(najava tendera za period privremenog finansiranja od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine) Nabavka stručnih knjiga i literature, tonera, motornog ulja, avio karte, goriva, putničko zdravstveno osiguranje, materijal za opravku i održavanje opreme, usluge opravke i održavanja opreme, materijal za opravku i održavanje vozila, ostali materijal i usluge tekućeg održavanja, pranja vozila, voda u galonima, stručnog obrazovanja, INADO članarina za 2020. godinu, izdaci za fiksne telefone, internet i moja TV, unajmljivanja parking prostora, prostora ili zgrada, poštanske usluge, objavljivanja tendera ili oglasa, hotelskog smještaja, ugostiteljske usluge

Datum objave: 18.01.2020. 10:51 / Izvor: Akta.ba, 09.01.2020.

Broj: 02-16-3-1-1/20 

Tuzla, 09.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH, broj: 32/02, 102/09 i 72/17), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), direktor Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine donosi:

 

PLAN NABAVKI
za period privremenog finansiranja od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

Član 1.

Ovim planom nabavki definišu se robe, usluge i radovi koji će biti predmet nabavki Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) za period privremenog finansiranja od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine.

Član 2.

Nabavke iz ovog plana provodit će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

Član 3.

Sredstva za javne nabavke osigurana su Odlukom o privremenom finansiranju institucija BiH za period 01.01.-31.03.2020. godinu.

Agencija će donijeti novi plan javnih nabavki za 2020. godinu nakon usvajanja Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Član 4.

Za sve nabavke predviđene ovim planom obaveza je donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju shodno odredbi člana 18. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Plan nabavki Agencije je okvirni dokument koji se može mijenjati tokom godine u skladu sa novonastalim okolnostima i objektivnim potrebama Agencije.

Član 6.

Agencija zadržava pravo da, u slučaju opravdanog i obrazloženog zahtjeva, zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama, može promjeniti vrstu postupka kao i procjenjenu vrijednost nabavke do iznosa utvrđenog ovim planom.

Član 7.

Sredstva predviđena za neplanirane nabavke mogu se koristiti na osnovu pojedinačne odluke koju donosi direktor Agencije koja se zasniva na obrazloženom zahtjevu o neophodnosti nabavke za tehnološke procese, vanredne okolnosti, osnovanosti nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja plana.

Sve odluke donijete kao neplanske biće predmet promjene operativnog plana i prestrukturiranja budžeta.

Član 8.

Usvojena promjena operativnog plana i prestrukturiranje budžeta zahtijeva i izmjenu ovog plana nabavki.

Član 9.

Za potrebe Agencije, u periodu privremenog finansiranja od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine, vršit će se nabavke roba, usluga i radova navedenih u tabelarnom dijelu ovog plana.

Struktura plana nabavke i vremenska hronologija nabavke prikazane su u tabelama 1. – 4. u zavisnosti od vrste postupka nabave:

 

U skladu sa planom javnih nabavki za 2019. godinu tokom 2019. godine pokrenuti su sljedeći postupci javnih nabavki za 2020. godinu:

Član 10.

Agencija će na svojoj internetskoj stranici, u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta, objaviti izvod iz plana nabavki za sve nabavke čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 KM bez PDV-a za robe i usluge odnosno 80.000,00 KM bez PDV-a za radove.

Član 11.

Zadužuje se Sektor za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću da izvod iz plana nabavki, iz prethodnog člana, izvrši u roku od 7 dana od stupanja na snagu ovog plana nabavki.

Član 12.

Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u periodu privremenog finansiranja od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine.

Dostavljeno:

1 x Sektor 02
1 x www.ada.gov.ba 1 x a/a

 

R A V N A T E LJ 

Slavko Matić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: