Odluka o pokretanju postupka javne nabavke daski za rekonstrukciju Korčaničkog mosta u Sanici

Datum objave: 12.07.2017. 11:50 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2017.

 

 

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 8/11), 17. stav (1) i člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) - u daljem tekstu: ZJN, člana 2. i 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14), člana 2. i 5. Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 01-49- 428/15 od 27.02.2015. godine i člana 40. Statuta općine Ključ («Službeni glasnik općine Ključ», broj: 3/11), Općinski načelnik općine Ključ donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke roba

 

Član I

Ovom posebnom Odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke roba, daske za rekonstrukciju Korčaničkog mosta u Sanici,a na osnovu zahtjeva Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove.

Procijenjena vrijednost nabavke: 478,63 KM bez uračunatog PDV-a.

Vrsta postupka: Direktni sporazum.

Izvor finansiranja: Budžet općine Ključ za 2017. godinu, ekonomski kod 615300-rekonstrukcija Korčaničkog mosta (dobit ŠPD šuma)

Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

 

Član II

Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. Zakona o javnim nabavkama te članu 90. istog Zakona, kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.

 

Član III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.

 

Član IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Ključ.

 

Broj: 08-49-1417/17

Datum: 16.06.2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof., s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: