Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta - servis motornih vozila koji se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 410/2 K.O Dubrave Donje, općina Živinice

Datum objave: 19.02.2021. 08:47 / Izvor: Oslobođenje, 19.02.2021.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama (SI. novine FBiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (SI. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Fizičko lice Mustafić Jasmin iz Živinica dana 15.02.2021., podnijelo je «Agenciji za vodno područje rijeke Save» Sarajevo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije poslovnog objekta - servis motornih vozila koji se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 410/2 K.O Dubrave Donje, općina Živinice.

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od sedam dana dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemeriića 39a

71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: