(obustava aukcije) Nabavka usluga mjerenja efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a) Velika Obarska- Bijeljina

Datum objave: 15.03.2021. 11:16 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA

UPRAVA DRUŠTVA

 

Na osnovu članova 10, 33. i 34. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 18. stav (1) a u vezi sa članom 25. i 110. Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BiH", broj 39/14 - u daljem tekstu: ZJN), čl. 208. Zakona o opštem upravnom iostupku („Sl. gl. RS", broj 13/02, 87/07 i 50/10) i članova 129-134. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine, člana 51. Pravilnika o javnim nabavkama u A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj: UD - 471/15 od 23. februara 2015. godine, a u vezi izjavljene žalbe potencijalnog ponuđača, Uprava Društva na redovnoj sjednici održanoj dana 12. marta 2021. godine, donijela je

 

ODLUKA

O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE MJERENjA EFIKASNOSTI POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

 

I

OBUSTAVLjA SE postupak javne nabavke usluge mjerenja efikasnosti Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a), pokrenut putem konkurentskog zahtjeva sa namjerom provođenja e-aukcije, sa objavom tenderske dokumentacije i obavještenja na portalu „e-Nabavke" broj: 377-7-2-142-3-16/21 od 03. marta2021. godine.

Postupak se obustavlja zbog izjavljene žalbe potencijalnog ponuđača INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ,,IG" d.o.o. Banja Luka, zastupano po punomoćniku mr Duški Bogojević, advokatu iz Banja Luke.

Postupak se obustavlja dok izjavljena žalba ne bude riješena i kada se za to ispune svi formalni uslovi.

II            

OBAVEZUJE SE Služba za finansijsko - računovodstvene i komercijalne poslove ovog Društva da postupi po Odluci, te da preduzme sve mjere i radnje na obavještavanju učesnika postupka predmetne nabavke o rezultatima iste.

III           

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka čini sastavni dio spisa predmeta javne nabavke iz člana I ove Odluke. 

 

OBRAZLOŽENjE

Ugovorni organ je 03. marta 2021. godine donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke mjerenja efikasnosti Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-a) sa namjerom provođenja e-aukcije, broj: UD-478-1/21, a tenderska dokumentacija je objavljena na portalu „e-Nabavke", broj obavještenja: 377-7-2-142-3-16/21 od 03. marta 2021. godine. Dana, 11. marta 2021. godine u 17:31 časova na zvaničnu e-mail adresu ugovornog organaje pristigla žalba potencijalnog ponuđača INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ,,IG" d.o.o. Banja Luka, zastupano po punomoćniku mr Duški Bogojević, advokatu iz Banja Luke od 11. marta 2021. godine. Navedena žalba je izjavljena na tendersku dokumentaciju u pogledu traženih dokaza za utvrđivanje kvalifikacije ponuđača i dokumentacije propisane tenderskim dokumentom. S obzirom da žalba ima suspenzivno dejstvo i postupak mora biti obustavljen dok se ne riješi po žapbi, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

 

Broj: UD-478-3/21

Dana, 12. marta 2021. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: