Odluka o pokretanju postupka javne nabavke restoranskih usluga - usluge pripreme i posluživanja hrane

Datum objave: 03.07.2017. 12:37 / Izvor: Akta.ba, 28.06.2017.

Broj: 07-14-5237/17

Bosanska Krupa, 28.06.2017.godine

 

Na osnovu članova 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj:01/N-14-110-1/15 od 07.01.2015. godine, Općinski načelnik, donosi:

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

Član 1.

Odobrava se nabavka usluga za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa i to: Restoranske usluge-usluge pripreme i posluživanja hrane.

Član 2.

Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga iz člana 1. ove Odluke provest će se po postupku direktnog sporazuma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma o čemu će se ponuđačima uputiti zahtjev za dostavu ponuda. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke je  388,89 KM (bez uključenog PDV-a).

 

Član 4.

Nabavka usluga iz člana 1. ove odluke vršit će se u skladu sa sredstvima u Budžetu općine za 2017 godinu, sa  ekonomskog  koda broj 614239-ostali transferi pojedincima-tekuća rezerva.

Nakon provedenog postupka, zaključit će se ugovor između ugovornog organa i ponuđača.

 

Član 5.

Postupak nabavke po ovoj odluci provest će ugovorni organ u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma.

 

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: