(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka lož ulja, dizel goriva, tehničkih plinova za laboratorijske analize, laboratorijskog pribora i posuđa, kancelarijskog materijala, etiketa za štampanje deklaracija, auto guma, materijala za održavanje higijene, tonera, ketridža, sredstava za dezinfekciju, poljoprivrednog materijala, potrošnog poljoprivrednog materijala za eksperimentalni poligon i monitoring, mineralnog i organskog đubriva, fitofarmaceutskih sredstava, organskih biostimulatora i biološkiih insekticidi, materijala za uzorkovanje sjemena i biljnog materijala, sitnog inventara i pribora za poljoprivredu, HTZ opreme, hemikalija za fizičko-hemijska ispitivanja, mikrobioloških podloga i dodataka, CRM-ova za hemijsku analitiku, CRM-ova za mikrobiologiju, adsorbenasa i ostalog za hromatografiju, setova reagenasa i kitova za molekularnu dijagnostiku, Elisa kitova i seruma, sjetvospremača nošenih, motornog čistača, jednoredne sijačice sa sijačnim diskovima, softvera i hardvera za ILKK, VLC licenci, mikroskopa, vode, plina električne energije, laboratorijskih reagenasa za analizu svježeg, sirovog mlijeka, stručnih časopisa, dimnjačarskih usluga, čišćenja objekta, registracije vozila, tehničkog pregleda vozila, kurirskih usluga unutrašnjem poštanskom saobraćaju, servisa opreme proizvođača FOSS, umjeravanja analitičkih, tehničkih vaga, utega, demontaže i vraćanja u Federalni zavod za poljoprivredu CDA3 i AS-SSI uređaja, servisa opreme proizvođača AGILENT, održavanja klime, servisa i održavanja kompjuterske opreme, održavanje vozila, vatrogasne opreme, kotlovnice, umjeravanja mjerne i kontrolne opreme, volumenskih uređaja, osiguranja imovine i lica, tehničke zaštitea protivprovalnim alarmnim sistemom, fizičke zaštite mobilnom intervencijom, osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja, printanja, reprezentacije, stručnih usluge PT, edukacije, objavljivanja tendera i oglasa, odvoza smeća, PTT usluga, fiksne telefonije, mobilne telefonije, internet, ISTA - godišnja članarina, izvođenje radova na popravci i održavanju objekata, sanaciji krova…

Datum objave: 12.02.2021. 15:08