Odluka o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Zenica I

Datum objave: 26.02.2021. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

Na osnovu odredbe člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/19 – odluka US), odredaba člana 3. i člana 5. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), odredaba člana 21. tačka 7) i člana 103. stav (2) Statuta Grada Zenice („Službene novine Grada Zenice“, broj: 5/15), i odredbe člana 37. Poslovnika Gradskog vijeća („Službene novine Grada Zenica“, broj: 4/17), Gradsko vijeće Zenica na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 04.02.2021. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Zenica I“ putem licitacije

 

Član 1.

1. Na način i pod uslovima uređenim ovom odlukom sprovest će se Javnim konkursom – licitacijom (u daljem tekstu: licitacija) javna prodaja gradskog građe-vinskog zemljišta koje se nalazi u Radnoj zoni Zenica I, a u svrhu izgradnje poslovnih objekata i to:

PARCELA BROJ 1

- površina 4898 m²

- katastarska oznaka k.č.n.p. 290/578 KO Zenica I, kojoj odgovara po s.p. 290/578 KO Zenica grad

PARCELA BROJ 2.

- površina 4898 m²

- katastarska oznaka k.č.n.p. 290/577 KO Zenica I, kojoj odgovara po s.p. 290/577 KO Zenica grad

PARCELA BROJ 3

- površina 4898 m²

- katastarska oznaka k.č.n.p. 290/576 KO Zenica I, kojoj odgovara po s.p. 290/576 KO Zenica grad

PARCELA BROJ 4

- površina 4898 m²

- katastarska oznaka k.č.n.p. 290/575 KO Zenica I, kojoj odgovara po s.p. 290/575 KO Zenica grad

PARCELA BROJ 5

- površina 2449 m²

- katastarska oznaka k.č.n.p. 290/573 KO Zenica I, kojoj odgovara po s.p. 290/573 KO Zenica grad i

PARCELA BROJ 6

- površina 2449 m²

- katastarska oznaka k.č.n.p. 290/574 KO Zenica I, kojoj odgovara po s.p. 290/574 KO Zenica grad

2. Sve navedene parcele upisane su kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela i uknjižene kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

 

Član 2.

1. Početna prodajna cijena nekretnina označenih u članu 1. ove odluke iznosi 70,00 KM/m² (slovima: sedamdeset konvertibilnih maraka po metru kvadratnom).

2. Naknadu po osnovu prirodne pogo-dnosti građevinskog zemljišta (renta) i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta kupac plaća u postupku izdavanja građe-vinske dozvole prema važećim propisima na dan donošenja rješenja o naknadama.

Član 3.

1. Za učešće u postupku licitacije uče-snici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine iz člana 2. stav (1) ove odluke prije početka licitacionog postupka na račun Grada Zenice broj: 141-355-53200161-07 otvoren kod BBI Sarajevo, uz oznaku vrste prihoda: 811111, šifra Općine: 103, budžetska organizacija: 0000000.

2. Uz prijavu na licitaciju učesnik je dužan priložiti dokaz o uplati kapare.

3. Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (kupac), odustane iz bilo kojeg razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

4. Učesniku licitacije koji ne bude iza-bran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od 5 dana od dana dostavljanja obavijesti o nazivu banke i broju računa na koji sredstva uplaćena na ime kapare trebaju biti vraćena.

5. Obavijest iz stava (4) ovog člana dostavlja se Službi za privredu i finansije Grada Zenica.

6. Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.

7. Učesniku koji uspije na licitaciji odnosno kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Član 4.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti u roku koji bude utvrđen kupo-prodajnim ugovorom, a najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora na račun Grada Zenice broj: 141-355-53200161-07 otvoren kod BBI Sarajevo, uz oznake vrsta prihoda: 811111, šifra Općine: 103, budžetska organizacija: 0000000.

Član 5.

Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Član 5.a

Obavezuje se investitor koji kupi parcelu na licitaciji da najkasnije godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev nadležnoj službi za izdavanje Urbanističke saglasnosti, a zatim u zakonskim rokovima pribavi građevinsku dozvolu.

Nepoštivanje roka iz stava (1) ovog člana od strane investitora može biti razlog raskida ugovora putem suda.

Objekat se mora izgraditi najkasnije u roku od 3 godine do ispunjenja planske namjene u svrhu koje je izvršena prodaja.

Član 5.b

Zadužuje se nadležna komisija za provođenje javne prodaje da se u tekstu javnog konkursa ugradi zaštitna klauzula „prava preče kupovine“ predmetnih parcela iz ove odluke u korist Grada Zenica po istoj prodajnoj cijeni koja se ostvari u postupku javne licitacije, bez obaveze na strani Grada da investitoru nadoknadi troškove koji nastanu u postupku zaključenja ugovora i prilikom kupovine i raskida ugovora, kao i trošak plaćenog poreza na promet nekretnina.

Član 6.

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa-licitacije za prodaju nekretnina, imenovana od strane Gradskog vijeća Zenica, provest će postupak licitacije nekretnina označenih u članu 1. ove odluke i to u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekre-tninama u vlasništvu Federacije BiH, kanto-na, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj: 17/14).

Član 7.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zenica da objavi Javni oglas o prodaji nekretnina označenih u članu 1. ove odluke u jednom dnevnom listu koji se izdaje na teritoriji Federacije BiH, na oglasnoj tabli i na službenoj internet stranici Grada Zenica.

Član 8.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zenica da po okončanju licitacionog postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključi notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine označene u članu 1. ove odluke, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog pravobranilaštva Grada Zenica.

Član 9.

Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom dono-šenja iste.

 

Broj: 01- 45-2127/21

Zenica, 04.02.2021. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI

GRADSKOG VIJEĆA

Almir Babajić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: