Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova čišćenja polјskih kanala i riječnih korita

Datum objave: 07.01.2020. 08:11 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2019.

Broj 11

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PETROVO

Četvrtak, 26.12.2019. godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav 1., a u vezi sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), shodno članu 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 97/16), te člana 74. Statuta opštine Petrovo („Sl. glasnik opštine Petrovo“, broj 8/17), Načelnik opštine Petrovo, donosi

 

O D L U K U

O pokretanju postupka javne nabavke radova „Čišćenje polјskih kanala i riječnih korita“

 

Član 1.

Pristupa se pokretanju postupku javne radova „Čišćenje polјskih kanala i riječnih korita“.

Član 2.

Izbor najpovolјnijeg ponuđača izvršiće u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), Pravilnikom o direktnom sporazumu (Službeni glasnik opštine Petrovo broj 1/15) te ostalim podzakonskim aktima iz

oblasti javnih nabavki.

Član 3.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 4.786,32 KM bez PDV-a, dok sa PDV-om procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 5.600,00 KM.

Sredstva za nabavku iz člana 1. ove Odluke obezbijeđena su iz budžeta opštine Petrovo za 2019. godinu, sa konta broj: 412 521 – Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja, 412 999 – Ostali nepomenuti rashodi.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija za javne nabavke opštine Petrovo i Opštinska uprava opštine Petrovo.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku opštine Petrovo“.

 

 

Broj: 02-014-7-166/19

Datum: 13.12.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: