Odluka o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Donji Žabar

Datum objave: 14.01.2020. 12:06 / Izvor: Akta.ba, 25.12.2019.

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka 1) Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 47/17), člana 39. stav (2) tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), i Mišlјenja Ministarstva saobraćaja i veza Banja Luka, broj 13.03/345-2531/19 od 16.12.2019.godine, Skupština opštine Donji Žabar, na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 17.12.2019.godine, donijela je:

O D L U K U
o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Donji Žabar


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Donji Žabar (u dalјem tekstu: Odluka) uređuje se: način, organizacija i uslovi za vršenje javnog prevoza lica i stvari, registarcija redova vožnje, prevoz zaprežnim vozilima, samaricama, polјoprivrednim mašinama, motociklima i motociklima sa prikolicom, triciklima na motorni i drugi pogon, oblik kao i nadzor nad sprovođenjem ove odluke.

 

II USLOVI ZA VRŠENјE PREVOZA

Član 2.

(1) Prevoznik je pravno lice ili preduzetnik koji posjeduje odgovarajuću licencu prevoznika i obavlјa prevoz lica, odnosno stvari.

(2) Za pristup tržištu i vršenje djelatnosti drumskog prevoza, prevoznik je dužan da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske i aktima donesenim na osnovu njega.

Član 3.

(1) Opšti uslovi za vršenje prevoza lica i stvari stiču se registracijom djelatnosti prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju kod nadležnog registracionog suda, ili nadležnog organa opštine Donji Žabar, u skladu sa posebnim propisima.

(2) Posebni uslovi koje prevoznik mora da ispuni radi sticanja prava na odgovarajuće licence i legitimaciju za vozača, propisani su Zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti.

 

III JAVNI PREVOZ

Član 4.

(1) Prema vrsti prevoza, javni prevoz se dijeli na javni prevoz lica i javni prevoz stvari.

(2) Prema teritorijalnom značaju, javni prevoz se dijeli na republički prevoz i prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

(3) Javni prevoz lica i stvari može se vršiti vlastitim motornim vozilom ili motornim pribavlјenim posredstvom lizinga. 1. Javni prevoz lica i stvari

Član 5.

(1) Javni prevoz lica vrši se kao linijski i vanlinijski.

(2) Linijski prevoz lica je prevoz lica koji se obavlјa na autobuskoj liniji po utvrđenom i registrovanom redu vožnje, i po utvrđenom i objavlјenom cjenovniku usluga prevoza.

(3) Obavezno je da se u autobusu kojim se vrši linijski prevoz lica nalazi original ili ovjerena kopija registrovanog reda vožnje i cjenovnik usluga prevoza.

(4) Linijski prevoz lica može da se obavlјa kao prigradski i gradski prevoz.

(5) Prigradskim prevozom smatra se linijski prevoz lica između dva ili više naselјa na teritoriji opštine Donji Žabar.

(6) Gradskim prevozom smatra se linijski prevoz lica na području naselјa Donji Žabar.

Član 6.

(1) Javni prevoz lica, na području opštine Donji Žabar, vrši se autobusima, koji imaju odgovarajući izvod iz licence.

(2) U autobusu kojim se vrši javni prevoz obavezno je da se nalazi izvod iz licence.

(3) Autobusi koji pripadaju jednom prevozniku, a služe za obavlјanje gradskog i prigradskog prevoza, moraju da budu jednoobrazno obojeni ili da imaju drugi karakterističan znak raspoznavanja, sa jasno i vidlјivo označenim ulazom i izlazom sa vanjske strane.

Član 7.

(1)Autobus kojim se vrši linijski prevoz lica označava se relacijskom tablom u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla sa naznakom autobuske linije, krajnjih i najmanje jedne od usputnih autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta ili sa ugrađenim mehanizmima za označavanje autobuske linije.

(2) Posada autobusa dužna je da posjeduje jednoobraznu odjeću i istaknutu identifikacionu oznaku.

(3)Kada se vozilom ne vrši redovan prevoz ili se ne primaju putnici, na prednjoj strani vozila postavlјa se odgovarajuća tabla sa natpisom: "vanredna vožnja", "za garažu - parking", "vozilo u kvaru".

(4)U unutrašnjosti vozila moraju biti istaknute važnije odredbe o redu u vozilu, označena prva dva desna mjesta za invalide, oznake ulaznih i izlaznih vrata i kazne za putnike zatečene bez odgovarajućih voznih karata.

(5)Ako to tehničke mogućnosti dozvolјavaju u unutrašnjosti autobusa može da bude istaknut cjenovnik usluga, grafička karta sa mrežom linija i red vožnje za liniju na kojoj se vrši prevoz.

(6)Autobus kojim se vrši prevoz mora biti čist i provjetren sa postavlјenim korpama ili kesama za otpatke, a u zimskom periodu i u dane kada je vanjska temperatura niža od 10oS, i zagrijan.

Član 8.

(1)Prevoznik ima pravo da vozila, opremu, vozne karte i elemente informativnog sistema koji su u njegovom vlasništvu, koristi za isticanje reklamnih poruka, u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu oblast reklamiranja.

(2) Reklamne poruke, prevoznik može isticati samo na način koji ne remeti osnovnu funkciju vozila, uočlјivost informativnih poruka za korisnike gradskog i prigradskog prevoza, i da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja.

Član 9.

(1) Prevoznik može vršiti linijski prevoz lica i sa više autobusa na cijeloj dužini autobuske linije po registrovanom redu vožnje, sa oznakom bis vožnje.

(2) Prevoznik ne može linijski prevoz lica vršiti zakuplјenim autobusom ili povjeriti, odnosno ustupiti vršenje linijskog prevoza drugom prevozniku. 2. Usklađivanje i registracija redova vožnje

Član 10.

(1) Registracija reda vožnje autobuskih linija vrši se na osnovi sprovedenog postupka javnog usklađivanja redova vožnje.

(2) Usklađivanje redova vožnje je postupak radi uspostavlјanja registra redova vožnje autobuskih linija, na osnovu propisanih pravila i procedura.

(3) Pored postupka javnog usklađivanja, iz stava 1. ovog člana, red vožnje autobuskih linija može da se registruje i na osnovu javnog poziva ili sprovedenog postupka dodjele koncesije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast koncesija.

(4) Načelnik opštine Donji Žabar donosi pravilnik kojim se propisuju način, kriterijumi i postupak usklađivanja i registracije redova vožnje, obrazac i sadržaj registra redova vožnje za prevoz lica na teritoriji opštine Donji Žabar.

(5) Usklađivanje reda vožnje u linijskom prevozu na teritoriji opštine Donji Žabar vrši Komisija za usklađivanje reda vožnje autobuskih linija imenovana od strane Načelnika opštine.

(6) Registraciju reda vožnje u linijskom prevozu na teritoriji opštine Donji Žabar vrši Odjelјenje za privredu i inspekcijske poslove opštine Donji Žabar.

Član 11.

(1) Usklađivanje i registracija redova vožnje obavezno se vrši jednom godišnje.

(2) Postupak usklađivanja i registracije redova vožnje pokreće se posredstvom javnog poziva objavlјenog na sajtu opštine Donji Žabar i u sredstvima javnog informisanja, najkasnije do 01. februara za tekuću godinu.

(3) Postupak usklađivanja i registracije reda vožnje smatra se okončanim donošenjem konačnog rješenja o registraciji reda vožnje, najkasnije do 31. maja za tekuću godinu.

(4) Red vožnje u linijskom prevozu lica registruje se na period od pet godina.  

(5) Ako usklađivanjem redova vožnje nisu obezbijeđene potrebe korisnika prevoza na teritoriji opštine Donji Žabar, a nakon završenog postupka usklađivanja redova vožnje, na zahtjev zainteresovanog prevoznika, Načelnik opštine može rješenjem utvrditi red vožnje po kom se obavlјa prevoz.

(6) Rješenje iz stava 5. ovog člana, važi do završetka postupka narednog usklađivanja i registracije redova vožnje na području opštine Donji Žabar.

(7) Rješenje o registraciji reda vožnje i ovjeren red vožnje dostavlјa se prevozniku.

(8) Naknadu za usklađivanje i registraciju redova vožnje u linijskom prevozu lica na području opštine Donji Žabar uređuje se Odlukom o administrativnim taksama opštine Donji Žabar. Član 12.

(1) Prevoznik je dužan da vrši linijski prevoz lica uredno i redovno po registrovanom redu vožnje.

(2) Odstupanja od registrovanog reda vožnje na liniji mogu se vršiti izuzetno iz opravdanih razloga (elementarne i vremenske neprilike kao i druge tehničke neprilike koje ugrožavaju bezbijednost saobraćaja). Prevoznik je dužan da o odstupanju i razlozima odstupanja obavijesti nadležno odjelјenje opštine Donji Žabar kao i korisnike usluga prevoza. 3. Autobuska stajališta

Član 13.

(1) Autobusko stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavlјanje autobusa radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilјeženo saobraćajnim znakom.

(2) Nadležni organ opštine Donji Žabar svojom odlukom određuje autobuska stajališta koja se koriste za određenu vrstu linijskog prevoza, a ista se objavlјuje u „Službenom glasniku opštine Donji Žabar “.

(3) Autobusi koji vrše javni prevoz lica u prigradskom prevozu obavezni su da se zaustavlјaju na svim stajalištima upisanim u registrovani red vožnje.

(4) Prevoznik ne mora da se zaustavi na stajalištu, ako u autobusu nema slobodnih mjesta i ako nema putnika koji na tom stajalištu žele da izađu. 4. Vanlinijski prevoz lica

Član 14.

(1) Vanlinijski prevoz lica je prevoz unaprijed poznate grupe lica, za koji se relacija, cijena prevoza, visina naknade za sporedne usluge izvršene za potrebe lica i prtlјaga koji se prevoze, i drugi uslovi, utvrđuju ugovorom između prevoznika i naručioca prevoza.

(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana obavezno se nalazi u vozilu kojim se vrši prevoz. Član 15.

(1) U vozilu kojim se vrši vanlinijski prevoz lica obavezno se nalazi propisno popunjen, zaklјučen i ovjeren putni list sa spiskom putnika.

(2) Putni list je dokument u vanlinijskom prevozu lica koji, pored oznake vrste vanlinijskog prevoza, sadrži podatke o prevozniku i putnicima ( ime i prezime, broj lične isprave).

Član 16.

(1) Vanlinijski prevoz može se obavlјati kao povremeni,naizmjenični i ugovoreni.

(2) Ugovoreni vanlinijski prevoz lica je prevoz poznate grupe lica koji se obavlјa kao prevoz radnika, učenika ili studenata između mjesta prebivališta i mjesta rada, odnosno obrazovnih ustanova na utvrđenoj relaciji, bez prijema i prevoza drugih lica, pri čemu je prevoznik, za lica koja se prevoze, dužan da obezbijedi identifikacione iskaznice prije početka prevoza.

(3) U vozilu u kojem se vrši ugovoreni vanlinijski prevoz lica identifikaciona iskaznica zamjenjuje putni list sa spiskom putnika.

(4) Spisak putnika za koje je izdata identifikaciona iskaznica je i sastavni dio Ugovora o prevozu zatečene grupe putnika.

(5) Na vozilu kojim se vrši vanlinijski prevoz lica, iz stava 1. ovog člana, u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla prevoznik je dužan da istakne tablu sa natpisom: “Vanlinijski prevoz“. 5. Javni prevoz stvari

Član 17. 

 (1) Pod javnim prevozom stvari podrazumijeva se prevoz kod koga su elementi i uslovi prevoza (relacija, cijena prevoza, vrsta tovara, težina i drugi uslovi) utvrđeni ugovorom između prevoznika i naručioca prevoza.

(2) Kao dokaz o ugovoru, iz stava (1) ovog člana, smatra se tovarni list, račun ili otpremnica koji se obavezno nalaze u vozilu kojim se vrši prevoz stvari.

Član 18.

(1) Na području opštine Donji Žabar nije dozvolјeno vršiti javni prevoz lica i stvari zaprežnim vozilima, samaricama, polјoprivrednim mašinama, motociklima i motociklima sa prikolicom, triciklima na motorni i drugi pogon.

(2) Izuzetno, prevoz zaprežnim vozilima može da se obavlјa kao dio turističke ponude ili manifestacije na određenoj dionici puta ili zoni uz posebno odobrenje nadležnog odjelјenja.

 

IV NADZOR

Član 19.

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši saobraćajni inspektor, kao i Komunalna policija, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj policiji.

 

V KAZNENE ODREDBE

Član 20.

(1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kazniće se, za prekršaj pravno lice ako:

1) vrši prevoz, a ne ispunjava ili prestane da ispunjava opšte i posebne uslove za vršenje prevoza (član 3.),

2) u autobusu kojim vrši linijski prevoz lica nema orginal ili ovjerenu kopiju registrovanog reda vožnje i cjenovnik usluga (član 5. stav 3.),

3) u autobusu kojim vrši javni prevoz nema izvod iz licence (član 6. stav 2.),

4) postupi suprotno članu 7. stav 1., 4. i 6.,

5) nepropisno istakne reklame i druge natpise (član 8.),

6) postupi suprotno članu 12.,

7) postupi suprotno članu 13.stav.3,

8) nepropisno vrši vanlinijski prevoz lica (član 14, stav 2., član 15., član 16. stav 2. i 5.),

9) vrši javni prevoz stvari, suprotno odredbama člana 17.

(2) Za prekršaje, iz stava (1) ovog člana, novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Za prekršaje, iz stava (1) ovog člana, novčanom kaznom od 300 KM do 800 KM kazniće se preduzetnik koji vrši prevoz.

(4) Za prekršaje koji nisu određeni ovom odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske.

 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Načelnik opštine Donji Žabar donijeće Pravilnik kojim će regulisati način, kriterijume i postupak usklađivanja i registracije redova vožnje, najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku opštine Donji Žabar“.

 

Broj: 01-022-78/19

19. decembar 2019.godine

 

Predsjednik Skupštine

Pero Stevanović,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: