Odluka o pokretanju otvorenog postupka izvođenja radova izgradnje mosta u Krepšiću

Datum objave: 27.07.2017. 10:04 / Izvor: Akta.ba, 26.07.2017.

04-AS-002/17 26.07.2017.godine

Broj akta: Brčko,

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distriktaBiH" broj: 15/06,05/07,19/07,24/08 i 17/16 ),čiana 18. stav(l) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, člana 6. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH i Zahtjevu za nabavku radova broj predmeta: 01-3925/17, broj akta: 04-DF-001/17, od 26.07.2017.godine, Direktor JP "Putevi Brčko" d.o.o. BrČko distrikt BiH, donosi sljedeću

ODLUKU

O POKRETANJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA-NABAVKA RADOVA IZGRADNJE MOSTA U KREPŠIĆU

Član 1.

(1) Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, u skladu sa planiranom potrebom, putem ove Odluke pokreće otvoreni postupak javne nabavke radova-Nabavka radova izgradnja mosta u Krepšiću.

(2)  Opis, obim i količina radova koji su predmet nabavke i koja se odobrava ovom Odlukom definisani su u specifikaciji koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku.

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje postupka predmetne nabavke predstavlja član 19, a u vezi sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Postupak predmetne nabavke po ovoj Odluci sprovest će Komisija za javnu nabavku koju će rješenjem imenovati direktor Preduzeća.

Član 4

Ukupna procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke iznosi: 683.760,68 KM, bez uračunatog PDV-a.

Član 5.

Dodjela ugovora sa najuspješnijem ponuđačem će se izvršiti na principu "najniža cijena" u skladu sa odredbama člana 64. stav (1). tačka b). Zakona o javnim nabavkama.

Član 6.

Novčana sredstava za nabavku roba iz člana 1. ove Odluke obezbjeđena su iz sredstava Preduzeća, Ažurirani poslovni plan za 2017.godinu kao i u Izmjeni i dopuni plana nabavke br.6 za 2017.godinu - redni broj: 24/17.

Član 7.

Vrsta postupkajavne nabavke: Otvoreni postupak i predviđeno je zaključenje ugovora.

Član 8.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za finansijske, pravne i opšte posiove.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i web portalu Preduzeća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: