Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge održavanja javnih zelenih površina 2/21

Datum objave: 11.03.2021. 10:28 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

 

Broj: 01-23- 1-13/21

Datum: 02.02.2021.g.

Na osnovu člana 10. stav I, tačka d) i člana 18. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj: 39/14) i člana 3. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Ključ (Sl.glasnik općine Ključ, broj: 11/11), direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ je donio

ODLUKU

o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge održavanja javnih zelenih površina 2/21

Član 1.

Izuzima se od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge održavanja javnih zelenih površina 2/21.

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi 1.150,00 KM (jednahiljadastotinupedeset

KM).

Za sprovođenje predmetne nabavke sredstva će biti obezbijeđena Finansijskim planom za 2021. godinu, iz stavke: održavanja javnih zelenih površina (Program ZKP).

Član 2.

Plaćanje za usluge iz člana I. ove odluke je 30 dana od dana dostave mjesečnog računa/fakturc.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na web stranici Ugovornog

organa.

Obrazloženje

S obzirom da je predmet nabavke: usluge održavanja javnih zelenih površina 2/21, da tržište za navedene usluge nije otvoreno za konkurenciju i da održavanje javnih zelenih površina može obavljati samo JKP „RAD” Ključ, a rukovodeći se članom 3. Odluke o komunalnim djelatnostima općine Ključ, ispunjeni su uslovi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, u skladu sa članom 10. stav I. tačka d) Zakona.

Pri donošenju Odluke, direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2021. Godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora ove ustanove, a što je osnov za izradu finansijskog plana za 2021. godinu. Budžet, odnosno fmansijski plan još nije usvojen od strane Općinskog vijeća, ali nema sumnje u to da će u toku realizacije ugovora biti usvojeno, odnosno obezbijeđena sredstva za predmetnu nabavku, s obzirom da se ista nabavka ponavlja svake godine, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbjeđena sredstva za isplatu, te da postoji pravni osnov za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu I. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: