(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka papira, kancelarijskog materijala, sitnog inventara, tonera, robe i pribora za potrebe reprezentacije, pribora i sredstava za održavanje higijene, goriva, materijala za popravak i održavanje zgrade, kompjuterske opreme, materijala i usluga za popravak i održavanje službenih vozila, kompjuterske opreme, mobilnog telefona, održavanje sistema vatrodojave i izdavanje atesta o ispravnosti sistema, čiščenje dimnjaka, servisiranja kotlovnice, mjerenja koncentracije polutanata u zraku, pranja službenog vozila, osiguranje imovine, kasko osiguranje službenih vozila, kolektivno osiguranje radnika, usluge platnog prometa, štampanja (lični kartoni javljanja, plakati i sl.), računovodstvene usluge, konsultantske usluge u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije i interneta

Datum objave: 11.02.2021. 12:05