Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i montaža solarne klupe-Solar Basic

Datum objave: 08.02.2021. 15:25 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TRNOVO

NAČELNIK

Broj: 02-404-34/20

Trnovo, 03.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj:39/14), član 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( „Službeni glasnik BiH", broj:90/14) i člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opštine Trnovo broj: 02-014-55/15 (Službene novine grada Istočno Sarajevo", broj: 7/15 ) Načelnik ošdtine Trnovo donosi:

 

ODLUKA

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke roba- nabavka i montaža solarne klupe-Solar Basic. Procjenjena vrijednost nabavke je 5.900,00 KM bez PDV~a.

JRJN: 39113600-3 Klupa

U skladu sa procjenjenom vrijednošćuJavna nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma. Evidencioni broj u Planu nabavki je 10.(robe).

 

Član 2.

Postupak javne nabavake sprovešće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Sl.Glasnik BiH"br.39/14),odredbama Pravilnika o o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH"broj 90/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opštine Trnovo br.02-014-55/15( Sl.Novine grada Istočno Sarajevo br.7/15).

 

Član 3.

Poziv za dostavu prijedloga cijene predračuna ili ponude pripremiće referent za javne nabavke. Poziv za dostavu prijedloga cijene predračuna ili ponude potpisuje Načelnik opštine.

 

Član 4.

Ugovor će se dodjeliti ponuđaču koji je kvalifikovan da uredno izvrši ugovorne obaveze i koji ponudi prihvatlјivu cijenu za ovu javnu nabavku. Kriterijum za dodjelu ugovoraje najniža cijena.

 

Član 5.

Sredstva za ovu javnu nabavku obezbjedIće se sa pozicije konta 5111.

 

Član 6.

Otvaranje i ocjenu ponude sprovešće Komisija za javne nabavke.

 

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U postupku po prijedlogu utvrđeno je daje psti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje po odredbama Pravilnika o direktnom sporazumu. Pri donošenju Odluke načelnik opštine se rukovodio činjenicom da je planirana nabavka predložena u Planu javnih nabavki za 2020. godinu, da je realno procjenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: