Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja električnom energijom (rasvjeta) 2/21

Datum objave: 11.03.2021. 10:22 / Izvor: Akta.ba, 28.02.2021.

Broj : 01-23- 1-20/21

Datum: 28.02.2021.g.

Na osnovu člana 10. stav 1, tačka d) i člana 18. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj: 39/14) i člana 3. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Ključ (Sl.glasnik općine Ključ, broj: 11/11), direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ je donio

ODLUKU

o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja električnom energijom (rasvjeta) 2/21

Član I.

Izuzima se od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja električnom energijom (rasvjeta) 2/21.

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi 9.291,35 KM.

Za sprovođenje predmetne nabavke sredstva će biti obezbijeđena po Odluci o privremenom flnansiranju općine Ključ za period januar-mart 2021. godine, broj: 0I-11-2-5-1/21 od 04.01.2021. godine, ek. kod 613200, iz stavke: izdaci za energiju - rasvjeta.

Član 2.

Plaćanje za usluge iz člana 1. ove odluke je 30 dana od dana dostave mjesečnog računa'fakturc.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na web stranici Ugovornog organa.

Obrazloženje

S obzirom daje predmet nabavke: usluge snabdijevanja električnom energijom (rasvjeta) 2/21, da tržište za navedene usluge nije otvoreno za konkurenciju i da snabdijevanje cl. energijom može obavljati samo Elektroprivreda BiH, ispunjeni su uslovi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, u skladu sa članom 10. stav I. tačka d) Zakona.

Pri donošenju Odluke, direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ se posebno rukovodio činjenicom da budžet, odnosno fmansijski plan još nije usvojen od strane Općinskog vijeća, ali nema sumnje u to da će u toku realizacije ugovora biti usvojeno, odnosno obezbijeđena sredstva za predmetnu nabavku, s obzirom da se ista nabavka ponavlja svake godine, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbjeđena sredstva za isplatu, te da postoji pravni osnov za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu I. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: