(obustava postupka) Nabavka i isporuka goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH - Isporuka za Kantonalni porezni ured Tuzla, Središnji ured Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika za Regiju Tuzla i Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Tuzla

Datum objave: 10.03.2021. 08:09 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

Broj: 13/06-3-11-30-185-6/21 I.P.

Datum: 05.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) u vezi sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU

o obustavi postupka javne nabavke

 

Član 1

Nakon uložene žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13/06-3-11-30-185- 3/2021 od 18.02.2021.godine u postupku javne nabavke-„Nabavka i isporuka goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH - Isporuka za Kantonalni porezni ured Tuzla, Središnji ured Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika za Regiju Tuzla i Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Tuzla" od strane ponuđača ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo, , zaprimljene dana 05.03.2021. godine preporučenom pošiljkom predatom brzoj pošti IN time dana 04.03.2021.godine u 18:00h, obustavlja se postupak predmetne javne nabavke, do konačne odluke Ureda za razmatranje žalbi BiH.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-185-1/21 od 25.01.2021 godine, pokrenut je ponovni otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka i isporuka goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH (Euro Dizel Bas En 590 Euro V-Premium bezolovni benzin 95 Bas En 228)“ - Isporuka za Kantonalni porezni ured Tuzla i Središnji ured Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika za Regiju Tuzla i Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Tuzla.

Za predmetni postupak predviđeno je zaključenje Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem u trajanju od dvije (2) godine odnosno od momenta zaključenja Okvirnog sporazuma do 31.12.2022.godine.

Javna nabavka je provedena putem ponovnog otvorenog postupka, čija procjenjena vrijednost na godišnjem nivou iznosi do 22.854,70 KM bez PDV-a, dok ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za period trajanja Okvirnog sporazuma iznosi do 45.709,40 KM bez PDV-a. 

 

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-1-1-7-3-9/21 je objavljeno na portalu javnih nabavki 26.01.2021.godine, a Sažetak Obavještenja o nabavci u „Službenom glasniku BiH”, broj: 6/21 od 29.01.2021.godine.

Dana 05.03.2021.godine, kod Ugovornog organa - Porezne uprave Federacije BiH uložena je žalba ponuđača „ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

U skladu sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, izjavljena žalba odgađa nastavak postupka javne nabavke, te je isti obustavljen do konačnog rješavanja po žalbi.

 

Ugovorni organ je utvrdio daje žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica. Također, Ugovorni organ je utvrdio da je žalba u cijelosti neosnovana, te će je sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom u vezi sa predmetnim postupkom u zakonskom roku proslijediti Uredu za razmatranje žalbi BiH, u skladu sa članom 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovu Odluku nije dozvoljeno izjaviti žalbu, s obzirom da je članom 110. Zakona o javnim nabavkama BiH propisano da se, u slučaju žalbe, nastavak postupka javne nabavke obavezno odgađa do donošenja odluke URŽ-a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: