Odluka o pokretanju postupka izvođenje radova na sanaciji štete na stambenom objektu socijalno ugrožene Bojke Novaković iz naseljenog mjesta Labucka, Opština Lopare

Datum objave: 17.02.2021. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

Na osnovu člana 18. stav 1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u vezi sa članom 9. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 1/16) i članom 4. stav 3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 12/15) Načelnik opštine Lopare, d o n o s i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I

Pokreće se postupak javne nabavke radova na sanaciji štete na stambenom objektu socijalno ugrožene Bojke Novaković iz naseljenog mjesta Labucka, Opština Lopare, prema JRJN 45211300-2, Građevinski radovi na kućama.

 

II

Procijenjena vrijednost sredstava potrebnih za realizaciju javne nabavke iznosi 5.964,00 KM, bez  uračunatog PDV-a. Sredstva za nabavku radova iz tačke I ove Odluke obezbjeđuju se u budžetu opštine Lopare.

 

III

Za predmetnu javnu nabavku vodiće se postupak Direktnog sporazuma, uz dostavljanje izvještaja Agenciji za javne nabavke po okončanju postupka.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Lopare“.

 

R E P U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA LOPARE

Načelnik opštine

 

Broj: 02/5-404-101-1/20

Datum, 23.11.2020.

 

N A Č E L N I K

Rado Savić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: