(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka stručne literature, autoguma za službena vozila, raznog materijala za tekuće održavanje, raznog materijala koji se nabavlja putem blagajne, goriva za službena vozila, električne energije, sitnog inventara, radnih odijela za Službu unutrašnjeg osiguranja, TCMS omota i naljepnica, kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe, medicinskog Materijala, higijenskog pribora i opreme madraca i posteljina za potrebe lica lišenih slobode, licence za Adobe Acrobat Standard 2020 trajna, kancelarijskog namještaja, usluga štampanja i isporuke bijelih omota za spise i CMS koverata - bijele i roze, održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje), održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantnih izvoda, održavanja i servisiranja službenih vozila, pranja vozila, tekućeg održavanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija, održavanja i servisiranja klima uređaja, tekućeg održavanja elektro-instalacija, održavanja opreme, tehničkog pregleda vozila, distribucije TV programa putem IP mreže u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, usluge internet linka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa VSTV-om BiH, obavezne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, kao i vanredne dezinfekcije, oglašavanja u dnevnim novinama, stručnog usavršavanja, raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge), osiguranja službenih vozila s kasko osiguranjem, kolektivnog osiguranja uposlenika, distribucije dnevne i sedmične štampe

Datum objave: 11.02.2021. 14:58