(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kompjuterske i elektronske opreme i uređaja, programskog paketa za upravljanje dokumentima (DMS), promotivnog materijal, modula za povezivanje Informacionog sistema upravljanja otpadom i FMS baze podataka, maski za lice, sredstava za dezinfekciju, rukavica, dezobarijera i prečišćivača zraka, kancelarijskog namještaja, kancelarijskog materijala i tonera, naftnih derivata i autoasortimana, modula za Informacioni sistem prirode, prirodne mineralne vode (bidoni), pića i prehrambenih artikla, redovnog održavanja i popravke službenih vozila, auto guma, rezervnih dijelova za kompjutersku i tehničku opremu, sitno inventara, održavanja web stranice Fonda i sistema FMS.Sys, predmjer, predračun i nadzor nad molersko farbarskim i podopolagačkim radovima, izrada, grafički dizajn, grafički prijelom i štampa informacija o projektima Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u protekle 4 godine, održavanje čistoće u službenim prostorijama, osiguranje službenih vozila, reklamne usluge i usluge marketinga, posredovanje u prodaji avio karata, održavanje cloud prostora za čuvanje i transfer podataka i help desk podrška korisnicima informacionog sistema upravljanja otpadom, izrada digitalnog korisničkog uputstva o metodologiji, implementacije projekata za Sektor praćenja projekata, tehnički pregled i registracija službenih vozila, pretplata na dnevnu štampu, licenciranje, tehnička podrška i održavanje programskih paketa i informacionih sistema, revizija finansijskih izvještaja, izrada web portala zaštite okoliša, izrada projekta uspostave mreže za prikupljanje podataka za taksone u okviru IS prirode, stručne usluge za potrebe Projekta povećanja ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u BiH, promocija Informacionog sistema upravljanja otpadom i organizacija edukativnih radionica vezano za korištenje informacionog sistema upravljanja otpadom, pretplata na kablovsku TV, osiguranje radnika i osiguranje imovine Fonda, pranje službenih vozila, održavanje i popravka fotokopir aparata, zakup cloud prostora za potrebe Informacionog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH, prikupljanje nedostajućih podataka uz terenska istraživanja vrsta i staništa, izrada platforme za elektronsko izvještavanje o mjerenjima emisija u zrak, izrada projekta za IS okoliša FBiH, bankarske usluge-platni promet, nadogradnja komponenti informacionog sistema energijske efikasnosti (ISEE), stručne usluge za potrebe provođenja radionica za Informacioni sistem energijske efikasnosti (ISEE), servisno održavanje sistema kontrole prolaza, video nadzora i telefonije, primarna zdravstvena zaštita radnika, štampanje i kopiranje, Web hosting i domene, stručno usavršavanje radnika, prevođenje i lektorisanje, eksterna reprezentacija, hotelski smještaj u zemlji i inostranstvu, objavljivanje javnih poziva i obavještenja, molersko farbarski i podopolagački radovi

Datum objave: 09.02.2021. 10:27