(odbacivanje ponude i poništenje) Nabavka usluga distribucije i maloprodaje administrativnih taksenih maraka Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave: 08.03.2021. 15:34 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

 

Broj: 07-11-19388-10-1/20

Zenica, 15.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 46., člana 68. stav (4) tačka i), člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br: 39/14) i tačke 3.2. stav 1. i 5. Tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke za pružanje usluga distribucije i maloprodaje administrativnih taksenih maraka Zeničko-dobojskog kantona, broj: 07-11-19388-5/20 od 21.12.2020. godine, Ministarstvo fmansija Zeničko-dobojskog kantona, kao ugovorni organ, donosi

 

ODLUKU

o odbacivanju ponude i poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

(Odbacivanje ponude i poništenje postupka)

 

(1)     Odbacuje se ponuda ponuđača - JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Zenica, ul. Kralja Tvrtka 12., 72000 Zenica, za otvoreni postupak Javne nabavke za pružanje usluga distribucije i maloprodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Zeničko-dobojskog kantona, koji je objavljen dana 23.12.2020. godine u 10,59 h na Portalu Agencije za javne nabavke, pod brojem: 14143-1-2-5-3-3/20, iz razloga što je ponuđač u svojoj Ponudi kao dokaz o registraciji za sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti dostavio dokaz stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana podnošenja ponude, čime je postupio suprotno tačci 3.2. stav a) Tenderske dokumentacije.

 

(2)     Poništava se otvoreni postupak Javne nabavke za pružanje usluga distribucije i maloprodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Zeničko-dobojskog kantona, iz razloga što za jedina primljena ponuda nije ispunjavala sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije, čime je ponuda postala neprihvatljivom.

 

Član 2.

 

(Dostava odluke i obavještenja)

Ugovorni organ će ovu odluku i pismeno obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke dostaviti ponuđačaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenje ove Odluke, u skladu sa članom 70. stav (4) i članom 71. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, zajedno sa Zapisnikom Komisije o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Član 3.

 

(Stupanje na snagu)

(1)     Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(2)     Odluka će se objaviti i na internetskoj stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđaču koji je učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: