(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala, štampanog materijala, tonera za laserske štampače i kopir aparate, materijala za održavanje čistoće, dijelova, pribora i potrepština za kompjutere, auto guma, radne i zaštitne opreme, goriva, motornih ulja i maziva, rezervnih dijelova za vozila, materijala za tekuće održavanje objekata i opreme, toplih napitaka i bezalkoholnih pića, usluga tehničkog pregleda vozila, servisiranja kopir aparata, popravke vozila u specijaliziranom VW, Škoda, Ford i Toyota servisu, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja, servisiranja i redovnog održavanja vatrogasnih aparata, redovnog i vanrednog održavanja ispravnosti sigurnosnih sistema u sigurnosnom području, osiguranja imovine i lica, obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, održavanja, popravke i izmiještanja klima uređaja, radovi na tekućem održavanju objekata i rekonstrukcija objekata MUP-a TK-a

Datum objave: 15.02.2021. 08:41