Odluka o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, K.O. Teslić-Grad

Datum objave: 27.06.2017. 15:19 / Izvor: Akta.ba, 12.06.2017.

Na osnovu člana 18. tačka 1. tačka podtačka 8. , člana 39. stav 2. tačka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 348. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09 i 95/11) , člana 12. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 7/14) i člana 15. i 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17) , Skupština opštine Teslić, na sjednici održanoj dana 31.05.2017. godine, donijela je

 

O D L U K U

o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, putem neposredne pogodbe

I

Opština Teslić izvršiće prodaju gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću i to: -k.č. br. 429/5 u površini od 385 m2 , i k.č. br. 429/6 u površini od 6 m2 , upisane u List nepokretnosti br. 1396 i Z.K. ul. br. 2257 K.O. Teslić-Grad, kao vlasništvo Opštine Teslić.

II

Prodaja gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I, izvršiće se neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske parcele, u skladu sa izmjenom dijela Regulacionog plana „Margita“, dijela Regulacionogplana zone S1C1 i dijela Urbanističkog projekta dijela kompleksa gradske tržnice i poslovnog centrau zonama CT 1, CT 3 i CT 4 („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 3/17)

III

Prodajna cijena građevinskog zemljišta, koje je predmet prodaje iznosi 100,00 KM po 1m2 zemljišta, odnosno ukupno 39.100 KM. Prodajnu cijenu kupac je dužan isplatiti u roku od15 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora.Gradsko građevinsko zemljište predaće se u posjed kupcu, u roku od tri dana, po isplati kupoprodajne cijene.

IV

O kupoprodaji predmetnog građevinskog zemljišta sačiniće se ugovor u vidu notarski obrađene isprave, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obavezeugovornih strana.

Troškove zaključivanja ugovora u kupoprodaji, uključujući i troškove notarske obrade ugovora, snosi kupac.

O ugovoru o kupoprodaji, prije njegovog zaključivanja , pribaviće se mišljenje Pravobrani-laštvaRepublike Srpske - Sjedište zamjenika u Doboju.Ugovor o kupoprodaji, u ime Opštine Teslić, kao prodavca, potpisaće Načelnik Opštine.

V

Opština Teslić je saglasna da se kupac, na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetnog građevinskogzemljišta i dokaza o isplati ugovorene prodajne cijene, uknjiži u javnim evidencijama o nepokretnostima kao nosilac prava svojine na kupljenom građevinskom zemljištu.

VI

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku Opštine

Teslić“.

Broj: 01-022-88/17             PREDSJEDNIK SO-e

Datum:31.05.2017.god.   Miroljub Letić s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: