Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja pitkom vodom 2/21

Datum objave: 11.03.2021. 10:23 / Izvor: Akta.ba, 28.02.2021.

  

Broj: 01-23- 1-18/21

Datum: 28.02.2021.g.

Na osnovu člana 10. stav I, tačka d) i člana 18. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj: 39/14) i člana 3. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Ključ (Sl.glasnik općine Ključ, broj: 11/11), direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu** Ključ je donio

ODLUKU

o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja pitkom vodom 2/21

Član 1.

Izuzima se od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja pitkom vodom

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi 28,50 KM.

Za sprovođenjc predmetne nabavke sredstva će biti obezbijeđena Finansijskim planom za 2021. godinu, iz stavke: komunalne usluge, ek. kod 613300.

Član 2.

Plaćanje za usluge iz člana 1. ove odluke je 30 dana od dana dostave mjesečnog računa/fakturc.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na vvcb stranici Ugovornog

organa.

Obrazloženje

S obzirom da je predmet nabavke: usluge snabdijevanja pitkom vodom 2/21, da tržište za navedene usluge nije otvoreno za konkurenciju i da usluge snabdijevanja pitkom vodom može obavljati samo JP „UKUS** doo - u stečaju. Ključ, a rukovodeći se članom 3. Odluke o komunalnim djelatnostima općine Ključ, ispunjeni su uslovi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH. u skladu sa članom 10. stav 1. tačka d) Zakona.

Pri donošenju Odluke, direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu** Ključ se posebno rukovodio činjenicom da budžet, odnosno finansijski plan još nije usvojen od strane Općinskog vijeća, ali nema sumnje u to da će u toku realizacije ugovora biti usvojeno, odnosno obezbijeđena sredstva za predmetnu nabavku, s obzirom da se ista nabavka ponavlja svake godine, daje realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbjeđena sredstva za isplatu, te da postoji pravni osnov za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu I. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: