(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka goriva, ulja, maziva, građevinskog materijala, kancelarijskog materijala, rezervnih dijelova i potrošnog materijala za održavanje vozila, HTZ opreme, sitnog inventara, guma, potrepština za kuhinju, sredstava za higijenu, kompjuterske opreme, pogrebne opreme, usluga osiguranja lica, imovine i sredstava, PTT usluga, revizorskih usluga i usluga reparacije dijelova

Datum objave: 02.03.2021. 12:25