Odluka o pokretanju postupka hotelskih usluga

Datum objave: 23.01.2020. 16:02 / Izvor: Akta.ba, 22.01.2020.

CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I I TUŽITELJA

 

Broj: 01-11-31-01/20

Sarajevo, 22.01.2020.

 

Na osnovu člana 18. stav 2.), u vezi sa članom 4. i članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/15) i člana 1. stav 2.) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 66/16), u skladu sa tačkom 2.1. Plana javnih nabavki za 2020. godinu, direktor Centra donosi

 

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - - POSTUPAK DODJELE UGOVORA O NABAVCI HOTELSKIH USLUGA -

I

(Predmet javne nabavke)

Provest će se postupak javne nabavke za dodjelu ugovora o nabavci hotelskih usluga za slijedeća mjesta i gradove:

o          Bihać

o          Teslić

o          Mostar

o          Zenica

o          Lukavac

o          Tuzla

o          Orašje

o          Neum

o          Banja Luka

o          Vlašić

o          Konjic

o          Brčko

o          Bijeljina

o          Grad Sarajevo

Ugovori sa izabranim ponuđačima zaključivat će se sukcesivno u toku 2020. godine, u skladu sa poslovnim potrebama Centra.

 

II

( Procijenjena vrijednost javne nabavke)

Procijenjena ukupna vrijednost nabavke iznosi cca 10.000,00 KM bez PDV-a.

( Izvor finansiranja javne nabavke)

Javna nabavka finansirat će se iz Budžeta Federacije BiH sa konta 613900.

 

IV

(Vrsta postupka javne nabavke)

Postupak će provesti Komisija za javne nabavke Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH imenovana Rješenjem broj: 01-11-24-01/20 od 17.01.2020. godine u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama.

 

V

(Naknada za rad Komisije za javne nabavke)

Za izvršene poslove u predmetnom postupku, nakon podnošenja Izvještaja o provedenim procedurama, predsjedniku Komisije, članovima i sekretaru u Komisiji pripada naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 45/10, 111/12 i 20/17) i odredbama Uredbe o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15).

 

VI (Rokovi)

Postupak javne nabavke provest će se u periodu od 26.01. do 26.02. 2020. godine.

 

VII

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: