(obustava) (aukcija) Nabavka garderobnih ormarića

Datum objave: 17.07.2017. 08:52 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2017.

- ODLUA O OBUSTAVI POSTUPKA-

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj: 05-8 40761/17

Datum:10.7.2017.

 

N;i temelju člana I 10. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14), u postupku javne nabavke Garderobnih ormarića, direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH  je donijela.

 

ODLUKU

o obustavi postupka javne nabavke garderobnih ormarića

 

I             

Obustavlja se postupak nabavke garderobnih ormarića, pokrenut putem konkurentskog zahtjeva Obavještenje broj 1067-7-1-296-3-58/17, a na osnovu izjavlljene žalbe broj. 05-8-4059/17 žalitelja Salon bankarske opreme d.o.o. Na odluku o Izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05-8- 3852/17.

 

II            

Postupak javne nabavke se obustavlja do donošenja Odluke/Rješenja po žalbi. U skladu sa Odlukom/Rješenje po izjavljenoj žalbi. Ugovorni organ će o nastavku postupka Javne nabavke obavjestiti sve učesnike u postupku

III           

Ova Odluka je sačinjena u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka i stupa na snagu danom donošenja..

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05-8- 3045-1/17 od 10.5.2017 godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 16.450 KM. Obavijest o nabavci broj: 1067-7-1-296-3-58/17 poslata je na objavu dana 2.6.2017. godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 05-8-3045-1/17 od 10.5.2017 godine.

Ugvoroni organ je nakon okončanja E-aukcije dana 23.6.2017 godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 05-8-3852/17 od 28.6.2017 godine kojom je ponuda ponuđača R&S ocjenjena najpovoljnijom. Dana 7.7.2017 godine trećerangirani ponuđač Salon bankarske opreme d.o.o. Uložio je žalbu na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, na osnovu navedenog a u skladu sa odredbama članal 10. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14) donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba protiv ove odluke nije dozvoljena

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: