(obustava postupka) Nabavka usluga primarne internet konekcije za institucije Vijeća ministara BiH

Datum objave: 10.03.2021. 15:43 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2021.

Broj: 06-16-3-402-6/21 Datum: 09.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 110. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), ), i člana 32. i člana 33. Pravilnika o javnim nabavama generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. god., generalni tajnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine d o n o s i

 

ODLUKU

 

o obustavljanju postupka javne nabavke usluga primarne Internet konekcije za institucije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

 

Obustavlja se postupak javne nabavke usluga primarne internet konekcije za institucije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, objavljeno na portalu „Е-nabavke" dana 08.02.2021. godine, broj obavještenja: 1031-7-2-5-3-5/21, a na osnovu izjavljene žalbe od strane M:tel a.d. Banja Luka na radnje i postupanje u postupku otvaranja ponuda za nabavku usluga primarne lnternet konekcije za institucije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj tenderske dokumentacije: 06-16-3-402-2/21 od 04.02.2021. godine.

 

II

Obustavlja se postupak na period do okončanja postupka po žalbi, a najduže 5 (pet) dana.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Ponuđač M:tel a.d. Banja Luka je dana 05.03.2021. godine, izjavio žalbu Ugovornom organu na radnje i postupanje u postupku otvaranja ponuda za nabavku usluga primarne Internet konekcije za institucije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Po prijemu žalbe podnosioca, Ugovorni organ obustavlja postupak javne nabavke na period do okončanja postupka po žalbi, a najduže 5 (pet) dana, što je i razlog donošenja Odluke iz dispozitiva.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: