće održavanje vozila, servisiranje i održavanje laboratorijskih instrumenata, produženje licenci za programe i informatičku opremu, tekuće održavanje i popravak helikoptera, registracija i tehnički pregled vozila, čišćenje i održavanje higijene u terenskim uredima i detašmanima, akreditacijske usluge, strukturalno LAN kabliranje, radovi na rekonstrukciji objekata Federalne uprave policije

Datum objave: 15.03.2021. 11:00