Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u Vrelima, Teslić

Datum objave: 27.06.2017. 15:26 / Izvor: Akta.ba, 12.06.2017.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 8. člana 39. stav 2. tačka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 348. Stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnikRepublike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 6/15), člana 12. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/14 i 3/17) i člana 15. i 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17) , Skupština opštine Teslić, na sjednici održanoj dana 31.05.2017. godine, donijela je

 

O D L U K U

o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u Vrelima, putem neposredne pogodbe

I

Opština Teslić izvršiće prodaju gradskog građevinskog zemljišta u Vrelima i to:

-k.č. br. 529/2 „Stara cesta“ ostalo neplodno zemljište, u površini od 95m2, upisano u PL. Broj 1346 K.O. Mrkotić, kojoj odgovara k.č. broj 672/20,“Stara cesta2 ostalo neplodno zemljište, u površini od 95 m2 , upisano u z.k.ul. broj 638K.O.SP Kalošević, kao vlasništvo opštine Teslić.

II

Prodaja gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I, izvršiće se neposre-dnom pogodbom, radi oblikovanja izgrađene građevinske parcele, u skladu sa Stručnim mišljenjem i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju individualnog stambenog objekta izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 528/1 i 529 dio K.O.Mrkotić, opština Teslić, broj SMUTU 124- 04/16 AT od aprila 2016.godine, izrađenim od strane „Atrij“ d.o.o. Doboj.

III

Prodajna cijena građevinskog zemljišta koje je predmet prodaje, iznosi 4 KM po m2. Prodajnu cijenu kupac je dužan isplatiti u roku od 15 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora. Građavinsko zemljište iz tačke I ove Odluke predaće se kupcu u roku od tri dana po isplati kupoprodajne cijene.

IV

O kupoprodaji predmetnog građevinskog zemljišta sačiniće se ugovor u vidu notarski obrađene isprave, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Troškove zaključivanja ugovora u kupoprodaji, uključujući i troškove notarske obrade ugovora, snosi kupac.

O ugovoru o kupoprodaji, prije njegovog zaključivanja, pribaviće se mišljenje PravobranilaštvaRepublike Srpske - Sjedište zamjenika u Doboju. Ugovor o kupoprodaji, u ime Opštine Teslić, kao prodavca, potpisaće Načelnik Opštine.

V

Opština Teslić je saglasna da se kupac, na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetnog građevinskog zemljišta i dokaza o isplati ugovorene prodajne cijene, uknjiži u zemljišnoj knjizi, kao nosilac prava svojine na nepokretnos-tima iz tačke I ove Odluke, te da se zadrži postojeći upis u Katastru nepokretnosti, na katastarskoj parceli navedenoj u tačci I ove odluke.

VI

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku Opštine Teslić“.

 

Broj: 01- 022-90/17                          Predsjednik SO-e

Datum: 31.05.2017. godine           Miroljub Letić s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: