Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Gornji Vitez

Datum objave: 04.03.2021. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

SLUŽBENI GLASNIK

24 OPĆINE VITEZ 2/21

18. veljača / februar 2021.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-3-19-7-433/2021

Vitez; 17.2.2021.godine

 

Na osnovu člana 43. i 44. Zakona o prostornom uređenju („Sl. novine SBK/KSB“ broj 11/14) i člana 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj 5/08), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 17.2.2021. godine d o n i j e l o j e:

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „GORNJI

VITEZ“ 

(Hifa-Petrol d.o.o);

 

Član 1.

Pristupa se izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Gornji Vitez" usvojen na sjednici Općinskog vijeća Vitez 20.02.2008. godine i to:

1. Na parceli broj GV-547 - zemljište označeno sa k.p.br. 334 i k.p. 335/1 K.O. Vitez, što odgovara  k.č. 334 i k.č. 335/1 K.O. NP_Vitez predviđa se izgradnja Autopraone u sklopu Benzinske pumpe, a sve kako je navedeno u grafičkom prilogu (Skica br. 1b)

 

Član 2.

Nosioc priprema za izmjene Regulacionog plana je Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam, a izrada se povjerava projektantskoj kući „Arhitekt“ d.o.o. Zenica.

 

Član 3.

Nosioc izrade plana „Arhitekt“ d.o.o. Zenica, izradio je na zahtjev investitora, Prijedlog izmjene i dopune Plana – Idejni projekt, a koji se sastoji od:

- Grafičkog dijela

- Tekstualnog opisa.

 

Član 4.

Rok za izmjenu Regulacionog plana je 30 dana od dana usvajanja ove Odluke.

 

Član 5.

Navedene izmjene plana biće uvrštene u isti i služiće njegovom provođenju.

 

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Hidajet Sivro

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: