(odgovor na pitanje) Nabavka usluga ovjere projekata sa aspekta ZNR i ZOP

Datum objave: 15.03.2021. 12:17 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Broj: 124-03-1/21

Sarajevo, 11.03.2021.g.

SVIM POTENC JALNIM PONUĐAČIMA

 

Predmet: Odgovor na upit veza Tender broj 022-03-JN/21

Jedan od potencijalnih ponuđača zа nabavku „Pregled i ovjera projekata sa aspekta zaštite na radu i zastite od požara" - tender broj 022-03-JN/2I, blagovremeno, u skladu sa odredbama predmetne tenderske dokumentacije, postavio je slijedeće pitanje, za koje dajemo slijcdcće pojašnjenje:

Pitanje I:

Poštovani,

Inleresuje nas nas koji tip i vrsta projekata su predmet pregleda i ovjere sa aspekta ZOP i ZNR?

Odgovor na pitanjc I :

Predmet tenderske dokumentacije broj 022-03-JN/2I je preglcd i ovjera projekata sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara. U pitanju su Glavni projekti elektroenergetskih objekata (transformatorske stanicc I0(20y0,4 kV; 35/10(20) kV, rasklopna postrojenja 10(20) kV, 35 kV, srcdnjenaponski priključci 10(20) kV, 35 kV te niskonaponski priključci 0,4 kV) u kome su obuhvaćeni elektromontažni radovi i dijelom građevinski radovi vezani za elektroenergetske objekte.

S poštovanjem,

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: